Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Pravilnik o mjerama za suzhijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 28. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine., br. 52/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o mjerama za suzhijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja.

Članak 2.

Zaraženim od leptospiroze smatraju se životinje kod kojih se:

1. serološkim pretragama krvi reakcijom mikroskopske aglutinacije ustanovi titar antitijela od 1:100 i veći za bilo koju serovar Leptospira interrogans;

2. uzročnik leptospiroze izolira iz krvi, mokrače (urina) i organa bolesnih životinja ili njihovih lešina ili iz pobačenih fetusa ili pak u tkivu jetre i bubrega ustanovi histološki bojenjem impregnacijom srebrom;

3. pri klanju utvrde karakteristične patomorfološke promjene, a dijagnostičkom pretragom dokaže uzročnih leptospiroze.

Članak 3.

Dijagnostičkom ispitivanju krvi reakcijom mikroskopske aglutinacije podliježu rasplodna goveda rasplodne svinje i rasplodni konji, i to:

1. najmanje jedanput godišnje u svim oblicima specijalizirane stočarske proizvodnje (farmama):

2. najmanje jedanput u tri godine, ovisno o epizootiološkoj situaciji, u gospodarstvima individualnih poljoprivrednih proizvodača. Dijagnostićho ispitivanje iz stavka 1. ovog članka obavlja se u Hrvatskom veterinarskom zavodu.

Članak 4.

Dijagnostička ispitivanja životinja na leptospirozu, obvezna su:

1. u slučaju pobačaja;

2. u slučaju bolesti ili uginuča životinja s kliničkim znacima leptospiroze;

3. ako se pri klanju životinja utvrde promjene sumnjive na leptospirozu. Ako je rezultat dijagnostičkog ispitivanja kod pobačaja životinje negativan, pretraga će se ponoviti od četrnaestoga do dvadesetprvog dana.

Članak 5.

U dvorištu i objektu u kojem je utvrđeno postojanje leptospiroze životinja, naredit će se ove mjere:

1. izdvajanje zaraženih životinja od zdravih;

2. liješenje zaraženih životinja odgovarajučim antibiotikom;

3. zabrana kretanja zaraženih životinja izvan zaraženog dvorišta odnosno zaraženog objekta:

4. dezinfekcija i deratizacija zaraženog dvorišta odnosno zaraženog objekta uz obvezu odstranjivanja otpadnih voda iz tog dvorišta odnosno objekta, popravak kanalizacije, oštećenih podova i drenažnog sustava te isušivanje okolice zaraženog dvorišta odnosno zaraženog objekta;

5. kontrola napajališta radi sprečavanja zagađivanja bunara i kontrola sustava za napajanje u zaraženom dvorištu i zaraženom objektu te njihovoj bližoj okolici;

6. deziniekcija zdenaca (bunara) i sustava za napajanje vodom;

7. dijagnostička pretraga na leptospirozu svih drugih životinjskih vrsta;

8. dijagnostićho-serološka pretraga krvi svih živih životinja u zaraženom dvorištu odnosno zaraženom objektu dva puta u razmahu po 21 dan nakon završenog liječenja i provedbe svih naređenih mjera.

Članak 6.

U stadu u kojem je utvrđena leptospiroza, šest mjeseci nakon saniranja bolesti,obvezno se dijagnostički ispituje 20% ukupnog broja životinja tog stada. Ako je rezultat dijagnostičkog ispitivanja negativan, grla za rasplod iz tog stada mogu se staviti u promet bez ograničenja;

Članak 7.

Smatra se da je leptospiroza prestala kad su izvršene sve navedene mjere iz članka 5. ovog pravilnika ako je provedena završna dezinfekcija i ako je od te dezinfekcije protekao 21 dan.

Članah 8.

O provedenim mjerama koje su propisane u članku 5. ovog pravilnika dostavlja se izvješće Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Upravi za veterinarstvo. Izvješće iz stavka 1. ovog članka obavezno sadrži: naziv općine, mjesto, ime ili naziv držaoca životinja, vrste životinja, vrste životinja koje su podvrgnute dijagnostičkoj pre- trazi, oznake životinja rezultat dijagnostičke pretrage i lijek koji je upotrijebljen u zaraženom dvorištu odnosno zaraženom objektu.

Članak 9.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje leptospiroze životinja ("Službeni list SFRJ", br. 6/88).

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 321-01/91-01/459

Urbroj : 525-01-91-1

Zagreb. 5. prosinca 1991.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj. dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.