Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, a u svezi s člancima 6. i 7. Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske donosim

UKAZ

o proglašenju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave, kojeg je Sabor Republike Hrvatske donio na sjednicama Vijeća općina 9. studenoga 1991. i Društveno-političkog vijeća 9. studenoga 1991. godine.

Klasa:011-01/91-01/162

Urbroj: 71-91-1

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.


ZAKON

o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu republičke uprave

Članak 1.

U Zakonu o ustrojstvu republičke uprave ("Narodne novine", br. 41/90, 59/90 i 53A/91), u članku 4a. riječ "zavodima i direkcijama", zamjenjuje se riječima "zavodima, upravama i direkcijama".

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

"Ministarstvo financija obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na sustav financiranja javnih potreba u Republici; proračun Republike i fondove Republike; državni trezor; porezni sustav i poreznu politiku; financijske odnose s inozemstvom; devizni sustav i kreditne odnose s inozemstvom; carinski sustav, carinsku tarifu i mjere izvancarinske zaštite, bankarski sustav i kreditno-monetarnu politiku; vrijednosne papire; sustav osiguranja imovine i osoba; financijsko poslovanje i računovodstveni sustav pravnih i fizičkih osoba; priređivanje igara na sreću i zabavnih igara; funkcioniranje informacijskog poreznog i carinskog sustava; kontrolu namjenskog korištenja sredstava proračuna Republike; nadzor i inspekcijske poslove što se odnose na poreze, takse i druge javne prihode; nadzor nad priređivanjem igara na sreću i zabavnih igara; deviznu kontrolu; obavljanje i drugih poslova koji su mu stavljeni u nadležnost.

U sastavu Ministarstva financija je Uprava prihoda i Carincka uprava".

Članak 3.

U članku 7. riječi "radio-difuzije" brišu se, a iza riječi "uvoz inozemnih javnih glasila i izvoz domaćih javnih glasila u inozemstvo", dodaju se riječi "registracija inozemnih dopisništava, stalnih inozemnih dopisnika i stalnih službenika inozemnih dopisništava; registracija inozemnih informativnih ustanova, rukovoditelja i ostalog osoblja inozemnih informativnih ustanova; nadzor nad radom inozemnih informativnih ustanova i predstavnika inozemnih sredstava priopćvanja".

Članak 4.

Članak 12. mijenja se i glasi:

" Ministarstvo prometa i veza obavlja upravne i druge stručne poslove koji se odnose na: unutarnji i međunarodni cestovni, željeznički i zračni promet te promet na unutarnjim vodama; telekomunikacija Republike Hrvatske; unutarnji i međunarodni poštanski i telekomunikacijski promet, međunarodnu koordinaciju uporabe radio-frekvencija; dodjelu radio-frekvencija; izdavanja dozvola za radio-stanice domaćim i stranim osobama; inspekcijske poslove; unutarnjeg i međunarodnog cestovnog prometa i cesta, sigurnosti željezničkog prometa, sigurnosti zračne plovidbe, sigurnosti plovidbe na unutarnjim vodama, telekomunikacija Republike Hrvatske, unutarnjeg i međunarodnog poštanskog i telekomunikacijskog prometa te kontrolu radio-frekvencijskog spektra".

U sastav Ministarstva prometa i veza su kapetanije pristaništa i Uprava kontrole letenja.

Uprava kontrole letenja ima svojstva pravne osobe.

Članak 5.

U članku 15. u stavku 2. iza riječi " te zaštite kulturne baštine", dodaju se riječi "I autorskog prava".

Članak 6.

U članku 21. stavak 2. mijenja se i glasi:

"U sastavu Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti je Uprava za geodetske i katastarske poslove, Zavod za zaštitu okoliša, prirode i prirodne baštine i Zavod za prostorno uređenje".

Članak 7.

Ministarstva i republičke upravne organizacije koji preuzimaju poslove i zadatke saveznih organa i organizacija utvrđene ovim zakonom, kao i pojedinim saveznim zakonima koji su preuzeti i primjenjuju se u Republici Hrvatskoj kao republički zakoni, mogu preuzeti radnike koji su na dan stupanja na snagu ovoga zakona zatečeni na obavljanju preuzetih poslova saveznih organa i organizacija na teritoriju Republike Hrvatske.

Članak 8.

Primopredaju predmeta u postupku i arhive dovršenih predmeta saveznih organa i organizacija, čija su ovlaštenja postala ovlaštenja ministarstva i republičkih upravnih organizacija obavlja komisija koju imenuje nadležni ministar odnosno rukovoditelj nadležne republičke upravne organizacije.

Primopredaja završenih predmeta izvršit će se zapisnički.

Nezavršeni predmeti uvest će se pod novim oznakama u odgovarajuće evidencije ministarstva odnosno republičke upravne organizacije.

Primopredaja dovršenih predmeta u arhivi izvršit će se na temelju arhivske knjige, koja se zaključuje s 8. listopadom 1991. godine.

Izvršenu primopredaju potvrđuju u arhivskoj knjizi rukovoditelj odnosno druga ovlaštena osoba odgovarajuće unutarnje organizacione jedinice saveznog organa čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji predaje i članovi komisije, koja preuzima predmete.

Članak 9.

Ministarstva i republičke upravne organizacije koji su preuzeli ovlaštenja saveznih organa na temelju odredaba zakona o preuzimanju pojedinih saveznih zakona, koji se primjenjuju kao republički zakoni, dužni su uskladiti unutarnju organizaciju s odredbama ovoga zakona u roku od 30 dana od dana njegovog stupanja na snagu, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno.

Članak 10.

U proračunu Republike Hrvatske, u skladu s izvršenim promjenama u ustrojstvu republičke uprave, izvršit će se odgovarajuće izmjene u okviru sredstava osiguranih za redovnu djelatnost republičkih organa koji su preuzeli ovlasti saveznih organa.

Članak 11.

Ovlašćuje se Zakonodavno-pravna komisija Sabora Republike Hrvatske da utvrdi i izda pročišćeni tekst Zakona o ustrojstvu Republičke uprave.

Članak 12.

Ovaj zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 023-03/91-01/03

Zagreb, 9. studenoga 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Sabora

dr. Žarko Domljan

. Predsjednik Vijeća općina

Luka Bebić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Predsjednik Društveno-političkog vijeća

Vice Vukojević, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.