Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 03.12.1991
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 25. stavka 1. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 41/90, 8/91, 14/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 22. studenoga 1991. godine donijela je

UREDBU

o Uredu za prognanike i izbjeglice

Članak 1.

Ovom uredbom osniva se pri Vladi Republike Hrvatske Ured za prognanike i izbjeglice, utvrđuje njegovo ustrojstvo, djelokrug i ovlaštenja.

Članak 2.

Ured za prognanike i izbjeglice (u daljnjem tekstu:Ured) obavlja stručne i druge poslove u provođenju propisa kojima se rješava o statusu i pravima prognanika i izbjeglica a naročito:

- predlaže Vladi Republike Hrvatske mjere u svezi sa zbrinjavanjem i pomoći prognanim i izbjeglim osobama (plan evakuacije, prihvata i zbrinjavanja, stacioniranja prognanika i izbjeglica po regijama- područjima jedne ili više općina, plan školovanja i dr.), i provodi utvrđenu politiku;

- utvrđuje mjerila za obračun troškova zbrinjavanja i pomoći prognanicima i izbjeglicama;

- organizira prikupljanje materijalnih sredstava, a posebno hrane i drugih potrepština, propagira, organizira i koordinira akcije centra za socijalni rad i drugih organa i organizacija, a posebno Hrvatskog Crvenog Križa, Caritasa Biskupske konferencije, Lanca solidarnosti, Merhameta, vjerskih zajednica i organizacija i drugih humanitarnih organizacija te građana;

-osigurava osnovne uvjete za život prognanika i izbjeglica i uvjete za njihovu socijalnu adaptaciju i u tu svrhu predlaže smještajne objekte koji će se preuzeti u posjed i korištenje temeljem Uredbe Vlade Republike Hrvatske o preuzimanju u posjed i korištenje odmarališta, hotela i drugih hotelsko-turističkih objekata i pokretnina koje se u njima nalaze, a na kojima pravo raspolaganja odnosno vlasništva imaju ili ih drže u posjedu poduzeća i druge pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište izvan teritorija Republike Hrvatske;

-osigurava povrat prognanika i izbjeglica u svoje domove, a u dogovoru s kriznim štabom područja od kuda su zbjegovi;

-surađuje s međunarodnim humanitarnim organizacijama i koordinira prikupljanje humanitarne pomoći iz inozemstva uključujući i Hrvatsku dijasporu;

-provodi analizu stanja potreba prognanika i izbjeglica, utvrđuje prioritetne potrebe, izrađuje plan zadovoljavanja tih potreba, koordinira razne sudionike (Crveni križ, Caritas, Lanac solidarnosti i međunarodne humanitarne organizacije) u osiguravanju pomoći, te evaluira provedeno;

-poduzima mjere za osiguranje funkcioniranja jedinstvenog informacijskog i dokumentacijskog sustava u odnosu na potrebne podatke o zbrinjavanju i pomoći prognanicima i izbjeglicama te jedinstveni sustav izvješćivanja Predsjednika Republike Hrvatske, Sabora Republike Hrvatske, Vlade Republike Hrvatske i svjetske javnosti.

Članak 3.

Radom Ureda rukovodi predstojnik Ureda kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Ured ima glavnog tajnika Ureda kojeg imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske.

Predstojnik Ureda u odnosu na stručnu službu Ureda ima prava i dužnosti rukovodioca republičkog organa uprave.

Članak 4.

Nadzor nad radom Ureda obavlja Upravno vijeće Ureda. Predsjednika i članove Upravnog vijeća Ureda imenuje i razrješava Vlada Republike Hrvatske na prijedlog potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske zaduženog za društvene djelatnosti.

Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji je član Upravnog vijeća Ureda po službenoj dužnosti.

Članak 5.

Ured surađuje s Visokim komesarijatom za izbjeglice Ujedinjenih naroda (UNHCR), Uredbom za koordinaciju pomoći u katastrofama Ujedinjenih naroda (UNDRO), UNICEF-om, Caritasom, Međunarodnim komitetom Crvenog križa, Ligom društva Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i drugim srodnim međunarodnim i nacionalnim organizacijama, tijelima republičke državne uprave i drugim državnim organima i organizacijama.

Članak 6.

Poslovi iz djelokruga Ureda obavljaju se u sklopu organizacijskih jedinica:

1. Odjel za zbrinjavanje prognanika

2. Odjel za koordinaciju zbrinjavanja izbjeglica

3. Odjel za prikupljanje, sortiranje i distribuciju humanitarne pomoći

4. Odjel za suradnju s međunarodnim humanitarnim organizacijama i hrvatskom dijasporom i prikupljanje pomoći iz inozemstva

5. Analitički odjel

6. Odjel za sigurnost i socijalnu adaptaciju te školovanje prognanika i izbjeglica

7. Odjel za društvenu zaštitu prognanika

8. Odjel za povrat prognanika i izbjeglica.

Članak 7.

Ured poslove iz svog djelokruga za područje jedne ili više općina odnosno grada obavlja u regionalnim uredima.

Na čelu regionalnog ureda je predstojnik regionalnog ureda kojeg imenuje i razrješava predstojnik Ureda.

U regionalnom uredu se osniva savjet regionalnog ureda kojeg imenuje predstojnik ureda iz reda članova kriznih štabova područja za koje je osnovan regionalni ured, tijela lokalne uprave i stručnih radnika u oblasti zdravstva, socijalne sigurnosti i sl. Savjet regionalnog ureda može odlučivati o pitanjima određenim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i načinu rada Ureda.

U svrhu organiziranog prikupljanja humanitarne pomoći u inozemstvu i pomoći u zbrinjavanju izbjeglica u inozemstvu Ured može u inozemstvu imenovati svoja povjereništva i povjerenike. Povjerenici se mogu imenovati iz redova stranih državljana ili hrvatskih građana na boravku u inozemstvu.

Članak 8.

Predstojnik Ureda osniva stručne skupine radi razmatranja i davanja mišljenja o pitanjima iz djelokruga Ureda i imenuje njihove članove.

Članak 9.

Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda uređuju se poslovi koje obavljaju organizacijske jedinice iz članka 6. ove uredbe, osnivaju regionalni uredi iz članka 7. ove uredbe i određuju poslovi koje obavljaju, te način njihova rada, osnivaju povjereništva iz članka 7. ove uredbe i određuju njihovi poslovi; utvrđuju ovlaštenja i odgovornosti radnika u obavljanju poslova; utvrđuje sistematizaciju radnih mjesta s brojem izvršitelja: uređuje način obavljanja poslova u vršenju javnih ovlasti koje su propisima povjerene Uredu i uređuju druga pitanja značajna za organizaciju i način rada Ureda.

Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ureda donosi predstojnik Ureda uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 10.

Ured najmanje jedanput tjedno podnosi izvještaj Vladi Republike Hrvatske o svom radu na zbrinjavanju prognanika i izbjeglica i drugim pitanjima s tim u svezi.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaje važiti Uredba o formiranju ureda za izbjeglice Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 45/91).

Članak 12.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 019-04/91-01/09

Urbroj : 5030104-91-2

Zagreb, 22. studenoga 1991.

Potpredsjednik

dr. Milan Ramljak, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.