Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Pravilnik o mjeranla za šuzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju Članka 28. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o mjeranla za šuzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge.

Članak 2.

Svinje se smatraju sumnjivima na oboljenje od klasične svinjske kuge ako se epizootiološki opravdano posumnja na tu zaraznu bolest odnosno ako se kliničkim pregledom ustanove znaci te bolesti, a patoanatomski utvrde promjene na organima ili tkivima karakteristične za klasičnu svinjsku kugu. Svinje se smatraju oboljelima od klasične svinjske kuge ako se osnovano posumnja na klasičnu svinjsku kugu, a virus klasične svinjske kuge dokaže laboratorijskom pretragom tehnikom flourescentnih antitijela u njihovu organizmu. Ako se na teritoriju Republike Hrvatske prvi put osnovano posumnja na klasičnu svinjsku kugu, obvezan je biološki pokus ako su od posljednjega utvrđenog slučaja klasične svinjske kuge prošla više od 24 mjeseca.

Članak 3.

Dijagnostička laboratorijska ispitivanja, tehnikom fluorescentnih antitijela i biološki pokus obavljaju se u Hrvatskom veterinarskom zavodu.

Članak 4.

Ako je u određenom dvorištu ili objektu utvrđena klasična svinjska kuga ili se sumnja na klasičnu svinjsku kugu, naredit će se ove mjere:

1. zabrana kretanja svinja izvan zaraženog ili na zarazu sumnjivoga dvorišta ili objekta;

2. zabrana iznošenja i prometa svinja, proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od svinja, stočne hrane i drugih predmeta s kojima se virus klasične svinjske kuge može iznijeti iz zaraženog ili na zarazu sumnjivog dvorišta i objekta;

3. eutanazija svih svinja u objektu u kojemu je utvrđena klasična svinjska kuga;

4. neškodljivo uklanjanje leševa uginulih i eutanaziranih svinja;

5. zapljena i neškodljivo uklanjanje proizvoda, sirovina i otpadaka podrijetlom od svinja oboljelih od klasične svinjske kuge ili od svinja za koje se sumnja da su oboljele od klasične svinjske kuge:

6. ograničenje kretanja osoba koje su došle u doticaj sa životinjama oboljelim od klasične svinjske kuge ili životinjama za koje se sumnja da su oboljele od klasične svinjske kuge odnosno s proizvodima, sirovinama i otpacima podrijetlom od oboljelih životinja:

7. zabrana radnicima koji su boravili u zaraženom dvorištu ili objektu da prije dezinfekcije dođu u doticaj sa zdravim životinjama;

8. dezinfekcija staja, ispusta za svinje. dvorišta i opreme koja je upotrebljavana u zaraženom dvorištu ili objektu, određenim dezinfekcijskim sredstvom;

9. pakiranje i odlaganje stajskog gnoja i zabrana iznošenja i upotrebe stajskog gnoja i osoke najmanje 40 dana od dana izvršenja naredenih mjera u dvorištu ili objektu; l0. deratizacija, dezinsekcija i dezinfekcije u zaraženom dvorištu ili objektu.

Članak 5.

U općini u kojoj je utvrđena klasična svinjska kuga naredit će se ove mjere:

1. utvrđivanje epizootiološke situacije, porijekla zaraze i putova njezina prenošenja;

2. zabrana izdavanja svjedodžbi o zdravstvenom stanju za svinje s područja zaraženih općina ili mjesta;

3. popis i zaštitno cijepljenje svih necijepljenih svinja;

4. zaštitno cijepljenje svih cijepljenih svinja ako im je pri prošlom cijepljenju bilo manje od tri mjeseca;

5. zabrana održavanja sajmova, svih oblika sakupljanja svinja i održavanja stočnih tržnica na području općine u kojoj je utvrđena klasična svinjska kuga;

6. zabrana upotrebe neprokuhanih pomija za prehranu svinja.

Članak 6.

Radi sprečavanja pojave klasične svinjske kuge, na teritoriju Republike Hrvatske obvezno je, dva puta godišnje, zaštitno cijepljenje svih svinja koje su navršile 90 dana, ako to zahtijeva epizootiološka situacija, o čemu se moraju dostavljati određeni podaci.

Članak 7.

Zaštitno cijepljenje svinja protiv klasične svinjske kuge obavlja se cjepivom pripremljenim od K soja virusa, a način zaštitnog cijepljenja i rokove u kojima će se ono provesti određuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinarstvo.

Članak 8.

Smatra se da je klasična svinjska kuga prestala, ako su izvršene sve naređene mjere iz članka 4. i 5. ovoga pravilnika i ako je od tada proteklo najmanje šest tjedana.

Članak 9.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje klasične svinjske kuge ("Službeni list SFRJ", br. 6/88).

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01/91-01/460

Urbroj : 525-01-91 -1

Zagreb. 5. prosinca 1991.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipt. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.