Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o Hrvatskom Crvenom križu

Proglašavam Zakon o Hrvatskom Crvenom križu kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 9. studenoga 1991. Vijeća općina 9. studenoga 1991. i Društveno-političkog vijeća 9. studenoga 1991. .godine.

Klasa: 011-01/91-01/158

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o Hrvatskom Crvenom križu

Članak 1.

Hrvatski Crveni križ je nacionalna, humanitarna, dobrovoljna društvena organizacija od opće koristi, koja djeluje na osnovi misije i principa Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i uživa posebnu zaštitu i skrb Republike Hrvatske.

Hrvatski Crveni križ obavlja javne ovlasti i poslove utvrđene ovim zakonom i drugim propisima.

Članak 2.

U svome radu Hrvatski Crveni križ ostvaruje humanitarne ciljeve i zadaće na području zaštite i unapređenja zdravlja, socijalne skrbi, zdravstvenog i humanitarnog odgoja.

Posebne zadaće Hrvatski Crveni križ obavlja u situacijama elementarnih nesreća i u ratu.

Svoje obveze u ratu Hrvatski Crveni križ izvršava u skladu sa Ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata od 12. kolovoza 1949. i Dopunskih protokola (I. i II.) iz 1977. godine i Zaključcima Međunarodnih konferencija o Crvenom križu.

Članak 3.

Osnovni ciljevi Hrvatskog Crvenog križa su:

- ublažavanje ljudskih patnji ma gdje one bile, a osobito onih izazvanih velikim prirodnim nepogodama i drugim masovnim nesrećama i oružanim sukobima,

- unapređenje i zaštita zdravlja i podizanje zdravstvene kulture građana,

- poticanje i unapređenje solidarnosti, međusobnog pomaganja i socijalne sigurnosti građana,

- jačanje i učvršćivanje mira u svijetu.

Članak 4.

Hrvatski Crveni križ je jedinstvena organizacija koja djeluje na teritoriju Republike Hrvatske a organizira se na razini Republike i jedinicama lokalne samouprave.

Statutom Hrvatskog Crvenog križa Skupština Hrvatskog Crvenog križa utvrđuje organizaciju, članstvo, djelokrug i način rada njegovih tijela i službi i druga pitanja rada i djelovanja organizacije.

Ministarstvo zdravstva daje suglasnost na Statut Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 5.

Hrvatski Crveni križ neposredno održava i razvija odnose s međnarodnim institucijama Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i nacionalnim organizacijama Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i drugim međunarodnim i nacionalnim. humanitarnim, karitativnim, zdravstvenim i socijalnim organizacijama.

Članak 6.

Znak Hrvatskog Crvenog križa je križ jednakih krakova crvene boje na bijelom polju.

Zastava Hrvatskog Crvenog križa je od bijelog platna oblika kvadrata ili pravokutnika. a na njezinoj sredini nalazi se znak Crvenog križa veličine razmjerne veličini zastave.

Znak Crvenog križa se koristi kao znak zaštite, obilježavanja i pripadanja organizaciji na način određen ovim i drugim zakonima, te propisima donijetim na temelju zakona.

Članak 7.

Pravo uporabe znaka i naziva i isticanja zastave Crvenog križa ima organizacija Crvenog križa ili njena tijela.

Način uporabe, ostale subjekte korištenja znaka, zaštitu znaka i naziva Hrvatskog Crvenog križa propisat će se posebnim propisom.

Članak 8.

U obavljanju javnih ovlasti i drugih zadaća utvrđenih ovim zakonom Hrvatski Crveni križ surađuje s državnom upravom i tijelima jedinica lokalne samouprave, diplomatskim i konzularnim predstavništvima, oružanim snagama, Civilnom zaštitom, organizacijama zdravstva i socijalne skrbi i drugim pravnim i fizičkim osobama.

Tijela, organizacije i druge pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka dužni su unutar svoga djelokruga rada pružati pomoć Hrvatskom Crvenom križu radi izvršavanja njegovih zadaća.

Članak 9.

Hrvatski Crveni križ obavlja slijedeće javne ovlasti:

1. provodi zadatke i pomaže Republici Hrvatskoj u izvršenju obveza koje proizlaze iz Ženevskih konvencija o zaštiti žrtava rata i zastupa i promiče ideje Međunarodnog pokreta Crvenog križa i Crvenog polumjeseca;

2. osposobljava i organizira građane za pružanje prve pomoći u svakodnevnom životu. prometnim i masovnim nesrećama i ratu;

3. organizira akcije dobrovoljnog davanja krvi. uključujući provođenje davanja krvi i pripremnost krvnih produkata u medicinske svrhe. Popularizira dobrovoljno davalaštvo, okuplja dobrovoljne davaoce krvi. vodi o njima evidenciju i utvrđuje kriterije za priznanja za dobrovoljne davaoce krvi;

4. organizira Službu traženja i Ured za informiranje u slučaju rata;

5. upoznaje stanovništvo sa sadržajem Ženevskih konvencija i nadzire njihovu primjenu u ratu;

6. traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć od drugih nacionalnih institucija Crvenog križa i Crvenog polumjeseca i drugih organizacija i darovatelja;

7. organizira u Republici Hrvatskoj prikupljanje i slanje pomoći u inozemstvo, kao i pomoći koje državni organi, poduzeća i drugi darovatelji daju radi ublažavanja posljedica elementarnih nesreća i rata u drugim državama:

8. koordinira i provodi izvanredne akcije solidarnosti u Republici Hrvatskoj u slučaju velikiti nesreća u koje se uključuju druge humanitarne organizacije, poduzeća, gradani i drugi i organizira centre nabave za opskrbu Hrvatskog Crvenog križa opremom i potrebnim dobrima;

9. sudjeluje u organiziranju i pružanju zdravstvene pomoći i zaštite u slučaju elementarnih drugih masovnih nesreća. Dio je cjelovite zdravstvene zaštite u ratu;

10. organizira službe za njegu i pomoć bolesnim i nemoćnim u kući i osposobljava radnike za rad u njima.

Osim navedenih javnih ovlasti Hrvatski Crveni križ obavlja slijedeće zadaće i poslove:

11. sudjeluje u prihvatu, smještaju i drugim mjerama koje pridonose zbrinjavanju nastradalog i ugroženog stanovništva;, ·

12. radi na zdravstvenom odgoju, prosvjećivanju i informiranju svojih članova i drugih gradana a naročito djece i mladeži. Potiče i osposobljava za razne oblike zdravstvene samozaštite i suzaštite, kao i pružanja pomoći drugima:

13. organizira razne oblike međusobnog pomaganja građana u duhu humanizma i solidarnosti:

14. humanističkim odgojem mladih članova razvija vrline - solidarnost, nepristranost, poštovanje ljudskog bića i života u međusobnom miru, poštovanju i ljubavi, s drugim ljudima i narodima;

15. obavlja i druge poslove određene zakonima.

Članak 10.

Radi obavljanja poslova obavješćivanja i traženja predviđenih ženevskim konvencijama o zaštiti žrtava rata od 12. kolovoza 1949, Dopunskim protokolima I. i II. iz 1977, zakonima i drugim propisima te radi obavljanja poslova obavješćivanja i traženja u okviru humanitarnih aktivnosti Crvenog križa, u Hrvatskom Crvenom križu organizira se i djeluje Služba traženja.

Članak 11.

Hrvatski Crveni križ propisuje organizaciju. djelokrug i. metode rada Službe traženja posebnim općim aktom.

Ministarstvo zdravstva daje suglasnost na akt iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 12.

Sredstva za obavljanje poslova i zadataka Službe traženja osiguravaju se u proračunu Republike i tijela lokalne samouprave:

Republika i tijela lokalne samouprave i druge pravne i fizičke osobe osiguravaju sredstva za financiranje poslova obavljanje kojih povjere Hrvatskom Crvenom križu.

Članak 13.

Osim poslova, zadaća i javnih ovlasti iz članka 9. ovoga zakona organizacije Hrvatskog Crvenog križa mogu pružati usluge smještaja i prehrane osobama kojima je takav oblik pomoći potreban iz zdravstvenih, socijalnih i drugih razloga.

Pružanje usluga. smještaja i prehrane iz stavka 1. ovoga članka ne smatra se ugostiteljskom djelatnošću.

Članak 14.

Za ostvarivanje svojih ciljeva i izvršavanje zadaća Hrvatski Crveni križ stječe sredstva:

- od članarine,

- od proračuna Republike i iz budžeta jedinica lokalne samouprave, dotacija i subvencija,

- od izvršenja ugovorenih programa,

- od akcija i aktivnosti poduzetih s ciljem prikupljanja novčanih i materijalnih sredstava,

- od prihoda od igara na sreću,

- od darova i nasljeđa,

- od prihoda od imovine i prava,

- od priloga građana, poduzeća i drugih;

- od prihoda koje ostvari na temelju zakona i drugih propisa,

- od prihoda djelatnosti čije je organiziranje i provođenje povjereno Hrvatskom Crvenom križu.

Članak 15.

U svrhu populariziranja rada i postignutih uspjeha Hrvatskog Crvenog križa te osiguravanja potrebnih sredstava za postizanje ciljeva i ostvarivanja javnih ovlasti i drugih zadataka i poslova, utvrduju se stalne tradicionalne manifestacije "Tjedan Crvenog križa" i "Tjedan borbe protiv tuberkuloze".

"Tjedan Crvenog križa" održava se svake godine od 8. do 15. svibnja, a "Tjedan borbe protiv tuberkuloze" od 14. do 21. rujna.

Iznimno od stavka 2. ovoga članka Vlada Republike Hrvatske može odrediti da se "Tjedan Crvenog križa" i "Tjedan borbe protiv tuberkuloze" u pojedinoj godini, održavaju u nekom drugom vremenskom razdoblju.

Članak 16.

Za vrijeme trajanja "Tjedna Crvenog križa" i "Tjedna borbe protiv tuberkuloze" naplaćivat će se doprinos u korist Hrvatskog Crvenog križa:

1. na svaku prodanu putničku kartu u međumjesnom i međunarodnom zračnom, željezničkom, brodskom i autobusnom prometu;

2. na sve poštanske pošiljke u unutrašnjem prometu, osim novina i časopisa.

Tijekom "Tjedna Crvenog križa" i "Tjedna borbe protiv tuberkuloze" Hrvatski Crveni križ može organizirati akcije prikupljanja dobrovoljnih priloga i darova.

Članak 17.

Doprinos iz članka 16. ovoga zakona naplaćuju poduzeća, ustanove. druge pravne osobe i građani koji prodaju ulaznice za priredbe, putničke karte i poštanske vrijednosnice.

Prikupljena novčana sredstva na temelju članka 16. stavka 1. točke 1. ovoga zakona uplaćuju se na račun općinske organizacije Crvenog križa na području koje su prikupljena. a sredstva prikupljena na temelju članka 16. stavka 1. točke 2. ovoga zakona uplaćuju se na račun Hrvatskog Crvenog križa.

Članak 18.

Ministar financija donijet će potanje propise o načinu obračunavanja i uplaćivanja prihoda Hrvatskog Crvenog križa iz članka 16. ovoga zakona.

Članak 19.

U cilju uspješnog obavljanja zadaća i poslova Hrvatskom Crvenom križu daju se slijedeće olakšice:

1. ne podliježe plaćanju poreza i doprinosa na prihod od svoje pokretne i nepokretne imovine. poklona i nasljeđa;

2. ne podliježe plaćanju poreza i doprinosa na ostvarene prihode od priredaba i lutrija;

3. jedno lutrijsko izvlačenje godišnje namjenjuje se za program dobrovoljnog davalaštva krvi;

4. oslobađa se plaćanja taksa na podneske državnim tijelima kao i doprinosa na priredbe, predavanja. koncerte i slično koje sam organizira i prihoda koji su namijenjeni u humanitarne svrhe;

5. uživa popust u prijevozu roba i osoba javnim prijevoznim sredstvinaa, popust kod grupnih putovanja i oslobađa se plaćanja cestarina za vozila Hrvatskog Crvenog križa;

6. oslobađa se plaćanje HPT usluga za Službu traženja, a u vrijeme elementarnih i masovnih nesreća i rata za sve vrste poštanskih pošiljaka Hrvatskog Crvenog križa;

7. kod plaćanja komunalnih usluga snosi troškove kao domaćinstvo;

8. ne podliježe plaćanju poreza na promet proizvoda i usluga i porez za izdavačko-propagandnu djelatnost;

9. oslobađa se plaćanja carina, u skladu sa zakonom;

l0. raspolaže samostalno deviznim sredstvima koje ostvari prilozima pravnih i fizičkih osoba.

Članak 20.

U slučaju elementarnih nesreća, epidemija i drugih većih nesreća Hrvatski Crveni križ u izvršavanju svojih zadaća i poslova ima pravo prednosti u prijevozu osoba i materijala na svim sredstvima javnog prometa i pravo prednosti priopćavanja vijesti preko sredstava javnog informiranja.

Članak 21.

Nadzor nad zakonitošću akata i rada Hrvatskog Crvenog križa obavlja Ministarstvo zdravstva.

Ako organ iz stavka l. ovoga članka u ostvarivanju nadzora utvrdi da se ti poslovi i zadaci ne obavljaju u skladu sa međunarodnim obvezama, zakonima i drugim propisima izvijestit će o tome Vladu Republike Hrvatske i poduzet će odgovarajuće mjere.

Članak 22.

Hrvatski Crveni križ preuzima sva prava, obveze, djelatnike i imovinu Crvenog križa Hrvatske.

Članak 23.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o položaju i ovlaštenjima Crvenog križa Hrvatske ("Narodne novine", br. ,57/76 i 29/85).

Članak 24.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 550-05/91-01/06

Zagreb, 9. studenoga 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr.Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.