Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o Nagradi Ivan Filipović
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o "Nagradi Ivan Filipović"

Proglašavam Zakon o "Nagradi lvan Filipović", kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 8. studenoga 1991, Vijeća općina 8. studenoga 1991. i Društveno-političkog vijeća 8. studenoga 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/154

Urbroj : 71-91-1

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o "Nagradi Ivan Filipović"

Članak 1.

"Nagradu Ivan Filipović" (u daljem tekstu: Nagrada) dodjeljuje Republika Hrvatska za značajna ostvarenja u odgojno-obrazovnoj djelatnosti.

Članak 2.

Nagrada se dodjeljuje kao godišnja nagrada i kao nagrada za životno djelo. Svake godine može se dodijeliti jedna nagrada za životno djelo i do 17 godišnjih nagrada.

Članak 3.

Godišnja nagrada dodjeljuje se za najznačajnija ostvarenja tijekom proteklih godina a osobito posljednje, istaknutim prosvjetnim djelatnicima, znanstvenicinia i stručnjacima i grupi znanstvenika i stručnjaka ili prosvjetnih djelatnika ako je ostvarenje rezultat njihova zajedničkog rada. Nagrada za životno djelo dodjeljuje se istaknutim prosvjetnim djelatnicima znanstvenicima i stručnjacima čiji je pedagoški ili znanstveni i stručni rad trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

Članak 4.

Nagrada se dodjeljuje u obliku posebnog priznanja i u novcu.

Članak 5.

Nagrada se dodjeljuje svake godine 24. travnja. na dan obljetnice rodenja Ivana Filipovića.

Članak 6.

Nagradu dodjeljuje Odbor "Nagrade Ivan Filipović" (u daljem tekstu: Odbor) na prijedlog komisija koje odbor osniva za svako od područja odgojno - obrazovnog sustava. Odbor ima 9 članova. Predsjednika i članove Odbora imenuje Sabor Republike Hrvatske na vrijeme od dvije godine. Odbor osniva komisije za područja: predškolskog odgoja osnovnog školstva srednjeg školstva visokog školstva i znanstvenog i stručnog rada

Članak 7.

Ministar prosvjete, kulture i športa donosi pravilnik kojim se detaljnije ureduje način rada Odbora i komisija te kriteriji i način predlaganja i dodjele Nagrade. Prijedlog pravilnika utvrđuje Odbor po prethodno pribavljenom mišljenju nadležnog radnog tijela Sabora Republike Hrvatske.

Članak 8.

Natječaj za dodjelu Nagrade objavljuje se u školskim novinama.

Članak 9.

Sredstva za Nagradu i za materijalne troškove osiguravaju se svake godine u proračunu Republike. Sredstva za Nagradu vode se na posebnom računu pri Ministarstvu prosvjete, kulture i športa. Financijshi plan donosi Odbor uz suglasnost ministra prosvjete, kulture i športa. Neutrošena sredstva u jednoj godini prenose se u iduću godinu. Naredbodavac za izvršenje financijskog plana je ministar prosvjete, kulture i športa.

Članak 10.

Stručne i računovodstvene poslove Odbora obavlja Ministarstvo prosvjete, kulture i športa.

Članak 11.

Danom stupanja na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o "Nagradi Ivan Filipović" ("Narodne novine". br. 17/ 1977.)

Članak 12.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 061-06/91-01/07

Zagreb, 8. studenoga 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.