Zakoni i propisi - Pravni savjeti 65 04.12.1991 Pravilnik o obrascima službenih iskaznica ovlaštenih službenih osoba Ministarstva pravosuđa i uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Na osnovi članka 62. Zakona o izvršenju sankcija izrečenih za krivična djela; privredne prijestupe i prekršaje ("Narodne novine", broj 21/74, 39/74, 55/86 i 19/90) , ministar pravosuđa i uprave donosi

PRAVILNIK

o obrascima službenih iskaznica ovlaštenih službenih osoba Ministarstva pravosuđa i uprave

Članak 1.

Ovim pravilnikom propisuju se obrasci službenih iskaznica.nositelja funkcija i ostalih ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu te obrasci službenih iskaznica pripadnika pravosudne policije (u daljnjem tekstu: obrasci i iskaznice) , kao i evidencije o iskaznicama i načinu izdavanja i zamjena iskaznica:

Članak 2.

Obrasci iskaznica izrađuju se tehnikom zaštitnog tiska dimenzija 80 x 50 mm.

Članak 3.

Prednja strana obrasca iskaznice nositelja funkcija u Ministarstvu sadrži:

- na lijevoj strani je mjesto za fotografiju preko koje je u gornjem desnom kutu otisnut pečat Ministarstva;

- desno od mjesta za fotografiju, u gornjem redu je tamno plavom bojom velikim slovima ispisano "Republika Hrvatska", u slijedećem redu "Ministarstvo pravosuđa i uprave"; a ispod naziva Ministarstva većim slovima ispisuju se riječi "Službena iskaznica";

- desno od mjesta predviđenog za fotografiju, a ispod riječi "Službena iskaznica", ispisuje se velikim slovima ime i prezime radnika, jedinstveni matični broj građanina te zvanje ili funkcija;

- ispod mjesta predviđenog za fotografiju nalazi se u donjem ljevom kutu tamno plavom bojom ispisana oznaka obrasca iskaznice, te serijski broj iskaznice;

- ispod ispisanog imena, prezimena jedinstvenog matičnog broja građana i zvanja odnosno funkcije, nalazi se otisnut grb Republike Hrvatske.

Članak 4.

Prednja strana obrasca iskaznice pripadnika pravosudne policije sadrži iste elemente kao i prednja strana obrasca u članku 3, osim što su ispod riječi "Ministarstvo pravosuđa i uprave", a iznad riječi "Službena iskaznica" dodane riječi "Pravosudna policija", ispisane velikim tamno plavim slovima.

Članak 5.

Na obrascu iskaznice, na stražnoj strani, tiskaju se najznačajnije ovlasti ovlaštene službene osobe.

Članak 6.

Službena iskaznica se nosi u kožnom povesku tamno plave boje. Kožni povezak dvostrukog je pregiba, a veličina svakog pregiba je 80 x 120 mm.

Na prednjoj strani kožnog pregiba otisnut je zlatnim slovima:

- na vrhu Republika Hrvatska,

- ispod teksta "Republika Hrvatska" ispisuje se "Ministarstvo pravosuđa i uprave",

- ispod teksta "Ministarstvo pravosuđa i uprave" otisnut je grb Republike Hrvatske,

- ispod grba Republike Hrvatske ispisuje se tekst "SLUŽBENA ISKAZNICA".

Kožni povezak pripadnika pravosudne policije s untarnje strane na drugom pregibu ima zlatnim slovima ispisano "pravosudna policija".

Članak 7.

Službenu iskaznicu imalac smije koristiti samo u službene svrhe. Svaka zloupotreba iskaznice povlači disciplinsku i kaznenu odgovornost.

Službenu iskaznicu zabranjeno je davati drugome na poslugu.

Članak 8.

Obrazac službene iskaznice može tiskati samo poduzeće-ustanova koju ovlasti ministar za pravosuđe i upravu.

Čanak 9.

Iskaznicu izdaje Ministarstvo pavosuđa i uprave.

Članak 10.

O izdanim iskaznicama vodi se evidencija u Mintstarstvu pravosuđa i uprave.

Evidencija iz stavka 1. ovog članka sadrži:

- prezime i ime ovlaštene osobe kojoj je izdana iskaznica, naziv funkcije odnosno radnog mjesta na kojem se nalazi, naziv Ministarstva, odnosno kazneno-popravne ustanove ili okružnog zatvora u kojoj je zaposlena, serijski broj iskaznice, datum izdavanja iskaznice, rubriku za napomene te fotografiju nositelja ishaznice.

Članak 11.

Službena osoba koja izgubi ili na drugi način ostane bez iskaznice dužna je o tome obavijestiti neposrednog rukovoditelja.

Nova iskaznica izdat će se nakon što je izgubljena ili na drugi način nestala iskaznica oglašena nevažećom u "Narodnim novinama".

Ovlaštena osoba koja je izgubila iskaznicu snosi troškove izrade nove iskaznice.

Članak 12.

Ovlaštena službena osoba kojoj prestaje rad u Ministarstvu ili koja izgubi status ovlaštene službene osobe dužna je prilikom primitka rješenja o prestanku rada odnosno o rasporedu na drugo radno mjesto iskaznicu predati neposrednom rukovoditelju.

Rukovoditelj iz stavka 1. ovog članka dužan je primljenu iskaznicu dostaviti nadležnoj službi u Ministarstvu.

Članak 13.

Iskaznice izdane prema ranijim propisima zamijenit će se iskaznicama utvrđenim ovim pravilnikom u roku od 3 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 14.

Obrazac iskaznice sastavni je dio ovog pravilnika.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti Pravilnik o službenim legitimacijama radnika straže ("Narodne novine", broj 36/75" .

Članak 16.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 730-02/91-01 /72

Urbroj : 514-03-01 /4-91 -1

Zagreb, 22. studenoga 1991.

Ministar pravosuđa I uprave

Bosiljko Mišetić, v: r.

OBRASCI ISKAZNICA

___________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE SLUŽBENA ISKAZNICA

IME:_______________________________________
PREZIME: _______________________________________
JMBG: _______________________________________
ZVANJE-FUNKCIJA: _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


OVLASTI:
Nositelj one iskaznice ovlašten je, pod uvjetima predviđenim zakonom ostvariti uvid nad cjelokupnim radom kazneno-popravnih ustanova I domova za preodgoj maloljetnika I njenih službi.
Nositelj iskaznice ovlašten je držati vatreno oružje.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ORAVOSUĐA I UPRAVE
PRAVOSUDNA POLICIJA
SLUŽBENA ISKAZNICA

IME:_______________________________________
PREZIME: _______________________________________
JMBG: _______________________________________
ZVANJE-FUNKCIJA: _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


OVLASTI:
Nositelj ove iskaznice pod uvjetima predviđenim zakonom ovlašten je:
1. Držati vatreno oružje.
2. Pri neposrednom hvatanju osobe lišene slobode:
- ući u tuđi stan I druge prostorije,
- izvršiti pretragu tih prostorija bez prisutnosti svjedoka, ako je vidio ili dobio obavijest da se odbjegla osoba u njima skriva,
3. Poslužiti se prometnim sredstvima I sredstvima veze, ako neposredno hvata odbjeglu osobu ili ranjenu osobu treba privesti u zdravstvenu ustanovu.


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE
SLUŽBENA ISKAZNICA

IME:_______________________________________
PREZIME: _______________________________________
JMBG: _______________________________________
ZVANJE-FUNKCIJA: _______________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________


OVLASTI:
Nositelj ove iskaznice ovlašten ja vršiti opći i stručni nadzor i nadzor zakonitosti postupanja prema osobama lišenih sloboda u kazneno-popravnim ustanovama i domovima za preodgoj maloljetnika.
Kazneno-popravna ustanova i domovi za preodgoj maloljetnika dužni su, na njegov zahtjev, nositelju službena iskaznice ,omogućiti  uvid nad cjelokupnim radom ustanove i njezinih službi.
Nositelj iskaznice ovlašten je držati vatreno oružje.


___________________________________________________________________________