Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o utvrđivanju ratne štete
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske. a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o utvrđivanju ratne štete

Proglašavam Zakon o utvrdivanju ratne štete, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 8. studenoga 1991, Vijeća općina 8. studenoga 1991. i Društveno-političkog vijeća 8. studenoga 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/156

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o utvrđivanju ratne štete

Članak 1.

U svrhu utvrdivanja ratne štete nastale Republici Hrvatskoj, njenim fizičkim i pravnim osobama, a u svezi neprijateljstava te ratnih operacija koje se protiv nje vode, računajući od 15. kolovoza 1990. do njihova prestanka, određuje se osnivanje i djelatnost Republičke, općinskih i posebnih komisija za popis i procjenu ratne štete.

Članak 2.

Ratnom štetom u smislu ovoga zakona smatra se imovinska i neimovinska, posredna i neposredna šteta, a naročito:

1. šteta učinjena tjelesnom integritetu, životu i zdravlju ljudi. slobodi i časti.

2 imovini (pokretnoj i nepokretnoj),

3 ratni rashodi,

4. gubitak nacionalnog dohotka,

5. gubitak nacionalnog bogatstva.

6 šteta po okoliš,

7. sve druge vrste šteta.

Ratnom štetom, u smislu ovoga zakona, smatra se šteta učinjena od neprijatelja, ilegalnih skupina, legalnih tijela Republike Hrvatske, kao i saveznika navedenih skupina i tijela, ukoliko je posredno ili neposredno nastala u vrijeme navedeno u članku 1. ovoga zakona.

Članak 3.

Republičku komisiju za popis i procjenu ratne štete (u daljem tekstu: Republička komisija) imenuje Vlada Republike Hrvatske izmedu predstavnika: ministarstva obrane, unutarnjih poslova, pravosuđa i uprave, financija, pomorstva. prometa i veza, turizma. zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, trgovine, Republičkog zavoda za statistiku, Javnog pravobraniteljstva Hrvatske, Gospodarske komore Hrvatske. Zajednice osiguranja imovine i osoba "Croatia", Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske i Republičkog zavoda za plan, analize i prognoze. Predsjednik komisije je pomoćnik ministra financija, Stručne i administrativne poslove za Republičku komisiju obavlja Ministarstvo financija.

Članak 4.

Općinsku komisiju za popis i procjenu ratne štete imenuje izvršno vijeće skupštine općine na čijem području je šteta nastala ili su nastupile njene posljedice.

Članak 5.

Posebne komisije za popis i procjenu ratne štete osnivaju se radi popisa i procjene ratne štete nastale na spomenicima kulture, nacionalnim parkovima, parkovima prirode i jedinstvenim sistemima, koji djeluju na području dviju ili više općina Republike Hrvatske. Posebne komisije imenuje Republička komisija.

Članak 6.

Općinske i posebne komisije osnivaju potrebit broj stručnih komisija za popis i procjenu ratne štete. Stručne komisije prikupljaju podatke i dokaze, popisuju i procjenjuju ratnu štetu na području za koje su osnovane, utvrđuju počinitelja i oštećenika, te podnose izvješće o svom radu komisiji koja ih je osnovala sa cjelokupnom dokumentacijom. U stručne komisije imenuju se stručnjaci odgovarajućih oblasti. Stručna komisija ima najmanje tri člana.

Članak 7.

Općinske i posebne komisije objedinjuju rad stručnih komisija koje su osnovale, određuju područje za koje će vršiti prikupljanje podataka i dokaza, popis i procjenu, rok u kojem posao trebaju obaviti, te im pružaju svu ostalu pomoć. Općinske i posebne komisije obrađuju i kontroliraju dostavljena izvješća, te ih po potrebi vraćaju stručnoj komisiji radi ispravke i dopune. Općinska i posebne komisije izrađuju zbrojno izvješće za područje za koje su osnovane, te ga dostavljaju Republičkoj komisiji.

Članak 8.

Republička komisija kontrolira izvješća općinskih i posebnih komisija te donosi konačnu odluku o visini ratne štete. Po potrebi za ove poslove Republička komisija može angažirati i posebne stručne institucije. Republička komisija podnosi izvješće o svom radu Saboru i Vladi Republike Hrvatske.

Članak 9.

Troškovi rada Republičke i posebnih komisija podmiruju se iz Republičkog proračuna, a troškovi rada općinskih i stručnih komisija podmiruju se iz općinskog proračuna.

Članak 10.

Ministar financija donijet će pobliža uputstva i propisati potrebne obrasce za primjenu ovoga zakona.

Članak 11.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Uredba o osnivanju i radu komisija za popis i procjenu ratne štete ("Narodne novine", br. 44/91).

Članak 12.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa 800-01/91-04/22

Zagreb, 8. studenoga 1991

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.