Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Odluka o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAVJET NARODNE BANKE HRVATSKE

Na temelju člana 11,12. stavka 1. i člana 80. stava 1. točka 6. Zakona o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenome monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina ("Službeni list SFRJ", 34/89, 88/89 i 61/90) i članka 1. i 7. stavak 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", 53/91), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj 7. sjednici od 12. studenoga 1991. godine donio je

ODLUKU

o obveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Hrvatske

1. Banke su dužne obračunavati i izdvajati obveznu rezervu kod Narodne banke Hrvatske, u visini, na način i u rokovima što su utvrđeni ovom odlukom.

2. Banke obračunavaju obveznu rezervu, i to:

1) po stopi od 12% - na depozite po videriju i depozite oročene do tri mjeseca, na sredstva pribavljena izdavanjem vrijednosnih papira s rokom dospijeća do tri mjeseca i na kredite dobivene od pravnih osoba i građana s rokom dospijeća do tri mjeseca;

2) po stopi od 5,5% - na depozite oročene na tri mjeseca i više mjeseci, na sredstva pribavljena izdavanjem vrijednosnih papira s rokom dospijeća od tri mjeseca i višemjeseci i na kredite dobivene od pravnih osoba i građana s rokom dospijeća od tri mjeseca i više mjeseci. Iznimno od odredaba stavka 1. ove točke, banke će na žiro-račune i depozite društveno-političkih zajednica obračunavati i izdvajati obveznu rezervu po stopi od 5%.

3. Banke ne obračunavaju obveznu rezervu:

1) na devizne depozite stanovništva;

2) na sredstva depozita koja su primljena na ime pomoći područjima nastradalim od elementarnih nepogoda uključujući i sredstva solidarnosti za otklanjanje posljedica ratnih razaranja;

3) na depozite banaka osnovanih u inozemstvu na koje se izdvaja obvezna rezerva u zemlji u kojoj te banke posluju, a uključeni su u bilancu banaka koje su, u skladu sa zaknom, osnovale te banke u inozemstvu;

4) na devizne depozite što ih strane banke i druge strane osobe sa sjedištem u Hrvatskoj ili u inozemstvu drže na računima kod banaka ovlaštenih za poslove s inozemstvom;

5) na kredite dobivene od Narodne banke Hrvatske, banaka, i kredite odobrene iz sredstava fondova i zajmova Republike Hrvatske formiranih na temelju republičkih propisa; Izuzetno, odredba podtočke 5) stavka 1. ove točke uključuje i kredite dobivene od Narodne banke Jugoslavije, Poštanske štedionice, Jugoslavenske banke za obnovu i razvoj i Vojnog servisa.

6) na depozite i druga sredstva namijenjena za stambenu izgradnju.

4. Obveznu rezervu, obračunatu u smislu ove odluke, banke izdvajaju kod Narodne banke Hrvatske prenošenjem tih sredstava na posebni račun izdvojene obvezne rezerve banaka što ga vodi Služba društvenog knjigovodstva Hrvatske.

5. Obveznu rezervu iz ove odluke banke obračunavaju i izdvajaju mjesečno.

6. Obračun obvezne rezerve banke sastavljaju do 10. u mjesecu, prema prosječnom stanju depozita iz prethodnog mjeseca, računajući prosječno stanje depozita na temelju dekadnih knjigovodstvenih stanja iz tog mjeseca. Obvezna rezerva utvrđena u obračunu iz stavka 1. ove točke izdvaja se 11. u mjesecu u kojem je obračun sastavIjen i vrijedi od tog dana do l0. u idućem mjesecu. Iznimno od stavka 1. i 2. ove točke na temelju konačnog knjigovodstvenog stanja sredstava na dan 30. lipnja odnosno 31. prosinca banke utvrđuju prosječno stanje depozita za lipanj, odnosno prosinac i sastavljaju obračun obvezne rezerve najkasnije do 18. srpnja, odnosno te siječnja. Izdvojeni iznos obavezne rezerve po ovom obračunu vrijedi od dana izdvajanja do konca obračunskog razdoblja, tj. do 10 u idućem mjesecu. Obračun obavezne rezerve za svibanj i studeni vrijedi od dana izdvajanja do 17. srpnja, odnosno 17. siječnja.

7. Obračun obavezne rezerve iz točke 6. ove odluke banke sastavljaju na obrascu što ga.propisuje Narodna banka Hrvatske i do roka iz te točke dostavlja ga Službi društvenog knjigovodstva Hrvatske na kojem se vodi žiro-račun. Uz obračun obavezne rezerve banke podnose odgovarajući nalog za uplatu odnosno za vraćanje razlike izmedu stanja obavezne rezerve na posebnom računu kod Službe društvenog knjigovodstva i obavezne rezerve po podnesenom obračunu. Jedan primjerak obračuna obavezne rezerve banke dostavljaju Narodnoj banci Hrvatske radi kontrole ispravnosti obračuna. Uz obračun banke će podnijeti i odgovarajući nalog za uplatu odnosno vraćanje razlike nastale između obvezne rezerve po tom obračunu i stanja obvezne rezerve na posebnom računu kod Službe društvenog krkjigovodstva.

8. Danom stupanja na snagu ove Odluke, u Republici Hrvatskoj neće se primjenjivati Odluka o obaveznoj rezervi banaka kod Narodne banke Jugoslavije ("Službeni list SFRJ" br. 63/89, 74/89, 81/89. 3/90, 42/90, 59/90, 79/90, 8/9I, 22/91, 48/91, 58/91 i 66/91).

9. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 11. studenog 1991.

O. br. 36/91.

Zagreb, 12. studenoga 1991.

Zamjenjuje predsjednika savjeta Narodne banke Hrvatske Zamjenik guvernera Narodne banke Hrvatske

mr. Zdravko Rogić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.