Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Odluka o načinu formiranja određenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

REPUBLIČKI ZAVOD ZA STATISTIKU

Na temelju članka 6. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", broj 27/85 i 53/90) Vlada Republike Hrvatske na sjednici odrenoj 11. prosinca 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o načinu formiranja određenih proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo

I.

Poduzeća i druge pravne osobe koje se bave prometom proizvoda (u nastavku teksta: poduzeća) formiraju cijene proizvoda u prometu na veliko, odnosno na malo primjenom marži iz ove odluke na nabavnu cijenu i to najviše do:

_______________________________________________________________________________
Proizvodi koji spadaju
u djelatnost                                      U prometu
_______________________________________________________________________________
Grana Skupina Podskupina   NAZIV                      Na   Na
                                            veliko malo
                                            na postotku do
_______________________________________________________________________________
1    2        3                4                    5
_______________________________________________________________________________
                PODRUČJE 01
                INDUSTRIJA I RUDARSTVO
0102  01020          Proizvodnja ugljena:
                svi proizvodi                      3,0   12,0
0107              Crna metalurgija
    01071  010713 Proizvodnja valjanog, vučenog i kovanog ćelika:
                - srednji betonski čelik, glatki                5,0   10,0
                - srednji betonski čelik, rebrasti           5,0   10,0
                - betonski čelik iz valjane žice            5,0   10,0
                - zavarene armaturne mreže               5,0   10,0
0112              Prerada nemetalnih minerala (bez
                građevinskog materijala)
    01121  011211 Proizvodnja ravnog stakla:
                - ravno prozorsko staklo                6,0   16,0
0119              Prerada kemijskih proizvoda
    01192  011920 Proizvodnja sredstava za pranje i
                kozmetičkih proizv.
                - deterdženti i sredstva za pranje i čišćenje      5,0   15,0
                - sapuni, šamponi za kosu, paste za zube        7,0   15,0
0121              Proizvodnja gradevinshog materijala
    01211  012111 Proizvodnja vapna:
                - hidratizirano vapno                  10,0  15,0
    01212  012120 Proizvodnja cementa:
                - portlandski cement                  10,0  15,0
    01213  012130 Proizvodnja opeka i crijepa:
                - svi proizvodi                     10,0  15,0
    01214          Proizvodnja prefabric.
                građevinskih elemenata:
                - svi proizvodi                     10,0  15,0
0123              Proizvodnja finalnih proizvoda od drva
    01232          Proizvodnja ostalih finalnih proizvoda od drveta:
                - svi proizvodi                     7,0   10,0
0124              Proizvodnja i prerada papira
    01241  012410 Proizvodnja celuloze i papira:
                - toaletni papir                        5,0   15,0
0126              Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda
        012699 Proizvodnja nespom. tekstilnih proizvoda:
                - higijenska vata i higijenski ulošci          5,0   15,0
0130              Proizvodnja prehrambenih proizvoda
    01301  013010 Mljevenje i ljuštenje žitarica
                - pšenično brašno                    5,0   10,0
    01304  043042 Prerada i konzerviranje mesa i ribe:
                - mesne konzerve trajne i polutrajne          6,0   20,0
                - suhomesnati proizvodi (suha svinjska rebra,
                suhi svinjski vrat bez kosti), suha slanina,
                kobsičarski trajni i polutrajni proizvodi
        013043 Prerada i konzerviranje ribe:
                - riblje konzerve                    6,0   20,0
    01305  013050 Prerada i konzerviranje mlijeka
                - pasterizirano mlijeko             ukupno 10,0
                - sterilizirano mlijeko                 5,0   15,0
                - hrana za dojenćad                   5,0   15,0
    01306  013060 Proizvodnja šećera
                - šeće                         5,0   15,0
    01306  013060 Proizvodnja biljnih ulja i masti
                - jestivo ulje od suncokreta, soje i uljane repice   5,0   10,0
_____________________________________________________________________________


II.

Marža u tranzitu može iznositi najviše do 50% stope za pokriće troškova prometa na veliko iz točke I. ove odluke i smatra se sastavnim dijelom propisane stope za promet na veliko.

III.

Poduzeće može u prodajnu cijenu proizvoda zaračunati marže iz točke I. ove odluke samo za onaj oblik prometa koji je stvarno obavio.

IV.

Ako u prometu na veliko sudjeluju dva ili više poduzeća, oni između sebe dijele propisanu maržu u prometu na veliko. Prvi i svaki prethodni sudionik u prometu na veliko dužan je u fakturi odnosno u otpremnici posebno iskazati koji je dio propisane stope zaračunao, a koji je dio preostao za sljedećeg sudionika u prometu na veliko.

V.

Pod nabavnom cijenom proizvoda u prometu na veliko odnosno na malo. prema točki I. ove odluke, razumijeva se neto fakturna cijena dobavIjača, uvećana za zavisne troškove.

Pod neto fakturnom cijenom smatra se krajnja cijena proizvoda koju kupac plaća dobavljaču po ispostavljenoj fakturi (fakturna cijena umanjena za sve odobrene popuste).

VI.

Pod zavisnim troškovima prema odredbama ove odluke, smatraju se troškovi utovara i istovara proizvoda troškovi transporta od stovarišta dobavljača do stovarišta kupca, troškovi osiguranja proizvoda u transportu, transportni kalo, lom i kvar proizvoda posebni troškovi pakiranja u transportu proizvoda (zimsko pakiranje i slično), troškovi transporta od stovarišta kupca do njegovih prodavaonica odnosno prodajnih mjesta i troškotvi vraćanja povratne ambalaže na temelju sklopljenih ugovora sa dobavljačem.

Kao zavisni troškovi iz stavka I. ove točke mogu se zaračunati samo stvarni troškovi koje je imalo i fakturiralo kupcu drugo poduzeće.

Iznimno od odredbe stavka 2. ove točke, poduzeće može zaračunati zavisne troškove iz stavka 1. ove točke i ako transport, utovar i istovar i dr. obavi svojim sredstvima; a najviše do visine tarife u javnom prometu koja je formirana u skladn sa propisima.

VII.

Poduzeće može pri formiranju prodajnih cijena, umjesto zaračunavanja stvarnih zavisnih troškova za svaki proizvod, zaračunavati planirani postotak ili apsolutni iznos svojih prosječnih zavisnih troškova i to uz sljedeće uvjete:

1) da se prosječni zavisni troškovi planiraju na temelju ostvarenih prosječnih zavisnih troškova u prethodnoj godini odnosno u prethodnom obračunskom razdoblju tekuće godine.

2) da se planirani prosječni zavisni troškovi i stvarni zavisni troškovi prate i svako obračunsko razdoblje usklađuju, smanjuju odnosno povećavaju, na temelju knjigovodstvene evidencije koja se vodi na posebnim računima vremenskih razgraničenja,

3) da se eventualna pozitivna razlika između planiranih i stvarnih prosječnih zavisnih troškova iz protekle godine prenese u iduću godinu na navedene račune vremenskih razgraničenja i koristi za istu namjenu.

VIII.

Ne smatra se povećanjem stope za pokriće troškova prometa pozitivna razlika u cijeni koju prometna organizacija obračunava kao razliku između postoječe prodajne cijene proizvoda na zalihama i prodajne cijene proizvoda iste vrste i kvalitete koji su kasnije kupljeni.

Odredba stavka 1. ove točke ne odnosi se na proizvode iz uvoza.

XI.

Odredbe ove odluke primjenjuju se na radne ljude koji samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima rada u vlasništvu građana (imaoci radnji), te na ostale sudionike u prometu proizvoda iz ove odluke.

X.

Ako poduzeće koje se bavi proizvodnjom odnosno poduzeće koje se bavi uvozom, u skladu s propisima formira svoje prodajne cijene tako da one vrijede kao cijene u prodaji na veliko odnosno na malo, u tim cijenama sadržani su i ovisni troškovi (franko skladište ili prodajno mjesto kupca) i udio za pokriće troškova prometa.

Poduzeće iz stavka 1. ove točke dužno je u fakturi naznačiti da iskazana prodajna cijena vrijedi kao prodajna cijena na veliko odnosno prodajna, cijena na malo.

XI.

Novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 dinara kaznit će se za prekršaj poduzeće kao prvi odnosno prethodni sudionik u prometu na veliko ako u fakturi odnosno u otpremnici ne iskaže posebno koji je dio propisane stope na veliko zaračunao a koji dio te stope preostaje sljedećem sudioniku u prometu (točka IV).

Za radnju iz odredbe stavka 1. ove točke kaznit će se za prekršaj i odgovorna osoba u poduzeću, novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 dinara.

XII.

Novčanom kaznom od 5.000,00 do 30.000,00 dinara kaznit će se za prekršaj imalac radnje ako učini radnju iz odredbe stavka 1. točke XI. ove odluke.

XIII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-0l/91-0l/l0

Urbroj : 5030116-91-2

Zagreb, 11. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.