Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Ukaz o proglašenju Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i Z. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske. donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama

Proglaševam Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 8. studenoga 1991, Vijeća općina 8. studenoga 1991. i Društveno-političkog vijeća 8. studenoga 1991. godine

Klasa: 011-01/91-01/152

Urbroj : 71-9 I -1

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o igrama na sreću i zabavnim igrama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se zakonom uređuju uvjeti priređivanja igara na sreću i zabavnih igara, određenih ovim zakonom, u Republici Hrvatskoj, te korištenje sredstava ostvarenih njihovim priređivanjem.

Igre na sreću i zabavne igre prireduju se u svrhu razonode i zabave sudionika u igri, radi veće iskoristivosti i poticanja djelatnosti turizma i ugostiteljstva, te radi pribavljanja sredstava za financiranje socijalno-humanitarnih potreba, za potrebe i programe rada invalida, programa "Hrvatskog radiše" za samozapošljavanje, za zaštitu i druge potrebe djece i mladeži. za pripreme zaštite i spašavanja Ijudskih života u nepogodama, za rad s ovisnicima i za poticanje razvitka športa.

Članak 2.

Igrom na sreću, u smislu ovoga zakona, smatraju se: loto. sportska prognoza, veldo, bingo, lutrija. tombola, klađenje, igre na stolovima i druge igre u kojima se sudionicima pruža mogućnost stjecanja dobitka u novcu, stvarima ili pravima, pri čemu krajnji ishod igre ne ovisi od znanja ili umješnosti sudionika u igri, već od slučaja ili nekog drugog neizvjesnog dogadaja.

Igre na sreću su i igre na automatima koji samostalno odlučuju putem mehaničkog ili elektronskog uredaja o isplati dobitka u novcu. žetonima ili stvarima (u daljem tekstu: automati za igre na sreću).

Odredbe ovoga zakona ne odnose se na ugovore na sreću koje međusobno sklapaju građani. niti na nagradne igre koje se priređuju radi privredne reklame pod uvjetom da se ne traži posebna uplata za ućešće u natječaju.

Članak 3.

Zabavnim igrama, u smislu ovoga zakona; smatraju se: igre na računarima. simulatorima. videoautomatima. fliperima, biljarima i drugim sličnim automatima koji se stavljaju u pogon pomoću kovanog novca, žetona ili uz naplatu (u daljem tekstu: automati za zabavu), a u kojima igrač ne može ostvariti dobitak u novcu, stvarima ili pravima.

Članak 4.

Priređivači igara na sreću odgovaraju svim svojim sredstvima za obveze prema sudionicima u igri, kao i za ostale obveze nestale priredivanjem igara na sreću. Organ nadležan za izdavanje odobrenja za priredivanje igara na sreću može tražiti jamstvo od priredivača za obveze prema sudionicima u igri kao i za ostale obveze.

II. PRIREĐIVANJE IGARA NA SREĆU I ZABAVNIH IGARA

1. Igre na sreću od interesa za Republiku

Članak 5.

- Priređivanje igara na sreću koje se stalno priređuju na teritoriju Republike Hrvatske i to: loto, sportska prognoza, veldo, bingo. lutrije i kontinuirana klađenja u svim oblicima priređivanja. od interesa je za Republiku.

Priredivanje igara na sreću iz stavka 1. ovoga članka organizira se, u ime i za račun Republike Hrvatske, davanjem koncesije pravnoj osobi koja raspolaže tehničkim, tehnološkim i prostornim i kadrovskim uvjetima za obavljanje djelatnosti priredivanja igara na sreću.

Članak 6.

Koncesija za priređivanje igara na sreću iz članka 5. stavka l. ovoga zakona daje se, ako ovim zakonom nije drukčije određeno, na osnovi javno provedenog natječaja kojeg raspisuje i provodi Ministarstvo financija.

Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog ministra financija, donosi odluku o davanju koncesije, na osnovi koje Ministarstvo financija zaključuje ugovor o koncesiji.

Vlada Republike Hrvatske može dati koncesiju i bez provođenja javnog natječaja pravnoj osobi koju je osnovala za obavljanje djelatnosti organiziranja i priređivanja igara na sreću i zabavnih igara

Članak 7.

Ugovorom o davanju koncesije utvrđuju se prava i obveze ugovornih strana

Koncesija se daje na vrijeme koje utvrde ugovorne strane i može se produžiti bez provodenja natječaja.

Koncesija se može otkazati iz razloga određenih zakonom ili ugovorom o koncesiji na otkazni rok od godinu dana.

Članak 8.

Društveno poduzeće Lutrija Hrvatske nastavlja obavljati djelatnost priredivanja igara na sreću iz članka 5. stavka 1. ovoga zakona u skladu s ugovorom iz članka 38. Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. 19/90 i 59/90).

Članak 9.

Društveni kapital poduzeća Lutrija Hrvatske postaje vlasništvo Republike Hrvatske i ostaje kao ulog Republike Hrvatske u mješovitom poduzeću.

Uloženi kapital stranih osoba u poduzeće Lutrija Hrvatske može postati udio tih osoba u poduzeću Lutrija Hrvatske.

Članak 10.

U skladu s odredbom članka 9. ovoga zakona poduzeće Lutrija Hrvatske osnovat će se kao društvo s ograničenom odgovornošću u mješovitom vlasništvu.

Članak 11.

Vlada Republike Hrvatske donijet će akte u roku od 3 mjeseca i provesti radnje potrebne za provedbu odredbe članka 10. ovoga zakona.

2. Igračnice i automat klubovi

Članak 12.

Igre na sreću koje se priređuju na stolovima za igru s kuglicama (rullet. bouli i sl.). kockama (craps i sl) te na automatima za igre na sreću s mogućnošću višestrukog uloga u jednoj igri (multipleyeri) mogu se priređivati samo u igračnicama (casino), odnosno ako se priređuju samo na automatima s mogućnošću višestrukog uloga mogu se priređivati u automat klubovima.

Članak 13.

Igračnicu ili automat klub može organizirati pravna osoba koja obavlja djelatnost priredivanja igara na sreću ili ugostiteljsku djelatnost ili turističku djelatnost u posebno uređenim prostorijama hotela "L" ili "A" kategorije. ili u posebnim za tu namjenu izgradenim ili tradicionalno korištenim zgradama. te na, za to, posebno uredenim turističkim brodovima. U ostalim prostorima, koji za te namjene ispunjavaju ovim zakonom utvrđene uvjete, igračnicu ili automat klub može organizirati samo pravna osoba koja ima koncesiju iz članka 5. stavka 1 ovoga zakona.

Članak 14.

Odobrenje za osnivanje igračnice ili automat kluba daje Ministarstvo financija po slobodnoj ocjeni.

Uz zahtjev za osnivanje igračnice ili automat kluba moraju se priložiti dokazi da su ispunjeni uvjeti za osnivanje, te priložiti pravilnik kojim se utvrđuju: igre koje će se priređivati, uvjeti za ulaz posjetilaca i uvjeti pod kojima igrači mogu sudjelovati u pojedinim igrama. te visina i način osiguranja sredstava za isplatu dobitaka.

Pristup posjetiocima u igračnicu ili u automat klub može biti dozvoljen samo uz plaćanje ulaznice ili na drugi način osiguranu kontrolu posjetilaca, a pristup osobama mlađim od 18 godina se zabranjuje.

Članak 15.

Igračnica mora imati odvojen zaštićeni prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti, te za obavljanje mjenjačkih poslova. Ako igračnica nije u hotelskom objektu, u igračnici mora biti osigurano pružanje ugostiteljskih usluga visokog nivoa.

U igračnici mora biti postavljeno najmanje 10 stolova raznih vrsta za igre s kuglicama. kockama ili kartama i najmanje 20 automata s mogućnošću višestrukog uloga u jednoj igri bez ograničenja u pogledu visine isplata dobitaka u novcu ili vrijednim predmetima.

Igračnice koje se organiziraju u ostalim prostorima iz članka 13. ovoga zakona, mogu se organizirati u prostorijama čija ukupna površina sa svim sadržajima ne može biti manja od 400 m2.

Članak 16.

Automat klub se može organizirati u prostorijama čija površina ne može biti manja od 100 m2.

U automat klubu mora biti osigurano pružanje ugostiteljskih usluga i odvojen zaštićeni prostor za čuvanje novca i drugih vrijednosti.

U automat klubu mora biti postavljeno najmanje 20 automata s mogućnošeu višestrukog uloga u jednoj igri bez ograničenja visine isplate dobitaka u novcu ili vrijednim predmetima.

Članak 17.

Radnici zaposleni u igračnici odnosno u automat klubu ne smiju sudjelovati u igrama na sreću koje se priređuju u tim objektima.

3. Prigodne robno-novčane lutrije, tombole I klađenja

Članak 18.

Pravne osobe mogu jednokratno organizirati priređivanje prigodne lutrije i tombole, a športske organizacije i športska klađenja na športskim priredbama, u okviru prostora u kojima obavljaju djelatnost. radi osiguranja sredstava za financiranje potreba u oblasti kulture, tehničke kulture i športa te socijalno-humanitarnih potreba.

Prigodne lutrije i tombole te klađenja na športskim priredbama. koje se jednokratno organiziraju mogu se priređivati samo na osnovi odobrenja.

Odobrenje za priređivanje prigodnih lutrija koje se jednokratno organiziraju na širem području Republike Hrvatske daje Ministarstvo financija na osnovi obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva priređivača.

Članak 19.

Organizaciju prigodnih lutrija iz članka l8. ovoga zakona, u ime i za račun priređivača, obavlja pravna osoba koja je nosilac koncesije iz članka 5. stavka 1. ovoga zakona. a prigodnih tombola ili klađenja organizator priredbe.

Članak 20.

Odobrenje za priređivanje prigodnih tombola ili klađenja na športskim priredbama daje uprava društvenih prihoda općine na čijem području se priređuju ove igre na sreću, na osnovi obrazloženog i dokumentiranog zahtjeva priređivača. Tombola i klađenje na športskim natjecanjima i igre na sreću bingo, mogu se priređivati samo u prostorijama uređenim za tu svrhu.

Članak 21.

Priređivači prigodne lutrije, tombole ili klađenja na športskim natjecanjima mogu stavljati u promet lutrije, tombolske karte i karte za klađenja koje su izdane uz kontrolu Ministarstva financija. o čemu se vodi posebna evidencija. Uvjete za priredivanje kao i način izdavanja. evidentiranja i stavljanja u promet lutrija i karata propisuje ministar financija.

4. Ostale igre na sreću i zabavne igre

Članak 22.

Igre na sreću na automatima s jednostrukim ulogom, stavljaju se u pogon ubacivanjem kovanog novca iti žetona ili okretom ključa ili daljinskim upravljačem, a omogućuju ostvarivanje dobitka najviše 300 puta većeg od vrijednosti uloga koji služi za stavljanje u pogon automata, kao i zabavne igre na automatima za zabavu, može organizirati pravna ili fizička osoba koja obavlja djelatnost priređivanja igara na sreću ili priređivanje zabavnih igara ili ugostiteljsku djelatnost ili turističku djelatnost u posebno uređenim zabavnim klubovima koji mogu biti organizirani i kao putujuće radnje ili u ugostiteljskim objektima.

Članak 23.

Odobrenje za otvaranje zabavnog kluba, ili za postavIjanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom ili automata za zabavu u ugostiteljskim objektima daje općinska uprava društvenih prihoda.

Članak 24.

Iznimno od članka 5. ovoga zakona igru na sreću bingo mogu priređivati i, bez pribavljanja koncesije, pravne osobe registrirane za obavljanje ugostiteljske ili turističke djelatnosti.

Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mogu bingo priređivati u poslovnim prostorijama u kojima obavljaju djelatnost na osnovi odobrenja koje daje uprava društvenih prihoda općine na čijem području se priređuje ova igra.

III. UVJETI I NAČIN STAVLJANJA AUTOMATA ZA IGRE NA SREĆU I ZABAVNE IGRE U EKSPLOATACIJU

Članak 25.

Automati za igre na sreću i zabavne igre moraju biti tehnički ispravni. Prije stavljanja automata za igre na sreću u eksploataciju, vrši se tehnički pregled o čemu se izdaje uvjerenje.

Tehničke preglede automata za igre na sreću vrše ovlaštene pravne osobe koje o ispravnosti automata izdaju uvjerenja. Ovlaštenje za vršenje tehničkog pregleda automata pravnim I fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost proizvodnje i održavanja automata izdaje Ministarstvo financija. Ovlaštenje za vršenje tehničkog pregleda mogu imati samo one tvrtke koje se ne bave priređivanjem igara na sreću ili iznajmljivanjem automata za igre na sreću.

Način obavljanja tehničkog pregleda automata kao i prava i dužnosti ovlaštene osobe te način i uvjete davanja ovlaštenja za vršenje tehničkog pregleda propisuje ministar financija.

Atest o ispravnosti automata za igre na sreću važi jednu godinu i mora se obavljati prije isteka tog roka.

Članak 26.

Automati za igre na sreću i zabavne igre moraju imati ugrađen kontrolni uređaj koji omogućava da se mehaničkim ili elektronskim putem osigura zaštićeno registriranje broja odigranih igara na automatu. Uz to kontrolni uređaj mora osigurati i praćenje broja isplaćenih komada žetona ili kovanog novca i broj komada kovanog novca ili žetona u kasi automata.

Automati za igre na sreću i zabavne igre ne mogu biti i eksploataciji ako im kontrolni uređaji nisu plombirani.

Plombiranje kontrolnih uređaja vrše ovlašteni radnici Ministarstva financija ili općinske uprave društvenih prihoda.

Članak 27.

Nakon izvršenog tehničkog pregleda i plombiranja kontrolnog uređaja te stavljanja pločice za označavanje i registraciju automata za igre na sreću i zabavne igre. ovlaštene pravne osobe za obavljanje tehničkog pregleda izdaju atest iz članka 25. ovoga zakona.

Pločice za označavanje i registraciju moraju imati svi automati za igre na sreću i zabavne igre kao i stolovi za igre s kuglicama, kockama ili kartama u upotrebi. Evidenciju i registar izdanih pločica za označavanje i registraciju vodi Ministarstvo financija. Način vođenja evidencije i registra utvrdit će propisom ministar financija iz članka 25. stavka 3. ovoga zakona.

Članak 28.

Proizvodnju kontrolnih uređaja za zaštićeno registriranje broja odigranih igara na automatu i drugu kontrolu koji se trebaju ugraditi u automate. a koji nemaju već ugrađene takve uređaje radi osiguranja uvjeta rada automata iz članka 26. ovoga zakona, ustupit će ugovorom Ministarstvo financija proizvođaču koji je osposobljen za takvu proizvodnju.

Ovlašteni proizvođač kontrolnih uređaja je dužan pod istim uvjetima, uz proizvodnju kontrolnih uređaja, proizvoditi i pločice za označavanje i registraciju automata te potrebne žigove za plombiranje i drugo.

O proizvodnji kontrolnih uređaja. pločica,za označavanje automata. žigova i drugog. proizvođač je dužan voditi evidenciju, te o proizvodnji i plasmanu izvještavati Ministarstvo financija i omogućiti Ministarstvu financija kontrolu proizvodnje.

Članak 29.

Davanjem u zakup automata za igre na sreću i za zabavu mogu se baviti, uz tvrke registrirane za obavljanje djelatnosti priređivanja igara na sreću i pravne i fizičke osobe čija je tvrtka registrirana za proizvodnju, održavanje i davanje u zakup automata za igru na sreću i za zabavu. ako ovim zakonom nije drugačije određeno.

IV. PRAVILA IGRE NA SREĆU

Članak 30.

Uvjeti pod kojima se priređuju pojedine igre na sreću utvrđuju se pravilima igre.

Pravilima igre utvrđuje se osobito:

1. naziv i sjedište priređivača,

2. naziv igre i vrijeme trajanja igre.

3. svrha igre,

4. uvjeti za sudjelovanje u igri.

5. mjesto na kojem se igra priređuje, odnosno područje na kojem se obavlja uplata za sudjelovanje u igri,

6. visina uloga odnosno cijena srećke, kombinacije, tombolske karte ili žetona, te krajnji rok uplate za sudjelovanje u igri.

7. visina fonda i vrsta dobitaka,

8. količina i novčana vrijednost emisije srećaka,

9. način, postupak i kontrola izvlačenja, odnosno utvrđivanja dobitaka.

10. način objavljivanja iznosa fonda dobitaka i rezultata igre,

11. način isplate. odnosno ostvarivanja dobitaka,

12. rok u kojem se obavlja isplata odnosno ostvarivanje dobitaka.

13. način upoznavanja sudionika u igri s pravilima igre.

Članak 31.

Pravila igre na sreću kao i pravilnik igračnice ili automat kluba iz članka 14. ovoga zakona donosi priređivač uz pribavljanje suglasnosti organa nadležnog za davanje odobrenja za priređivanje igara na sreću.

Članak 32.

U toku trajanja igre na sreću, pravila se igre ne mogu mijenjati, a započeta igra mora se provesti do kraja prema istim pravilima.

V. ULOG, DOBITAK I SUDIONICI U IGRI NA SREĆU

Članak 33.

Fond dobitaka u igri na sreću utvrđuje se od osnovice koju kod lutrije i ekspres-lutrije čini ukupna vrijednost emisije srećaka, a kod tombole, loto, športske prognoze i klađenja na športskim natjecanjima ukupna vrijednost uplate za sudjelovanje u igri.

Iznos fonda dobitaka u pojedinoj igri na sreću mora biti objavljen.

Fond dobitaka u pojedinoj igri na sreću mora iznositi najmanje 40% osnovice iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 34.

Isplata odnosno ostvarivanje dobitaka obavlja se u roku određenom pravilima igre na sreću, ali taj rok ne može biti dulji od 60 dana objavljivanja izvještaja o rezultatu igre na sreću.

Kad protekne rok iz stavka 1. ovoga članka nastupa zastara potraživanja isplate odnosno dobitka.

Članak 35.

Sudionici u igri na sreću su imaoci srećke, tombolskih karata, žetona ili potvrde o uplaćenom iznosu za sudjelovanje u igri. odnosno druge osobe koje su ispunile uvjete propisane pravilima igre na sreću za sudjelovanje u igri.

Članak 36.

Automat za igre na sreću mora biti tako konstruiran da na ukupan broj programiranih kombinacija isplaćuje igračima najmanje 70% vrijednosti uplate.

VI. POSEBNE TAKSE I NAKNADE

Članak 37.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za jednokratno organiziranje prigodne lutrije iz članka 18. ovoga zakona dužan je prije izdavanja odobrenja platiti posebnu taksu koja je prihod proračuna, Republike.

Članak 38.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za priređivanje igara na sreću iz članka 20. i 24. ovoga zakona dužan je prije izdavanja odobrenja platiti posebnu taksu koja je prihod proračuna općine u kojoj se izdaje odobrenje.

Članak 39.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za otvaranje igračnice ili automat kluba iz članka 13. ovoga zakona dužan je prije izdavanja odobrenja platiti posebnu taksu koja je prihod proračuna Republike. Ova se taksa plaća nakon svakog prekida rada igračnice ili automat kluba kao i kod promjene vlasnika koji je dužan zbog promjene tražiti novo odobrenje za otvaranje.

Članak 40.

Podnosilac zahtjeva za izdavanje odobrenja za otvaranje zabavnog kluba iz članka 23. ovoga zakona dužan je prije izdavanja odobrenja platiti posebnu taksu koja je prihod proračuna općine u kojoj se izdaje odobrenje. Plaćanje posebne takse vrši se i prilikom promjena utvrđenih u članku 39. ovoga zakona, osim kod putujućih zabavnih radnja kada mijenjaju mjesto privremenog boravišta putujućeg zabavnog kluba.

Za postavljanje automata za igre na sreću s jednostrukim ulogom. kao i automata za zabavu u ugostiteljskim objektima iz članka 23. ovoga zakona, plaća se posebna taksa koja je prihod proračuna općine gdje se postavljaju automati.

Posebna taksa za postavljanje automata se plaća za godinu dana unaprijed prilikom postavljanja zahtjeva za plombiranje automata u općini u kojoj se postavlja i važi za taj automat na području Republike Hrvatske do isteka roka važenja takse ili do uništenja automata.

Članak 41.

Visinu posebne takse iz članka 37. 39. i 40. ovoga zakona propisuje Vlada Republike Hrvatske, a visinu posebne takse iz članka 38. propisuje izvršno vijeće općine.

Članak 42.

Vlasnici, odnosno korisnici automata za igre na sreću prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje atesta o ispravnosti automata plaćaju ovlaštenom izvršiocu tehničkog pregleda naknadu prema cjeniku izvršioca odobrenom od Ministarstva financija.

Članak 43.

Vlasnici, odnosno korisnici automata za igre na sreću i zabavne igre uplaćuju prilikom podnošenja zahtjeva za plombiranje brojača naknadu u iznosu kojeg propisuje izvršno vijeće općine gdje se vrši plombiranje.

VII. NADZOR

Članak 44.

Nadzor u primjeni odredbi ovoga zakona koje se odnose na priređivanje igara na sreću za koje daje odobrenje Ministarstvo financija obavlja Ministarstvo financija. Ovlaštenje za vršenje ovog nadzora može se posebnim aktom ministra financija prenijeti na pojedine inspektore općinskih uprava prihoda.

Nadzor u primjeni odredbi ovoga zakona koje se odnose na priređivanje igara na sreću i zabavnih igara za koje daje odobrenje općinska uprava društvenih prihoda vrše inspekcije Ministarstva financija i općinske uprave prihoda.

Članak 45.

Ako u provođenju nazdora nadležni organ uprave ustanovi da se igra na sreću ili zabavna igra priređuje protivno odredbama ovoga zakona ili protivno pravilima igre, rješenjem će zabraniti daljnje priređivanje igre.

Rješenje o zabrani priređivanja igara na sreću na automatima i zabavnih igara na automatima izvršava se pečaćenjem automata. Žalba protiv rješenja ne zadržava njegovo izvršenje.

VIII. SREDSTVA OSTVARENA PRIREĐIVANJEM IGARA NA SREĆU OD INTERESA ZA REPUBLIKU

Članak 46.

Sredstva koja se ostvare priređivanjem igara na sreću iz članka 5. stavka 1. ovoga zakona, po odbitku dobitaka igračima u skladu s pravilima igre, pripadaju priređivač igre na sreću u 50% iznosu tih sredstava za pokriće troškova i udio u dobiti. Preostalih 50% sredstava služi za financiranje socijalno-humanitarnih potreba. za potrebe i programe rada invalida, programa "Hrvatskog radiše" za samozapošljavanje, za zaštitu i druge potrebe djece i mladeži, za pripreme zaštite i spašavanju ljudskih života u nepogodama, za rad s ovisnicima i za poticanje razvitka športa.

Članak 47.

Sredstva iz članka 46. stavka 2. ovoga zakona izdvajaju se u posebnu zakladu pri Ministarstvu rada, socijalne skrbi i obitelji.

Sredstvima iz stavka 1. ovoga članka raspolaže Komisija koju čine potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske zadužen za društvene djelatnosti, kao predsjednik Komisije. i četiri člana koje, na prijedlog ministara nadležnih za financije, obrazovanje, kulturu i šport, rad, socijalnu skrb i obitelj i zdravstvo imenuje Vlada Republike Hrvatske. Raspored sredstava vrši se u skladu s pravilima koja donosi Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministra rada i socijalne skrbi.

IX. KAZNENE ODREDBE

Članak 48.

Novčanom kaznom od 500.000 do 1,500.000 dinara, kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako priredi igre na sreću od interesa za Republiku bez koncesija odnosno odobrenja nadležnog organa (članak 5.);

2. ako priredi igre na sreću u igračnici ili automat klubu bez odobrenja nadležnog organa (članak I4.);

3. ako izvan igračnice ili izvan automat kluba priredi igru na sreću koja se može priređivati samo u igračnici ili samo u automat klubu (članak 12.);

4. ako priredi igru na sreću ili zabavnu igru koju ne može priređivati prema odredbama ovoga zakona (članci 13. i 22.).

Za privredne prijestupe iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 45.000 do 275.000.

Članak 49.

Novčanom kaznom od 30.000 do 450.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup pravna osoba:

1. ako prigodne lutrije, tombole i klađenje na športskim priredbama priređuje mimo uvjeta određenih ovim zakonom (članak 18.):

2. ako igre na sreću s automatima s jednostrukim ulogom priređuje protivno odredbama ovoga zakona (članak 22.)

3. ako zabavne igre priređuju protivno odredbama ovoga zakona (članak 23.);

4. ako igre na sreću i zabavne igre priređuje na automatima koji nisu ispravni ili nemaju karakteristike propisane ovim zakonom ili nisu plombirani (članci 25. i 26.).

Za privredne prijestupe iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 45.000 do 275.000 dinara.

Članak 50.

Novčanom kaznom od 20.000 do 300.000 dinara kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

1. ako priređuje igre na sreću koje prema odredbama ovoga zakona mogu priređivati samo pravne osobe (članak 5.)

2. ako igre na sreću na automatima s jednostrukim ulogom priređuje protivno odredbama ovoga zakona (članak 22.)

3. ako zabavne igre priređuje protivno odredbama ovoga zakona (članak 23.)

4. ako igre na sreću i zabavne igre priređuje automatima koji nisu ispravni ili nemaju karakteristike propisane zakonom, ili nisu plombirani, ili ih neovlašteno daje u zakup (članci 25. i 26.).

Članak 51.

Za privredne prijestupe i prekršaje utvrđene ovim zakonom izreći će se uz novčanu kaznu i zaštitna mjera oduzimanja imovinske koristi ostvarene prijestupom odnosno prekršajem, a u povratu izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja stolova za igru i automata.

X. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 52.

Igračnice i automat klubovi koji rade na osnovi odobrenja za rad prema propisima koji prestaju važiti danom stupanja na snagu ovoga zakona. nastavljaju s radom, a u slučaju prekida rada ili promjene vlasnika moraju pribaviti novo odobrenje u skladu s uvjetima iz ovoga zakona. Podnesene zahtjeve za dobivanje odobrenja za osnivanje igračnice ili automat kluba do stupanja na snagu ovoga zakona, Ministarstvo financija će riješiti prema propisima koji su važili u vrijeme podnošenja zahtjeva.

Članak 53.

Ugovori o davanju koncesije za priređivanje igara na sreću od interesa za Republiku i ugovori o proizvodnji kontrolnih uređaja, pločica za označavanje automata i žigova za plombiranje sklopljeni, te ovlaštenja za vršenje tehničkih pregleda automata za igre na sreću izdana na osnovi propisa koji prestaju danom stupanja na snagu ovoga zakona, ostaju pravosnažni, time da će se uskladiti s odredbama ovoga zakona u roku od 60 dana od njegovog slupanja na snagu.

Članak 54.

Za automate za igre na sreću koji imaju ugrađen kontrolni uređaj, koji elektronskim putem osigurava zaštićeno registriranje broja odigranih igara pomoću kodiranih kartica. kojima se unaprijed programira broj igara koje se mogu odigrati, te kodirane kartice se mogu od strane ovlaštenog proizvođača iz članka 28. ovoga zakona prodavati samo preko općinske uprave društvenih prihoda, uz plaćanje poreza na promet unaprijed.

Vlada Republike Hrvatske propisat će postupak sniženja stope poreza na promet koji se plaća unaprijed.

Članak 55.

Podzakonski akt iz članka 21. 25. 41. i 43. ovoga zakona donijet će še u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovoga zakona. Do stupanja na snagu ovih podzakonskih akata primjenjuju se akti doneseni na osnovi Zakona o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. l9/90 i 59/90).

Članak 56.

Igre na sreću koje su započele po propisima koji prestaju stupanjem na snagu ovoga zakona provest će se prema propisima po kojima su započele.

Članak 57

Ministar financija po potrebi će donijeti uputstvo za provođenje odredbi članka 2, 3. 4. 5. 12. 13, l8, 22, 24, 30. i 31. ovoga zakona.

Članak 58.

Stupanjem na snagu ovoga zakona prestaje važiti Zakon o igrama na sreću i zabavnim igrama ("Narodne novine", br. l9/90 i 59/90).

Članak 59.

Ovaj zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 460-01/9l-01/08

Zagreb, 8. studenoga 199l.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.