Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 03.12.1991 Uredba o statusu prognanika i izbjeglica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br.39/9 i 53A/91),Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. studenoga 1991. godine donijela je

UREDBU

o statusu prognanika i izbjeglica

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Republika Hrvatska osigurava, ovisno o materijalnim mogućnostima. nužni smještaj, prehranu, školovanje djece, zdravstvenu zaštitu i pomoć za podmirenje drugih nužnih životnih potreba svim osobama kojima se na osnovi ove uredbe prizna status prognanika ili izbjeglice.

II. STATUS PROGNANIKA i IZBJEGLICE

Članak 2.

Osobi koja je s ratom ugroženog područja na teritoriju Republike Hrvatske. samostalno ili organizirano putem općinskog kriznog štaba, općinskog štaba civilne zaštite. Hrvatskog Crvenog križa ili centra za socijalni rad napustila mjesto prebivališta da bi izbjegla neposrednu opaanost za život pred agresijom i drugim oružanim akcijama može se priznati status prognanika odnosno izbjeglice. Prognanik u smislu ove uredbe je osoba iz stavka 1. ovoga članka koja je s jednog područja Republike Hrvatske izbjegla na drugo područje Republike Hrvatske, a izbjeglica je osoba iz stavka 1. ovogačlanka koja je izbjegla u inozemstvo. Ratom ugroženo područje proglašava Vlada Republike Hrvatske.

Članak 3.

Status prognanika ili izbjeglice ne priznaje se osobi:

- za koju su nadležna tijela državne vlasti utvrdila da je poduzela ili pripremala kažnjive činidbe propisane u glavi XX. Krivičnog zakona Republike Hrvatske,

-u drugim propisanim sluajevima.

Članak 4.

Ako su razlozi iz članka 3. stavka 1. alineje 1 ove uredbe postojali prije priznavanja statusa prognanika ili izbjeglice, a nadležni organ je za njih saznao kasnije ili su nastupile poslije priznavanja statusa prognanika ili izbjeglice toj osobi će se oduzeti status prognanika ili izbjeglice.

Članak 5.

O priznavanju odnosno oduzimanju statusa prognanika odlučuje regionalni ured za prognanike (u daljnjem tekstu: regionalni ured) nadležan za općinu na području koje je prognanik smješten. O priznavanju odnosno oduzimanju statusa izbjeglice odlučuje Ured za prognanike i izbjeglice pri Vladi Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Ured). Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka kojim je odbijen zahtjev za priznavanje statusa prognanika i protiv rješenja kojim je taj stasus oduzet, može se izjaviti žalba Uredu. Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka kojim je odbijen zahtjev za priznavanje statusa izbjeglice i protiv rješenja kojim je taj status oduzet. može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, socijalne skrbi i obitelji. Ured odnosno Ministarstvo rada socijalne skrbi i obitelji dužni su donijeti rješenje o žalbi u roku od 24 sata od prijema žalbe.

Članak 6.

Regionalni ured koji je odlučio o priznavanju statusa prognanika vodi evidenciju o prognanicima i njihovom zbrinjavanju i pomoći prema uputama Ureda. Evidenciju iz stavka 1. ovoga članka o izbjeglicama vodi Ured. Hrvatski Crveni križ, za potrebe Službe traženja. koristiti evidencije regionalnih ureda i Ureda.

Članak 7.

Regionalni ured koji je odlučio o priznavanju statusa prognanika dužan je u roku od 48 sati od dana priznanja statusa prognanika i o njegovom smještaju izvijestiti općinski organ uprave nadležan za unutarnje poslove radi registracije boravka prognanika u općini, njegovog prihvata i smještaja, te općinski organ uprave nadležan za poslove obrane za osobe starije od 18 godina.

Članak 8.

Osoba kojoj je priznat status prognanika ili izbjeglice na osnovi ove uredbe može u mjestu boravišta ostvariti svoja prava odnosno pribaviti javne isprave koje se prema posebnim propisima ostvaruju odnosno pribavljaju u mjestu prebivališta. na temelju isprave kojom se dokazuje status prognanika ili izbjeglice.

Članak 9.

Osobi kojoj je priznat status prognanika ili izbjeglice prestaje taj status:

1. odlukom kriznog štaba općine njezinog prebivališta da se može vratiti u mjesto prebivališta budući da su prestali razlozi zbog kojih je iz tog mjesta prognana odnosno izbjegla;

2. na osnovi vlastite odluke da se vrati u mjesto prebivallšta;

3. ako ne prihvati ponuđeni joj organizirani nužni smještaj i druge oblike organizirane pomoći;

4. ako ne izvršava radne obveze utvrđene prema ovoj uredbi (članak 24).

Članak l0.

Osobi kojoj je priznat status prognanika pozivom nadležnog tijela državne vlasti na vojnu ili radnu obvezu prestaju prava prema ovoj uredbi ako za vrijeme trajanja te obveze prima naknadu po posebnim propisima.

Članak 11.

Nadležno tijelo državne vlasti koje je prognanika odnosno izbjeglicu pozvalo na vojnu ili radnu obvezu dužno je o pozivu izvijestiti regionalni ured nadležan za općinu na području koje je osoba prihvaćena i smještena, odnosno Ured.

Članak 12.

Regionalni ured koji je odlučio o priznavanju statusa prognanika izdaje mu ispravu kojom dokazuje taj status i na osnovi koje ostvaruje priznatu mu pomoć, a Ured izdaje ispravu izbjeglici. Obrasce isprava iz stavka 1. ovogačlanka utvrđuje Ured.

III. POMOĆ PROGNANICIMA

Članak 13.

Osobi kojoj je priznat status prognanika osigurava se

1. nužni smještaj.

2. prehrana,

3. pomoć u socijalnoj adaptaciji i psihološka pomoć,

4. školovenje djece,

5. zdravstvena zaštita,

6. pomoć za podmirivanje drugih nužnih životnih potreba.

Članak 14.

Nužnim smještajem u smislu članka 13. ove uredbe smatra se prostor za stanovanje određen prema broju i uzrastu članova obitelji prognanika i njihovim specifičnim potrebama ovisnim o zdravstvenom stanju i školovanju pojedinih članova obitelji, koji osigurava osnovne uvjete života. Za smještaj prognanika može se organizirati prihvatilište, sabirni centar, smještaj u druge obitelji i smještaj u objekte odmarališta, hotela i druge hotelsko-turističke objekte uzete u posjed i korištenje na osnovi Uredbe o preuzimanju u posjed i korištenje odmarališta, hotela i drugih hotelsko-turističkih objekata i pokretnina koje se u njima nalaze, na kojima pravo raspolaganja odnosno vlasništva imaju ili ih drže u posjedu poduzeća i druge pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske. ("Narodne novine", br. 43/91). U svrhu osiguranja potrebnih smještajnih kapaciteta Ured može narediti socijalnim ustanovama. prosvjetnim ustanovama internatskog tipa, odmaralištima, hotelima i drugim hotelsko-turističkim organizacijama na kojima pravo raspolaganja odnosno vlasništva imaju ili ih drže u posjedu poduzeća i druge pravne i fizičke osobe sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske, da organiziraju smještaj, prehranu i podmirivanje drugih nužnih životnih potreba prognanika. Uvjete za organiziranje smještaja, prehrane i podmirivanja drugih nužnih životnih potreba prognanika u smislu stavka 3. ovoga članka i visinu naknade za pružene usluge propisuje Ured. Naknada iz stavka 4. ovoga članka ide na teret sredstava Republičkog fonda "Kralj Zvonimir", redova stranih državljana i1i hrvatskih građana na boravku u inozemstvu.

Članak 15.

U svrhu prehrane progranika u mjestu prihvata i smještaja osigurava se ili organizira prehrana u odgovarajućim prehrambenim kapacitetima( ustanovama socijalne skrbi, odmaralištima, hotelima i drugima) ili pomoć u hrani (osnovne živežne potrepštine). Iznimno, ako se prognaniku ne može na drugi način pružiti pomoć u hrani i za podmirivanje drugih nužnih životnih potreba, može mu se dodijeliti novčana pomoć. Pomoć u hrani i za podmirivanje drugih nužnih životnih potreba , neovisno o tome da li se daje u osnovnim živežnim potrepštinama i u drugoj robi,u obliku bona za nabavu tih roba ili kao novčana pomoć, može se dati osobama koje su smješu ustanovama, osobama koje su smještene u obiteljima i obiteljima koje su primile prognanike izbjeglice prema jedinstvenim kriterijima za svaku skupinu, koje utvrđuje Ured.

Članak 16.

Prognanicima kojima je osiguran smještaj u kući, stanu ili dijelu stana, vikendici i drugom objektu u kojem mogu samoorganizirati život i voditi kućanstvo osigurava se pomoć u hrani i drugih potrepština, te davanjem bonova i novčane pomoći za nabavu određenih roba, a pod uvjetima i na način određen u članku 15. ove uredbe.

Članak 17.

Socijalna adaptacija i psihološka pomoć prognanicima ostvaruje se njihovim aktivnim uključivanjem u život nove socijalne sredine u skladu s njihovim uzrastom, zanimanjem, psihofizičkim sposobnostima, sklonostima i interesima. Program pomoći u socijalnoj adaptaciji i psihološke pomoći utvrđuje Ured. Predstojnik Ureda osniva strućne skupine radi razmatranja i davanja mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ureda i imenuje njihovečlanove.

Članak 18.

Školovanje djece prognanika ostvaruje se preko Ministarstva prosvjete, kulture i športa. Zdravstvena zaštita prognanika ostvaruje se u skladu s propisima o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju.

Članak 19.

U mjestu prihvata i smještaja prognanika za pojedinu socijalnu i drugu ustanovu u kojoj je smještena skupina prognanika ili za područje mjesne zajednice na kojem je smješteno više prognanika imenuje se voditelj zbjega. Voditelj zbjega iz reda prognanika imenuje predstojnik regionalnog ureda. Voditelj zbjega predstavlja i zastupa prognanike glede njihovih zahtjeva u odnosu na uvjete smještaja, kvalitetu prehrane i podmirivanje drugih nužnih životnih potreba, te koordinira i upravlja aktivnostima prognanika u svrhu samoorganiziranja života u zbjegu. Voditelj zbjega surađuje s regionalnim uredom, centrom za socijalni rad, organizacijom Hrvatskog Crvenog križa, Caritasom Biskupske konferencije i drugim organizacijama putem kojih se osigurava pomoć prognanicima.

Članak 20.

Ured u svrhu osiguravanja povratka prognanika i izbjeglica u mjesta njihova prebivališta u dogovoru s kriznim štabom općine utvrđuje plan povratka prognanikai izbjeglica i osiguravauvjete za to (prijevoz, pratnju i prihvat u mjesta prebivališta i potrebnu pomoć). U svrhu organiziranja povratka prognanika i izbjeglica u mjesto prebivališta osniva se odbor za povratak kojeg čine predstavnici prognanika i izbjeglica iz pojedinog mjesta (općine).

Članak 21.

Prognaniku i izbjeglici kojem je osiguran nužni smještaj, prehrana i podmirivanje drugih nužnih životnih potreba na osnovi ove uredbe ,obustavljaju se prava i oblici socijalne zaštite koja je ostvario na osnovi Zakona o socijalnoj zaštiti ili na osnovi Odluke o korištenju sredstava solidarnosti za osiguravanje zaštite životnog standarda socijalno ugroženog stanovništva.

IV. SREDSTVA ZA OSIGURAVANJE POMOĆI

Članak 22. Sredstava za osiguravanje pomoći prognanicima i izbjeglicama osiguravaju se preko:

1. Republičkog fonda "Kralj Zvonimir",

2. Caritas Biskupske konferencije,

3. Hrvatskog Crvenog križa,

4. iz drugih izvora.

V. OBVEZE PROGNANIKA

Članak 23.

Osobe kojima je priznat status prognanika dužne su ispunjavati radne obveze koje u dogovoru s voditeljem zbjega utvrdi nadležni regionalni ured. Prognanici su dužni ispunjavati i radne obveze koje se odnose na njihov svakodnevni život, kao što je spremanje stambenih i drugih prostorija u kojima su smješteni ili koje koriste, pranje, peglanje, nabava hrane, priprema hrane, vođenje brige o djeci, vođenje računovodstva i obavljanje drugih administrativno-stručnih poslova.

Članak 24.

Prognanici koji ostvaruju prihode, kao što su plaća, mirovina i druge prihode utvrđene Odlukom o korištenju sredstava solidarnosti za osiguravanje zaštite životnog standarda socijalno ugroženog stanovništva dužni su sudjelovati u troškovima njihovog zbrinjavanja(troškovi nužnog smještaja i organizirane prehrane), do visine koju utvrdi Ured. Osobi iz stavka 1. ovoga članka koja je dužna sudjelovati u troškovima svojeg i zbrinjavanja svoje obitelji prihodima utvrđenim prema stavku 1. ovoga članka mora se od njenih prihoda ostaviti iznos u visini najmanje od 10% prosječne plaće radnika u Republici Hrvatskoj ostvarene u pretposljednjem tromjesječju za svakog člana obitelji, koji dio prihoda zadržava za njihove osobne potrebe. Sredstva iz stavka 2. ovoga članka uplaćuje se u korist računa Republičkog fonda "Kralj Zvonimir", putem regionalnog ureda. Obvezu sudjelovanja prognanika u troškovima zbrinjavanja utvrđuje regionalni ured nadležan prema mjestu smještaja.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ova uredba na odgovarajući se način primjenjuje i na osobe koje su napustile mjesto prebivališta da bi izbjegle neposrednu opasnost za život zbog prirodnih katastrofa.

Članak 26.

Odredbe članka 13. do 19. ove uredbe na odgovarajući se način primjenjuje na izbjeglice.

Članak 27.

Ured će donijeti akte iz članka 7. i članka 12. stavka 2. ove uredbe u roku 15 dana od dana njenog stupanja na snagu..

Članak 28.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 019-04/91-01/08

Urbroj: 5030104-91-3

Zagreb, 22.studenoga 1991.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v.r.