Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o članarinama u turističkim zajednicama

Proglašavam Zakon o članarinama u turističkim zajednicama, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 9. studenoga 1991, Vijeća općina 9. studenoga 1991. i Društveno-političkog vijeća 9, studenoga 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/157

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o članarinama u turističkim zajednicama

Članak 1.

Ovim zakonom utvrđuju se: kriteriji za razvrstavanje turističkih mjesta u razrede, skupine gospodarskih djelatnosti i stope po kojima se obračunava i plaća članarina turističkoj zajednici.

Članak 2.

Članarina se plaća turističkoj zajednici mjesta, a ako nema turističke zajednice mjesta, plaća se turističkoj zajednici općine.

Članak 3.

Visina članarine koju plaćaju obvezni članovi turističke zajednice u turističkom mjestu ovisi o razredu u koji je razvrstano turističko mjesto, o skupini u koju je razvrstana djelatnost kojom se obvezni član turističke zajednice bavi, te o stopi na ukupan prihod utvrđenoj ovim zakonom.

Članak 4.

Turistička mjesta u Republici Hrvatskbj po svome značaju za turizam razvrstavaju se u razrede na temelju službenih podataka Republičkog zavoda za statistiku prema slijedećim pokazateljima:

1. petogodišnjem prosjeku ostvarenog broja turističkih noćenja u turističkom mjestu (broj noćenja),

2. broju turističkih noćenja iz točke 1. stavka 1. ovoga članka po stanovniku turističkog mjests (koeficijent intenziteta turističkog prometa),

3. ukupnoj vrijednosti prometa u ugostiteljskoj djetatnosti po stanovniku mjesta (koeficijent specifičnog turističkog prometa).

Vrijednost pokazatelja iz točke 1. stavka 1. ovoga članka izračunava se iz broja noćenja u pet uzastopnih kalendarski godina koje su neposredno prethodile godini u kojoj se obavlja izračunavanje. .

Vrijednost pokazatelja iz točke 3. stavka 1. ovoga članka izračunava se na osnovi podataka za posljednju godinu koja prethodi godini u kojoj se obavlja izračunavanje.

Broj stanovnika iz točke 2. i 3. stavka 1. ovoga članka utvrđuje se prema posljednjem popisu pučanstva.

Članak 5.

Prema pokazateljima iz članka 4. ovoga zakona, Turistička mjesta razvrstavaju se u razrede: A, B, C. i D:

Akt o razvrstavanju turističkih mjesta donosi ministar turizma.

Ovaj akt objavljuje se u "Narodnim novinama".

Članak 6.

Turističko mjesto razvrstava se u razred A, ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja (članak 4. stavak l. točka l. 2. i 3.) prelaze najmanje dvije od tri granične vrijednosti pokazatelja.

Granične vrijednosti pokazatelja za razvrstavanje u. razred A su

a) četverostruka srednja vrijednost pokazatelja iz članka 4. stavak 1. točka 1. ovoga zakona,

b) četverostruka srednja vrijednost pokazatelja iz članka 4. stavak 1. točka 2. ovoga zakona,

c) 2.5 puta veća srednja vrijednost pokazatelja iz članka 4. stavak 1. točka 3. ovoga zakona.

Članak 7.

Turističko mjesto razvrstava se u razred B ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja (članak 4, stavak l, točka 1. 2. i 3.) prelaze najmanje dvije od tri granične vrijednosti pokazatelja.

Granične vrijednosti pokazatelja za razvrstavanje u razred B su :

a) dvostruka srednja vrijednost pokazatelja iz članka 4. stavak. l točka 1. ovoga zakona.

b) dvostruka srednja vrijednost pokazatelja iz članka 4. stavak l. točka 2. ovoga zakona,

c) srednja vrijednost pokazatelja iz članka 4. stavak 1. točka 3. ovoga zakona.

Članak 8.

Turističko mjesto razvrstava se u razred C ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja prelaze 50% srednjih vrijednosti pokazatelja iz članka 4. stavak 1. točka 1, 2. i 3. ovoga zakona.

Članak 9.

Turističko mjesto razvrstava se u razred D ako njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja ne prelaze 50% srednjih vrijednosti pokazatelja iz članka 4. stavak 1. točka l, 2. i 3. ovoga zakona.

Turističko mjesto iz prethodnog stavka, može se na prijedlog izvršnog vijeća skupštine općine u kojoj se turističko mjesto nalazi, odlukom ministra turizma razvrstati u razred C. ako:

a) njegove pojedinačne vrijednosti pokazatelja iznose barem 40% srednjih vrijednosti pokazatelja iz članka 4. stavak 1. točka 1, 2. i 3. ovoga zakona,

b) se od turizma može očekivati poboljšanje ukupnih gospodarskih rezultata mjesta.

Članak l0.

Srednja vrijednost pokazatelja utvrđuje se na način da se vrijednosti pokazatelja svih turističkih mjesta poredaju po veličini u niz posebno za svaki od pokazatelja iz članka 4. stavak 1. točka 1, 2. i 3. ovoga zakona nakon čega se za svaki niz izračunava medijan.

Tako izračunati medijani predstavljaju srednje vrijednosti pokazetelja.

Članak 11.

Turističko mjesto koje je već razvrstano u razred A, B. C ili D, može se na zahtjev turističke zajednice mjesta razvrstati u sljedeći viši ili niži razred ako su u mjestu nastale promjene u obujmu i kvaliteti turističke ponude. ·

Odluku o tome donosi ministar turizma, po prethodno pribavljenom mišljenju Hrvatske turističke zajednice.

Članak 12.

Domaće i strane pravne i fizičke osobe koje u turističkom mjestu imaju svoje sjedište ili poslovnu jedinicu (filijala, poslovnica i sl), a koje ostvaruju prihod obavljanjem turističkih i s turizmom neposredno povezanih djelatnosti (u daljnjem tekstu: obveznici plaćanja članarine), dužne su plaćati članarinu turističkoj zajednici.

Ne plaćaju članarinu turističkoj zajednici pravne osobe koje se s više od 50% financiraju iz općinskog ili državnog proračuna.Ukoliko obveznik plaćanja članarine obavlja više djelatnosti na kojima se utemeljuje obveza plaćanja članarine, za svaku od tih djelatnosti treba platiti posebnu članarinu u srazmjeru s ukupnim prihodom svake djelatnosti i primjenom propisanih stopa za svaku od djelatnosti.

Obveznik plaćanja Članarine iz prethodnog stavka dostavlja nadležnoj službi, uz obračun poslovnog rezultata. poseban pregled osnovica za obračun članarine za svaku od djelatnosti na kojima se utemeljuje obveza plaćanja članarine.

Ukoliko obveznik plaćanja članarine obavlja više djelatnosti na kojima se utemeljuje obveza plaćanja članarine, članarinu može platiti i primjenom propisane stope na ukupan prihod za osnovnu djelatnost za koju je obveznik registriran, ukoliko je to za obveznika povoljnije.

Obveznik plaćanja članarine do 10. siječnja tekuće godine pismeno obavještava nadležnu službu o izboru načina obračuna i plaćanja članarine.

Način obračuna i plaćanja članarine ne može se mijenjati tijekom godine, osim u slučaju statusne promjene.

Članak 13.

Obveznici plaćanja članarine razvrstavaju se u skupine prema djelatnostima koje obavljaju, i to:

PRVA SKUPINA:

Pravne osobe

08011 Ugostiteljske usluge smještaja

08012 Ugostiteljske usluge prehrane

08019 Ostale ugostiteljske usluge

08020 Turističko posredovanje

060203 Usluge marina u pomorskom prometu

060303 Usluge marina u riječnome i jezerskom prometu

060201 Prijevoz.putnika i robe u pomorskom prometu

060401 Prijevoz putnika i robe u zračnom prometu

060501 Prijevoz putnika u cestovnom prometu

110103 Mjenjačnice

100103 Uredenje i održavanje parkova, zelenih i rekreacijskih površina (samo djelatnosti uređivanja i održavanja, odnosno korištenja plaća, kupališta, športskih terena i sl.).

Fizičke osobe

Ugostiteljska djelatnost, turistička djelatnost, uključujući: usluge smještaja u dječjim vrtićima za djecu turista, usluge čuvanja domaćih životinja turista, usluge škola skijanja na snijegu. usluge škola skijanja na vodi, usluge škola jedrenja. usluge škola ronjenja, te usluge ostalih športskih škola i športskih učitelja koje su u službi turističke ponude, usluge sezonskog iznajmljivanja svih vrsta športske i rekreativne opreme i uređaja, te ostale slične usluge, osim usluga iznajmljivanja vozila,

djelatnost luka nautičkog turizma,

djelatnost pružanja usluga u prometu,

djelatnost izrade I prodaje suvenira,

djelatnost sezonskih trgovačkih radnji, te sezonskog zanatstva,

usluge mjenjačnica,

usluge građana u domaćinstvima,

usluge građana na plovnim objektima,

djelatnost uređivanja I održavanja odnosno korištenja plaža, kupališta, športskih terena I sl.

DRUGA SKUPINA

Pravne osobe

060402 Aerodromske usluge

060503 Usluge u cestovnom prometu

060602 Prijevoz putnika taksi automobilima

100399 Javne garaže, prostori za parkiranje I čuvanje vozila

110202 Zabavne igre I igre na sreću(zabavne radnje, igračnice, kasina I sl.)

Fizičke osobe

usluge iznajmljivanja vozila

usluge taksi prijevoza

usluge cijelogodišnjeg iznajmljivanja svih vrsta športske I rekreativne opreme I uređaja

glazbenici

draguljari, zlatari, filigranisti

usluge javnih garaža, te prostora za parkiranje I čuvanje vozila, usluge organiziranja zabavnih igara I igara na sreću.

TREĆA SKUPINA

Pravne osobe

090121 Popravak I održavanje cestovnih motornih vozila

090201 Brijačke, vlasuljarske I slične usluge

090202 Pranje, čišćenje I bojanje rublja I odjeće

090209 Ostale osobne usluge I usluge kućanstvima

013901 Proizvodnja športsko-turističkih rekvizita.

Fizičke osobe

Djelatnost organiziranja športskih, kulturnih, zabavnih I drugih priredbi,

djelatnost glazbenih agencija,

djelatnost izrade I popravaka športsko-turističkih rekvizita,

usluge održavanja vozila I održavanja plovila,

usluge fotografa,

usluge pedikera, manikira, masera, kozmetičke usluge, usluge frizerskih salona,

usluge optičara, proizvođača šešira za plažu, proizvođača obuće od drveta ili konopa, proizvođača kožne i druge galanterije, keramičara, izrade čipki I vezova, kujundžija, korpara, cvjećara, proizvođača narodnih njošni, lončara, svjećara,

usluge pranja rublja i kemijskog čišćenja,

intelektualne usluge u turizmu:

- savjetnici za marketing, propagandisti,

- posrednici u prometu nekretnina,

- arhitekti hortikulture,

- usluge opremanja turističkih objekata.

Članak 14.

Obveznici plaćanja članarine u djelatnosti trgovine razvrstavaju se u posebne skupine I to:

Pravne osobe

PRVA SKUPINA:

07012 Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima.

DRUGA SKUPINA

07011 Trgovina na malo prehrambenim proizvodima

07013 Trgovina na malo mješovitom robom

TREĆA SKUPINA

0702 Trgovina an veliko

ČETVRTA SKUPINA

07031 Vanjska trgovina prehrambenim proizvodima

07032 Vanjska trgovina neprehrambenim proizvodima.

Fizičke osobe

PRVA SKUPINA:

Trgovina na malo neprehrambenim proizvodima

DRUGA SKUPINA:

Trgovina na malo prehrambenim proizvodima

Trgovina na malo mješovitom robom

TREĆA SKUPINA:

Trgovina na veliko svim proizvodima

ČETVRTA SKUPINA:

Vanjska trgovina svim proizvodima.

Članak 15.

Obveznici plaćanja članarine iz članka 13. ovoga zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

            Razred turističkog mjesta
            A    B    C    D
Prva skupina      0.25  0.23  0.20  0.18
Druga skupina      0.20  0.18  0.15  0.13
Treća skupina      0.15  0.13  0.10  0.08

Članak 16.

Obveznici plaćanja članarine iz članka 14. ovoga zakona plaćaju članarinu po sljedećim stopama:

            Razred turističkog mjesta
            A    B    C    D
Prva skupina      0.05  0.048  0.043  0.040
Druga skupina      0.04  0.038  0.035  0.033
Treća skupina      0.03  0.028  0.025  0.023
Četvrta skupina 0.02  0.013  0.010  0.010

Članak 17.

Osnovica ua obračun članarine pravnim osobama koje porez na dobit plaćaju prema ostvarenoj dobiti je ukupan prihod utvrđen u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu.

Osnovica za obračun članarine fizičkih osoba je prihod ostvaren obavljanjem djelatnosti utvrđen u skladu s odredbama Zakona o neposrednim porezima.

Obveznicima koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu kao osnovicu za obračun članarine služi osnovica za obračun drugih doprinosa.

Članak 18.

Obveznici plaćaju članarinu na području općine u kojoj imaju sjedište, a za poslovne jedinice (filijale, poslovnice, predstavništva) na području općine gdje se one nalaze.

Ako se u poslovnoj jedinici ne vodi posebna knjigovodstvena evidencija, tada se dio ukupnog prihoda koji se odnosi na poslovnu jedinicu utvrđuje razmjerno udjelu brutto osobnih dohodaka u toj poslovnoj jedinici prema ukupnoj svoti brutto osobnih dohodaka poduzeća.

Obveznik plaćanja članarine dostavlja podatke iz predhodnog stavka nadležnoj službi. uz obračun poslovnog rezultata.

Obvezniku plaćanja članarine smanjuje se osnovica za obračun članarine za dio njegovog ukupnog prihoda ostvarenog u poslovnim jedinicama koje se nalaze izvan turističkog mjesta u kojem je sjedište obveznika plaćanja članarine.

Obveznici koji obavljaju djelatnost bez poslovne prostorije, plaćaju članarinu na području općine gdje obavljaju djelatnost.

Članak 19.

Obračun i naplatu članarine obavlja za fizičke osobe općinski organ uprave nadležan za poslove financija.

Pravne osobe uplaćuju članarinu na poseban račun kod Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Općinski organ uprave nadležan za poslove financija, odnosno Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, nakon odbitka troškova naplate, raspoređuje sredstva članarine na sljedeći način:

- 65% turističkoj zajednici mjesta,

- 20% turističkoj zajednici općine,

- 15% Hrvatskoj turističkoj zajednici.

Ukoliko na području općine nema turističke zajednice mjesta, turističkoj zajednici općine pripada 85% od sredstava članarine.

Troškovi naplate članarine iznose 3% od naplaćene članarine.

Članak 20.

Obveznici plaćanja članarine utvrđuju svoju obvezu plaćanja članarine na način propisan za obračun i naplatu poreza na dobit prema ostvarenoj dobiti.

Obveznicima plaćanja članarine koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu obveze utvrđuje općinski organ uprave nadležan za poslove financija u postupku propisanom za obračun i naplatu neposrednih poreza.

Članak 21.

Obveznici plaćanja članarina koji posluju sezonski plaćaju akontaciju članarine u mjesečnim ratama,ovisno o dinamici ostvarenja ukupnog prihoda po obračunu poslovnog rezultata u prethodnoj godini, do podnošenja obračuna poslovnog rezultata u toku godine.

Članak 22.

Obveznici plaćanja članarine plaćaju mjesečne akontacije članarine srazmjerno visini osnovice po zadnjem obračunu poslovnog rezultata.

Akontacija članarine plaća se do posljednjeg dana u mjesecu za tekući mjesec.

Obveznicirna plaćanja članarine koji porez na dobit plaćaju u godišnjem paušalnom iznosu obveza plaćanja članarine utvrđuje se rješenjem koje se obvezniku plaćanja članarine dostavlja do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje članarina.

Ako pravna osoba obveznik članarine ne uplati članarinu. Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske kod koje obveznik članarine ima žiro-račun, izdat će nalog za naplatu članarine.

Članak 23.

Nadzor nad naplatom članarine za fizičke osobe obavIja općinski organ uprave nadležan za poslove financija, a za pravne osobe Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

Članak 24.

Na obračun i naplatu članarine odgovarajuće se primjenjuju odredbe Zakona o neposrednim porezima.

Članak 25.

Novčanom kaznom od 10.000 do 100.000 dinara kaznit će se za prekršaj obveznik plaćanja članarine koji u propisanom roku ne plati članarinu (članak 22. stavak 2. i 3.)

Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka novčanom kaznom od 5.000 do 20.000 dinara kaznit će se i odgovorna osoba obveznika plaćanja članarine.

Članak 26.

Ovlašćuje se ministar turizma donositi uputstva o primjeni pojedinih odredbi ovoga zakona.

Članak 27.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 334-05/91-03/03

Zagreb, 9. studenoga 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.