Zakoni i propisi - Pravni savjeti 67 12.12.1991 Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 28. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

PRAVILNIK

o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja

Članak 1.

Ovim se pravilnikom propisuju mjere za suzbijanje i iskorjenjivenje bedrenice kod životinja.

Članak 2.

Područjem bedrenice u smislu odredaba ovog pravilnika, razumijeva se područje u kojem je u posljednjih 20 godina ustanovljena bedrenica. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede- Uprava za veterinarstvo. određuje geografske granice područja bedrenice.

Članak 3.

Kad se utvrdi pojedinačni slučaj bedrenice, zabranit će se puštanje životinja iz zaraženog dvorišta za vrijeme dok traje zaraza odnosno dok traje opasnost od zaraze. Kad se utvrdi bedrenica u više od tri slučaja i s večim brojem žarišta ovisno o epizootiološkoj situaciji, veterinarski inspektor zabranit će izdavanje svjedodžbe o zdravstvenom stanju za zaražene životinje i ograničiti njihovo kretanje u naseljenom mjestu 14 dana od dana posljednjeg uginuča ili prezdravljenja oboljele životinje i završene posljednje dezinfekcije.

Članak 4.

Životinje koje boluju od bedrenice i životinje za koje se sumnja da su zaražene bedrenicom ne smiju se klati. Zabranjena je upotreba iskorištavanje i otudivanje zaraženih i na zarazu sumnjivih životinja te prodaja mlijeka i mlječnih proizvoda tih životinja.

Članak 5.

Leševi životinja uginulih od bedrenice, a i meso i dijelovi zaklanih životinja kod kojih se bedrenica utvrdi nakon klanja moraju se čuvati da ne dodu u doticaj s ljudima i životinjama i učiniti neškodljivima - zajedno s kožom, unutarnjim organima i otpacima Trupla životinja za koje se sumnja da su oboljele od bedrenice prevoze se isključivo sredstvima i u posudama iz kojih ne mogu ispadati otpaci i dijelovi u krutom ili tekučem stanju.

Članak 6.

U zaraženom i na zarazu sumnjivom prostoru, naredit će se ove mjere:

1. cijepljenje protiv bedrenice goveda ovaca koza i kopitara sukladno uputama proizvodača cjepiva;

2. zabrana razuđivanja leševa životinja uginulih od bedrenice i leševa životinja za koje se sumnja da su uginule od bedrenice, ako nisu osigurani uvjeti za sprečavanje širenja zaraze;

3. pooštrena dezinfekcija mjesta na kojem je uginula životinja oboljela od bedrenice ili sumnjiva na bedrenicu. Ako je životinja uginula na zemljištu, površinski sloj zemlje mora se skinuti od 30 cm i zakopavanjem neškodljivo ukloniti;

4. razudba leševa i uzimanje materijala s leševa životinja uginulih od bedrenice ili sumnjivih na bedrenicu samo u prisutnosti veterinara. Osobe s povredama na rukama ne smiju razuđivati životinje i uzimati materijal za laboratorijske preglede. Liječenje, serumizaciju zaraženih i cijepljenje na zarazu sumnjivih životinja mote obavljati samo diplomirani veterinar.

Članak 7.

Bedrenica se utvrđuje: 1. epizootiološki i klinički: 2. patomorfološkim pregledom leševa uginulih životinja: 3. laboratorijškim pregledom (bakteriološkim i serološkim) Za svaki utvrđeni slučaj bedrenice organ nadležan za poslove veterinarske inspekcije u općini dužan je ispitati izvor zaraze i poduzeti mjere za sprečevanje daljnjeg širenja zaraze, a područje bedrenice uvesti u epizootiološku knjigu općine.

Članak 8.

U mjestima u kojima se laboratorijski utvrdi bedrenica, a izvor se zaraze ne može utvrditi i učiniti bezopasnim za daljnje širenje zaraze, organ nadležan za poslove veterinarske inspekcije u općini utvrdit će područja i narediti cijepljenje goveda, ovaca i konja protiv bedrenice na tim područjima. Obveznom cijepljenju protiv bedrenice podliježu goveda, ovce, koze i kopitari kojima se daje hrana s područja gdje je utvrđena bedrenica.

Članak 9.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za veterinarstvo utvrđuje obim i vrijeme cijepljenja te vrstu životinja koje će se cijepiti protiv bedrenice.

Članak 10.

Kada ozdravi posljednja oboljela životinja i kada se neškodljivo uklone leševi, sirovine i otpaci zaraženih ili na zarazu sumnjivih životinja, mora se obaviti čišćenje i odgovarajučim dezinficijensom pojačati završna dezinfekcija prostorija, klaonica i dvorišta u kojima su bile smještene te životinje. Stajski gnoj i smeće zatečeni u prostorijama iz stavka 1. ovog članka moraju se neškodljivo ukloniti. U prostorijama klaonicama i dvorištima zaraženim bedrenicom mora se obaviti propisana dezinfekcija oruđa i opreme koji su bili u doticaju s bolesnim ili sumnjivim životinjama odnosno njihovim leševima ili dijelovima leševa.

Članak 11.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o mjerama za suzbijanje i iskorjenjivanje bedrenice kod životinja "Službeni list SFRT", br. 39/88).

Članak 12.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-0l/91-0l-502

Urbroj : 525-01-91-1

Zagreb, 5. prosinca 1991.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. Ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.