Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Odluka o vrsti, količini i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske povlastice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 27. stavka 1. točke 2, 3. 4. i 5. i članka 28. stavka 1. točke 12,13. i 14. Carinskog zakona ("Narodn novine", broj 53/A/91). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 11. prosinca 1991. godine. donijela je

ODLUKU

o vrsti, količini i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske povlastice

I

Oslobođeni su od plaćanja carine, u skladu s člankom 27. stavkom 1. točkom 2 Carinskog zakona, domači putnici:

a) na predmete osobne prtljage - bez ograničenja vrijednosti:

b) na ostale predmete, ako ti predmeti nisu namijenjeni preprodaji - do ukupne dinarske protuvrijednosti 100 US dolara.

II

Oslobođeni su od plaćanja carine, u skladu s člankom 27. stavkom 1. točkom 3. Carinskog zakona stranci koji su stekli hrvatsko državljanstvo i stranci kojima je priznat status izbjeglice odnosno odobreno trajno nastanjenje u Hrvatskoj:

a) na predmete za svoje domačinstvo, bez ograničenja vrijednosti;

b) na predmete gospodarskog inventara do ukupne dinarske protuvrijednosti 25.000 US dolara. Predmeti čija pojedinaćna dinarska protuvrijednost premašuje svotu 25.000 US dolara nisu obuhvaćeni ovom povlasticom.

III.

Oslobođeni su od plaćanja carine, u skladu s člankom 27. stavkom 1. točkom 4. Carinskog zakona, hrvatski državljani - članovi posada brodova te hrvatski državljani koji su po bilo kojoj osnovi bili na radu u inozemstvu neprekidno najmanje dvije godine ili najmanje 24 mjeseca u razdoblju četiri godine:

a) na predmete za svoje domačinstvo, do ukupne dinarske protuvrijednosti 5.000 US dolara;

b) na predmete gospodarskog inventara, do dinarske protuvrijednosti 25.000 US dolara

IV.

Oslobođeni su od plaćanja carine, u skladu s člankom 27. stavkom 1. točkom 4. Carinskog zakona, hrvatski državljani - članovi posada brodova te hrvatski državljani koji su po bilo kojoj osnovi bili na radu u inozemstvu neprekidno najmanje dvije godine ili najmanje 24 mjeseca u razdoblju četiri godine, jedanput godišnje pri dolasku iz inozemstva radi korištenja godišnjeg odmora, posjete obitelji i slično - na predmete koji nisu namijenjeni preprodaji, do ukupne dinarske protuvrijednosti 1500 US dolara.

V.

Oslobođeni su od plaćanja carine, u skladu s člankom 27, točkom 5. Carinskog zakona, hrvatski i strani državljani

- na predmete koje prime iz inozemstva u poštanskim i drugim pošiljkama do ukupne dinarske protuvrijednosti 100 US dolara.

Pošiljke iz stavka 1. ove točke čija ukupna dinarska protuvrijednost premašuje svotu od 100 US dolara nisu obuhvaćene ovom povlasticom.

VI.

Oslobođeni su od plaćanja carinem, u skladu s člankom 28. stavkom 1. točkom 12. Carinskog zakona, državni organi, poduzeća i druge pravne i fizičke osobe - na reklamni materijal i uzorke što ih besplatno primaju iz inozemstva.

Reklamnim materijalom, u smislu stavka 1. ove točke, smatra se :

- tiskani ili snimljeni materijal koji sadrži objave, oglase, plakate, cjenike, kataloge i druge oblike trgovinskih obavijesti o robi i uslugama koje pruža inozemni pošiljatelj, bez ograničenja u pogledu vrijednosti i količine;

- razni reklamni predmeti na kojima je vidno utisnuta tvrtka inozemnog pošiljatelja s kojim državni organ, poduzeće i druga pravna ili fizička osoba održava odgovarajuće poslovne veze. Reklamnim predmetima, u smislu ove odredbe, ne smatraju se cigarete, žestoka alkoholna pića, parfemi, osim parfema koji isključivo služe za demonstraciju i druga potrošna roba.

Uzorcima, u smislu ove odluke, smatraju se svi predmeti čija poiedinačna dinarska protuvrijednost ne premašuje svotu od 10 US dolara i modeli predmeta koji se šalju radipribavljanja narudžbe ili ponude robe, odnosno sklapanja ugovora u vezi s proizvodnjom ili komercijalnim aktivnostima povezanim s tom robom. Uzorci se ne mogu prodavati niti koristiti u druge svrhe osim one radi koje su uvezeni.

VII.

Oslobođeni su od plaćanja carine, u skladu s člankom 28. stavkom 1. točkom 13. alinejom prvom i drugom Carinskog zakona, vlasnici odnosno korisnici prijevoznih sredstava - na predmete:

a) koji se radi zamjene dotrajalog ili uništenog dijela, ugrade u osobno motorno vozilo za vrijeme dok se ono nalazilo u inozemstvu, do ukupne dinarske protuvrijednosti 300 US dolara;

b) koji se, radi zamjene dotrajalog ili uništenog dijela ugrade u cestovno motorno vozilo u javnom prometu za vrijeme dok se ono nalazi u inozemstvu, do ukupne dinarske protuvrijednosti 500 US dolara.

Predmeti čija pojedinaćna dinarska protuvrijednost premašuje svote iz stavka 1. ove točke nisu obuhvaćeni ovom povlasticom.

VIII.

Oslobođenje od plaćanja carine, u skladu s člankom 28. stavkom 1. točkom 13. alinejom trečom, četvrtom i petom Carinskog zakona, ostvaruje se temeljem rješenja nadležne carinarnice donesenog u povodu godišnjeg izvješća vlasnika odnosno korisnika prijevoznih sredstava o uvozu predmeta:

a) koji su, radi zamjene dotrajalog ili uništenog dijela prijevoznog sredstva ili njegova inventara, kupljeni i ugradeni u pomorsko ili riječno prijevozno sredstvo u javnom međunarodnom prometu;

b) koji su, kao potrošni i pogonski materijal za rad i sigurnost plovnih prijevoznih sredstava kupljeni i rabljeni za vrijeme plovidbe u prometu s inozemstvom;

c) koji su, radi zamjene dotrajalog ili uništenog dijela zrakoplova ili njegova inventara, kupljeni i ugrađeni u zrakoplovno prijevozno sredstvo s najmanje pet putničkih sjedala ili u zrakoplovno prijevozno sredstvo privredne avijacije nosivosti najmanje 600 kilograma.

IX.

Oslobođčni su od plaćanja carine, u skladu s člankom 28. stavkom 1. točkom 14. Carinskog zakona. strani izlagači koji sudjeluju na međunarodnim sajmovima i trgovinskim izložbama u Hrvatskoj - na predmete koje uvezu ili prime iz inozemstva radi uobićajene podjele i potrošnje za vrijeme održavanja sajma odnosno izložbe.

Pređmetima za raspodjelu i potrošnju na sajmovima, odnosno trgovinskim izložbam, u smislu stavka 1. ove točke, smatraju se:

a) uzorci strane robe izložene na sajmu ili izložbi ili uzorci napravljeni od uvezene robe, pod uvjetima:

- da se dijele besplatno;

- da su neznatne vrijednosti u odnosu na cijenu komercijalne jedinice iste vrste robe; .

- da su pakirani ili pripremIjeni za uobičajenu raspodjelu i potrošnju u količini koja je očigledno manja od standardnag pakovanja za prodaju te robe na malo;

b) reklamni materijal čija je ukupna dinarska protuvrijednost do 1.000 US dolara, uz uvjet da vrijednost pojedinog predmeta nije veća od dinarske protuvrijednosti 10 US dolara;

c) roba koja se uvozi iz inozemstva ili kupuje s konsignacijskog skladišta u zemlji radi potrošnje izlagača i njegovih poslovnih partnera za trajanja sajma ili trgovinske izložbe, i to:

- do 1.000 komada cigareta i 0,5 kg drugih duhanskih preradevina, do 10 litara žestokih alkoholnih pića i druga roba, osim kozmetičkih preparata, parfema i kolonjskih voda u ukupnoj dinarskoj protuvrijednosti do 1.000 US dolara;

- jedan izlagački karton za svakog pojedinog predstavnika strane firme - stranog državljana s prebivalištem u inozemstvu, s tim što jedna strana tvrtka može ostvariti ovu povlasticu za najviše pet izlagačkih kartona;

d) prehrambeni proizvodi i alkoholna pića koji se dijele besplatno u količinama koje su prijeko potrebne za ocjenjivanje njihove kvalitete radi dodjele nagrada na međunarodnim sajmovima;

e) roba namijenjena za prikazivanje odnosno demonstriranje rada strojeva ili aparata na međunarodnom sajmu odnosno trgovinskoj izložbi, koja će se potrošiti ili uništiti u toku prikazivanja odnosno demonstriranja;

f) roba koja služi i koja će se upotrijebiti za izgradnju, prilagođavanje i dekoriranje privremenih štandova (boje, lakovi, tapete, tapisoni i slično);

g) katalozi, prospekti, cjenici, kalendari (s ilustracijama ili bez njih) i fotografije, ako je očigledno da su namijenjeni za korištenje kao propagandni materijal za stranu robu izloženu na međunarodnom sajmu odnosno izložbi, uz uvjet da se dijele besplatno;

h) obrasci i drugi tiskani materijal koji se koristi za administraciju izlagaća u toku odriavanja međunarodnog sajma odnosno trgovinske izložbe.

X.

Propisane vrijednosti za ostvarivanje carinskog oslobođenja na uvoz predmeta domaćinstva i gospodarskog inventara iz točke II, III. i V. ove odluke, povećavaju se za svotu stvarno plaćenih troškova prijevoza.

XI.

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju predmeta, količina i vrijednosti predmeta na koje se pri uvozu primjenjuju carinske povlastice ("Službeni list SFRJ", br. 77/89, 82/89 i "Narodne novine", br. 53/A/91).

XII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama". -

Klasa: 413-l14/91-01/03

Urbroj : 5030112-91-3

Zagreb, 11. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.