Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 03.12.1991 Uredba o načinu isplate zajamčenih osobnih dohodaka određenim kategorijama radnika
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će se uredivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 29. studenoga 1991. godine, donijela je

UREDBU

o načinu isplate zajamčenih osobnih dohodaka određenim kategorijama radnika

Članak 1.

Ovom uredbom regulira se način isplate zajamčenog osobnog dohotka radnicima koji to pravo ne mogu ostvarivati prema propisima iz radnih odnosa.

Članak 2.

Zajamčeni osobni dohodak iz članka 1. ove uredbe isplaćuje se radnicima kojima poduzeća i druge organizacije odnosno poslodavci ne mogu isplaćivati osobni dohodak jer ne mogu obavljati svoju djelatnost zbog terorističkih oružanih akcija i drugih izvanrednih okolnosti izazvanih ratom budući da je:

- poduzeće i druga organizacija odnosno poslodavac potpuno uništeno.

- poduzeće i druga organizacija odnosno poslodavac djelomično uništeno,

- poduzeće i druga organizacija odnosno poslodavac neznatno oštećeno ili potpuno neoštećeno ali zbog terorističkih oružanih akcija i ratnih okolnosti u nemogućnosti je obavljati djelatnost, te radnici zbog toga ne mogu dolaziti na posao i raditi.

Članak 3.

Okolnosti iz članka 2. ove uredbe utvrđuje krizni štab općine i područna služba Zavoda za zapošljavanje na čijem se sjedištu nalazi poduzeće i druga organizacija odnosno poslodavac, na zahtjev i uz suradnju poslovodnog organa poduzeća i druge organizacije odnosno poslodavca. Kontrolu rada kriznog štaba općine obavlja ministarstvo nadležno prema djelatnosti poduzeća i druge organizacije odnosno poslodavca.

Članak 4.

Zahtjev za isplatu zajamčenih osobnih dohodaka poslovodni organ poduzeća i druge organizacije odnosno poslodavac podnosi područnoj službi Zavoda za zapošljavanje nadležnoj prema sjedištu poduzeća i druge organizacije odnosno poslodavca. Ukoliko nije moguće da zahtjev iz prethodnog stavka podnese poduzeće i druga organizacija odnosno poslodavac. zahtjev podnosi radnik. Uz zahtjev radnik prilaže vjerodostojne dokaze o postojanju radnog odnosa. Radnik iz stavka 2. ovog članka kojem je priznat status prognanika može podnijeti zahtjev područnoj službi Zavoda za zapošljavanje prema mjestu boravišta.

Članak 5.

Zajamčeni osobni dohodak iz članka 2. ove uredbe radniku se isplaćuje putem područne službe Zavoda za zapošljavanje. Zajamčeni osobni dohodak radniku isplaćuje područna služba Zavoda za zapošljavanje nadležna prema sjedištu poduzeća i druge organizacije odnosno poslodavca ili prema mjestu prebivališta ili boravišta radnika. Isplata Zajamčenih osobnih dohodaka se obavlja u zadnjoj dekadi tekućeg mjeseca za prethodni mjesec

Članak 6.

Sredstva za isplatu Zajamčenih osobnih dohodaka prema ovoj uredbi osigurava Republika Hrvatska iz državnog proračuna.

Članak 7.

Isplata zajamčenog osobnog dohotka traje tako dugo dok postoje okolnosti iz članka 2. ove uredbe o čemu je područna služba Zavoda za zapošljavanje dužna obavijestiti poduzeće i drugu organizaciju odnosno poslodavca. Poduzeće i druga organizacija odnosno poslodavac dužno je obavijestiti odmah radnika i područnu službu Zavoda za zapošljavanje o danu ponovnog stupanja na rad.

Članak 8.

Radnik primalac zajamčenog osobnog dohotka temeljem odredaba ove uredbe dužan je raditi u drugom poduzeću i drugoj organizaciji odnosno kod drugog poslodavca ako ga uputi područna služba Zavoda za zapošljavanje. U slučaju takvog rada, radniku miruju prava i obveze iz radnog odnosa na koji se primjenjuje ova uredba, a radnik ostvaruje sva prava i obveze iz radnog odnosa u poduzeću ili drugoj organizaciji odnosno kod poslodavca kome je upućen na rad.

Članak 9.

Propisi kojima se uređuju radni odnosi i zapošljavanje koji vrijede na dan stupanja na snagu ove uredbe primjenjivat će se i nadalje ako ovom uredbom nije drugačijeodređeno.

Članak 10.

Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji može donijeti propise za izvršenje ove uredbe.

Članak 11.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 120-01/91-02/05

Urbroj : 5030104-91-7

Zagreb, 29. studenoga 1991.

Potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r