Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Zakon o izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske, donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća

Proglašavam Zakon o izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća, kojeg je Sabor Hrvatske donio na sjednicama Vijeća udruženog rada 8. studenoga 199l. Vijeća općina 8. studenoga 1991. i Društveno-političkog vijeća 8. studenoga 1991. godine.

Klasa: 011-01/91-01/150

Urbroj: 7l-91-I

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ZAKON

o izmjenama zakona kojima su osnovana javna poduzeća

Članak 1.

Ovim zakonom mijenjaju se odredbe, Zakona o hrvatskim željeznicama; Zakona o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća: Zakona o osnivanju javnog poduzeća INA - Industrija nafte; Zakona o osnivanju javnog poduzeća "Narodne novine": Zakona o elektroprivredi: Zakona o šumama: Zakona o osnivanju javnog poduzeća "Astra" - Međunarodna trgovina: Zakona o vodama; Zakona o cestama, kojima se uređuje osnivanje javnih poduzeća.

Članak 2.

U Zakonu o hrvatskim željeznicama ("Narodne novine", br. 42/90) u članku 1. stavak 4. mijenja se i glasi "HŽP -- Hrvatsko željezničko poduzeće u vlasništvu je Republike Hrvatske". U članku 32. iza riječi "osnovano" stavlja se točka, a riječi "i njegova sredstva su državno vlasništvo" brišu se.

Članak 3.

U Zakonu o osnivanju javnog hrvatskog poštanskog i telekomunikacijskog poduzeća ("Narodne novine" br. 42/90) u članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi: "Poduzeće Hrvatski PT u vlasništvu je Republike Hrvatske". U članku 23. stavak 2. briše se.

Članak 4.

U Zakonu o osnivanju javnog poduzeća INA - Industrija nafte ("Narodne novine", br. 42/90) članak 6. mijenja se i glasi: "Poduzeće INA - Industrija nafte u vlasništvu je Republike Hrvatske".

Članak 5.

U Zakonu o osnivanju Javnog poduzeća "Narodne novine", ("Narodne novine" br. 47/90) članak 3. mijenja se i glasi "Sredstva za osnivanje Javnog poduzeća "Narodne novine", su sredstva Novinsko-izdavačkog i štamparskog poduzeća iz Zagreba, Ratkajev prolaz br. 4 Javno poduzeće "Narodne novine" u vlasništvu je Republike Hrvatske".

Članak 6.

U Zakonu o elektroprivredi ("Narodne novine", br. 31/90 i 47/90) u članku l2. stavak 2. mijenja se i glasi: "Poduzeće Hrvatska elektroprivreda u vlasništvu je Republike Hrvatske".

Članak 7.

U Zakonu o šumama - prečišćeni tekst (" Narodne novine", br. 52/90) u članku 18. stavak 3. mijenja se i glasi: "Poduzeće za šume u vlasništvu je Republike Hrvatske". U članku 106. stavak 2. briše se.

Članak 8.

U Zakonu o osnivanju Javnog poduzeća "Astra" Međunarodna trgovina ("Narodne novine", br. 9/91) u članku 3. stavak 2. briše se.

Članak 9.

U Zakonu o vodama ("Narodne novine", br. 53/90 i 9/91) u članku 10. stavak 1. mijenja se i glasi: "Poduzeće Hrvatska vodoprivreda" u vlasništvu je Republike Hrvatske". U članku 117. stavak 1. i 2. zamjenjuju se novim stavkom 1. koji glasi: "Vodoprivredna poduzeća u vlasništvu su osnivača". Stavak 3. postaje stavak 2. U članku 169. stavak 2, članku 172. stavak 3, članku 173. stavak 4, članku 175. stavak 3. i članku l76. stavak 4. brišu se.

Članak 10.

U Zakonu o cestama ("Narodne novine", br. 56/91pročišćeni tekst) u članku 67. stavak 2. briše se.

Članak 11.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/91-01/34

Zagreb, 8. studenoga 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća udruženog rada

mr. Ivan Matija, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.