Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Uredba o primjeni Krivičnog zakona Republike Hrvatske u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na temelju članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosi

UREDBU

o primjeni Krivičnog zakona Republike Hrvatske u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Članak 1.

Krivični zakon Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 25/77, 50/78, 25/84, 52/87, 43/89, 8/90, 8/91 i 53/91) primjenjuje se i u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ako ovom Uredbom nije drugačije određeno:

NEUDOVOLJAVANJE OBVEZAMA PREDAJE POLJOPRIVREDNIH PROIZVODA

Članak 2.

Tko ne preda poljoprivredne proizvode ili drugu robu koju je dužan predati na temelju zakonito utvrđene obveze, u količini koja prelazi jeđnu trečinu utvrđene obveze, iako je to mogao učiniti, kaznit će se zatvorom od jedne godine do pet godina.

OMETANJE ROBNOG PROMETA

Članak 3.

Tko protupravno uskračuje građanima pravo na osiguranu opskrbu, ili pri izdavanju predmeta osigurane opskrbe odbije da izda ono što je određeno, izdaje manje nego što je određeno ili na drugi način prikračuje građanima osiguranu opskrbu, kaznit će se zatvorom od jedne godine do pet godiria.

PRIKRIVANJE, NAGOMILAVANJE ILI POVLAČENJE ROBE IZ PROMETA

Članak 4.

Tko prikriva, nagomilava ili povlači robu iz prometa u namjeri da podizanjem cijena robi postigne nerazmjernu imovinsku korist ili tko, u namjeri da postigne nerazmjernu imovinsku korist iskorištava postojeću nestašicu robe. kaznit će se zatvorom od jedne godine do osam godina. Roba koja je predmet špekulacije oduzet će se.

NESAVJESNO POSTUPANJE U OBAVLlANJU SLUŽBE

Članak 5.

Službena ili odgovorna osoba koja neizvršenjem ili odugovlačenjem povjerenih joj poslova ili na drugi način nesavjesno postupa u obavljanju službe, iako je bila svjesna ili mogla i morala biti svjesna da zbog toga može nastupiti poremećaj u pravilnom funkcioniranju službe, kaznit će se zatvorom od jedne godine do deset godina. Istom kaznom kaznit će se odgovorna osoba koja neizvršenjem ili odugovlačenjem izvršenja utvrđenih privrednih zadataka ili na drugi način nesavjesno postupa, iako je bila svjesna ili je mogla i morala biti svjesna da uslijed toga može nastupiti poremećaj u privrednoj djelatnosti.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ove Uredbe umjesto članka 117. i članka 225. Krivičnog zakona Republike Hrvatske primjenjuje se članak 4. i članak 5. ove Uredbe.

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Broj : 1244/91.

Zagreb, 7. prosinca 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.