Zakoni i propisi - Pravni savjeti 64 03.12.1991 Uputstvo za primjenu Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 9. Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima ("Narodne novine", br. 58/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdaje sljedeće

UPUTSTVO

za primjenu Uredbe o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima

I.

Individualnom poljoprivrednom proizvođaču (u daljnjem tekstu : korisnik) odobrit će se posebni kredit za povećanje osnovnog stada u govedarstvu. ovčarstvu i svinjogojstvu uz uvjet da posjeduje poljoprivredno zemljište i potreban smještajni i skladišni prostor za držanje i uzgoj. Uz zahtjev za odobrenje posebnog kredite iz stavka 1. ove točke korisnik prilaže:

1. porezno uvjerenje o katastarskom prihodu koje izdaje općinski organ uprave nadležan za poslove društvenih prihoda, kojim se dokazuje da korisnik posjeduje poljoprivredno zemljište;

2. potvrdu Poljoprivredne savjetodavne javne službe za selo o ispunjavanju uvjeta u pogledu smještajnih i skladišnih prostora za držanje i uzgoj osnovnog stada;

3. potvrdu Poljoprivrednog centra Hrvatske - Stočarskog selekcijskog centra Zagreb o upisu u Centralnu matičnu evidenciju ženskih i muških rasplodnih grla;

4. predračun za kvalitetna rasplodna grla za koje se koristi posebni kredit. Posebni kredit iz stavka 1. ove točke koristi se za povećanje postojeće i organiziranje nove proizvodnje u govedarstvu, ovčarstvu i svinjogojstvu.

II.

Korisniku će se odobriti posebni kredit za povećanu proizvodnju stočne hrane uz uvjet da posjeduje poljoprivredno zemljište i da na tom zemljištu koristi za proizvodnju kukuruza, lucerne, djeteline i djetelinske travne smjese kvalitetno poljoprivredno sjeme, gnojivo odnosno sredstva za zaštitu bilja. Uz zahtjev za odobrenje posebnog kredita iz stavka 1. ove točke korisnik prilaže:

1. porezno uvjerenje o katastarskom prihodu koje izdaje općinski organ uprave nadležan za poslove društvenih prihoda, kojim se dokazuje da korisnik posjeduje poljoprivredno zemljište;

2. predračun za kvalitetno poljoprivredno sjeme, gnojivo odnosno sredstva za zaštitu bilja, potrebna za proizvodnju stočne hrane. Poseban kredit iz stavka 1. ove točke koristi se za povećanu proizvodnju stočne hrane za ishranu osnovnog stada.

III.

Odobreni posebni kredit za povećanje osnovnog stada ne isključuje korištenje posebnog kredita za povećanu proizvodnju stočne hrane.

IV.

Ovo uputstvo stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/91-01/83

Urbroj : 525-01-91-2

Zagreb, 28. studenoga 1991.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.