Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekaozne anemije kopitara
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 28. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91). ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje infekaozne anemije kopitara

Članak 1.

Ovim se pravilnikompropisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara.

Članak 2.

Oboljelima od infekciozne anemije smatraju se konji kod kojih je serološki pregled uzoraka krvi gel-difuzijskim precipitinskim testom (Coggins-test) dao pozitivnu reakciju

Članak 3.

Ako se kod konja utvrdi serološki pozitivna reakcija, na lijevoj strani vrata utiskuju se vručim žigom IAK. Veličina utisnutih slova iznosi 8 cm.

Članak 4.

Sumnjivim na infekcioznu anemiju smatraju se konji koji su u posljednja tri mjeseca bili u direktnom ili indirektnom doticaju s kopitarima zaraženim tom bolešću. Konji sumnjivi na bolest moraju biti podvrgnuti dijagnostičkom ispitivanju iz članka 2. ovog pravilnika tako da se uzorci njihove krvi pregledaju najviše tri puta Treči pregled obavlja se nakon proteka četiri mjeseca od doticaja s oboljelim kopitarima, ako pri prethodnim pregledima nije utvrđena pozitivna reakcija Smatrat če se da sumnjivi konji nisu zaraženi ako nakon proteka četiri mjeseca od doticaja s oboljelim kopitarima rezultat pregleda bude negativan.

Članak 5.

Kod utvrđivanja infekciozne anemije konja obavlja se pregled krvi svih konja najmanje jedanput u pet godina. Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, krv konja se mora obvezno pregledati u ovim slučajevima:

1. jedanput godišnje - u rasplodnim ergelama, sportskim ergelama, pastuharnama, šumskim i drugim radilištima te u svim stadima, s više od 10 konja;

2. svakih šest mjeseci - u zavodima koji drže kopitare radi proizvodnje bioloških preparata;

3. na 30 dana prije dana dovođenja konja na hipodrome, sajmove, izložbe, smotre, sportska natjecanja i opasivanje u drugim ergelama. Ako držalac životinja prodaje ili na drugi način otuđuje konje, potvrda o obavljenom pregledu na infekcioznu anemiju ne smije biti starija od 30 dana.

Članak 6.

Radi suzbijanja infekciozne anemije, konji u kojih je utvrđena serološki pozitivna reakcija pri ispitivanju uzoraha krvi moraju se:

1. odmah eutanazirati i neškodljivo ukloniti, ako je klinička slika njihove bolesti izražena;

2. ukloniti klanjem, ako nisu izraženi klinički znaci bolesti.

Članak 7.

Do poduzimanja mjera iz članka 6. ovog pravilnika, konji se moraju izolirati iz stada

Članak 8.

Klanje zaraženih konja bez izraženih kliničkih znakova bolesti dopušta se samo u klaonicama što ih odredi nadležni veterinarski inspektor.

Članak 9.

U stajama u kojima je utvrđena infekciozna anemija konja mora se obaviti dezinfekcija a prostorije i pribor moraju se dezinficirati odgovarajučim dezinficijensom.

Članak 10.

Smatra se da je infekciozna anemija konja prestala kada od eutanazije, klanja ili uginuča posljednjega oboljelog konja i završne dezinfekcije protekne najmanje četiri mjeseca, a svi ostali konji iz dotičnog stada budu u tom roku serološki negativni.

Članak 11.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za sprećavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje infekciozne anemije kopitara ("Službeni list SFRJ", br. 39/88).

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/91-Ot/4B1

Urbroj : 525-01-91-1

Zagreb. 5. pro5inca 1991.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnai, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.