Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 04.12.1991 Uredba o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelj u članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91) , Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 2. prosinca 1991. godine donijela je

UREDBU

o izdavanju obveznica za prikupljanje sredstava za obnovu Republike Hrvatske

Članak 1.

Radi osiguranja sredstava neophodnih za financiranje obnove gospodarskih, sakralnih objekata i ostalih kulturnih dobara uništenih ratnim razaranjima te stvaranja uvjeta za povratak prognanika u njihove domove, Republika Hrvatska izdaje obveznice za obnovu Hrvatske (u daljem tekstu: obveznice) u iznosu od jedne milijarde njemačkih maraka.

Obveznice glase na njemačku marku (DEM) , američki dolar (USD) , kanadski dolar (CAD) i australski dolar (AUD) , s tim da ukupna nominalna vrijednost svih serija obveznica utvrđena po tečaju valute na koju glase obveznice i njemačke marke na dan izdavanja obveznica, ne može prijeći iznos iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 2.

Obveznice glase na donosioca.

Obveznice mogu pribavljati domaće i strane pravne i fizičke osobe.

Članak 3.

Obveznice se izdaju u apoenima:

- 100, 500, l000, 5000 i 10.000 DEM

- 100, 500, 1000 i 5000 USD .

-·100, 500,1000 i 5000 CAD

- 100, 500,1000 i 5000 AUD.

Članak 4.

Obvezniee se izdaju s rokom isplate od 5 gođina i amortiziraju se putem 10 anuitetskih kupona koji dospijevaju za plaćanje polugodišnje s tim da prvi anuitetski kupon dospijeva za naplatu nakon proteka dvije godine od dana izdavanja pojedine serije obveznica.

Članak 5.

Na obveznice se plaćaju kamate u visini kamata koje imaju državne obveznice u zemljama na čiju valutu glase obveznice na dan njihova izdavanja, uvećane za 1%-tni poen.

Kamate iz stavka 1. ovoga članka za vrijeme počeka pripisuju se glavnici tako da nominalni iznos obveznice uvećan za kamate čini osnovicu za utvrđivanje visine iznosa anuitetskog kupona.

Članak 6.

Obveznice se na teritoriju Republike Hrvatske mogu uplatiti u domicilnoj valuti Republike Hrvatske i u valuti na koju glasi obveznica ili u drugoj konvertibilnoj valuti.

Obveznice uplaćene u domicilnoj valuti Republike Hrvatske, nose oznaku "Uplaćeno u domaćoj valuti".

Uplata obveznica u domaćoj valuti obavlja se po srednjem tečaju za njemačku marku na deviznom tržištu na dan uplate.

Ako se uplata obavlja u stranoj konvertibilnoj valuti, a to nije valuta na koju obveznica glasi, preračunavanje se obavlja na dan uplate po srednjem tečaju na devznom tržištu za tu valutu u odnosu na valutu na koju obveznica glasi.

Članak 7.

Isplata dospjelih iznosa po obveznici obavlja se u valuti na koju glasi obveznica ili na zahtjev imaoca obveznice u domicilnoj valuti Republike Hrvatske.

Ako se isplata obveznice obavlja u valuti različitoj od valute na koju glasi obveznica isplata se obavlja po tečaju na dan isplate utvrđenom na način iz stavka 4. članka 6. ove uredbe.

Članak 8.

Sredstva ostvarena prodajom obveznica uplaćuju se na posebni račun a koriste se isključivo za namjene iz članka 1. ove uredbe, na način i pod uvjetima koje utvrdi Vlada Republike Hrvatske.

Vlada Republike Hrvatske imenuje Komisiju koja se brine o izdavanju i distribuciji obveznica u zemlji i inozemstvu i provodi nadzor nad korištenjem sredstava prikupljenih izdavanjem obveznica.

Komisija se sastoji od sedam članova koji se imenuju iz rada javnih i znanstvenih djelatnika te zastupnika Sabora Republike Hrvatske.

Komisija svakih šest mjeseci podnosi Vladi i Saboru Republike Hrvatske izvješće o korištenju sredstava.

Članak 9.

Vlasnici obveznica mogu u postupku pretvorbe poduzeća u društvenom vlasništvu koristiti obveznice kao sredstvo plaćanja prilikom otkupa dionica i/ili udjela u tim poduzećima.

U slučaju da cijena dionica ili udjela iz prethodnog stavka ovog članka bude izražena u valuti koja je različita od valute na koju glase obveznice, plaćanje se računa po tečaju iz stavka 4. članka 6. ove uredbe.

Kada su predmet kupnje dionice ili udjeli u poduzećima u postupku pretvorbe društvenih poduzeća ili su te dionice ili udjeli preneseni na Hrvatski fond za razvoj kod plaćanja obveznicama priznaje se popust u iznosu od 10% (deset posto) .

Državljanima Republike Hrvatske u inozemstvu i iseljenicima, kada obveznicama plaćaju dionice ili udjele u poduzećima u postupku pretvorbe društvenih poduzeća.ili su te dionice ili udjeli preneseni na Hrvatski fond za razvoj, uz popust iz stavka 3. ovoga članka priznaje se i popust u visini 20%. ako to pravo nisu ostvarili prema propisima o pretvorbi društvenih poduzeća.

Članak 10.

Pravnim i fizičkim osobama - kupcima obveznica smanjuje se na teritoriju Republike Hrvatske osnovica za plaćanje poreza na dobit za godinu u kojoj su uplatili obveznice za 5% (pet posto) od nominalne vrijednosti kupljenih obveznica.

Fizičkim osobama - kupcima obveznica smanjuje se na teritoriju Republike Hrvatske osnovica za plaćanje poreze na ukupni prihod građana za godinu u kojoj su uplatili obveznice za 10% (deset posto) od nominalne vrijednosti kupljenih obveznlca.

Institucije koje vrše primarnu distribuciju obveznica izdavat će fizičkim i pravnim osobama koje uplate obveznice potvrde o uplati koje će služiti kao osnova za oslobođenje od poreza u skladu sa stavcima 1. i 2. ovog članka.

Članak 11.

Sredstva za isplatu obveznica osiguravaju se svake godine u proračunu Republike Hrvatske u godini njihova dospjeća.

Članak 12.

Poslove u svezi s izdavanjem i primarnom distribucijom obveznica na teritoriju Republike Hrvatske obavljaju banke sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske na temelju ugovora koji u ime Republike Hrvatske zaključuje ministar financija.

Članak 13.

Poslove u svezi s izdavanjem i primarnom distribucijom obveznica izvan teritorija Republike Hrvatske obavlja institucija koja se bavi ovakovim poslovima na temelju ugovora koji u ime Republike Hrvatske zaključuje ministar financija.

Članak 14.

Mintstar financija ovlašten je za donošenje odluke o cijeni po kojoj će se obveznice prodavati tijekom primarne distribucije, u slučaju da se ta cijena razlikuje od nominalne vrijednosti obveznica.

Članak 15.

Potraživanja iz obveznica zastarijevaju u roku od 3 (tri) godine od dana dospijeća na naplatu.

Članak 16.

Ovlašćuje se ministar financija da odredi ukupan iznos pojedine serije obveznica iz članka 1. ove uredbe, broj obveznica u seriji, oblik i sadržaj obveznice i donosi potanje propise za provedbu ove uredbe.

Članak 17.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnlm novinama".

Klasa: 361-07/91-01/05

Urbroj : 5030105-91-2

Zagreb, 2. prosinca 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.