Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Odluka o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAVJET NARODNE BANKE HRVATSKE

Na temelju Člana 20. stava 1. točke 1, člana 21. stava 1. i člana 80 stava 1. točke 12 Zakona o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenome monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina ("Službeni list SFRJ", br. 34/89, 88/89 i 61/90), i članka 1. i 7. stavka 1. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine" br. 53/91), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj 7. sjednici od 12. studenog 1991. donio je

ODLUKU

o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka

1. Radi održavanja svoje likvidnosti, banke su obvezne u novčanim sredstvima, računajući u prosjeku za mjesec dana, držati sredstva najmanje u visini od 3% dinarskih kratkoročnih izvora sredstava, prema knjigovodstvenom stanju tih izvora sredstava na koncu proteklog mjeseca. Banke su obvezne u blagajničkim zapisima Narodne banke, računajući u prosjeku za mjesec dana, držati iznos najmanje u visini od 7,6% dinarskih kratkoročnih izvora sredstava, prema knjigovodstvenom stanju tih sredstava na koncu prethodnog mjeseca (obavezni upis blagajničkih zapisa). Pod novčanim sredstvima banke, u smislu stavka 1. ove točke, razumijevaju se sredstva na žiro-računu kod Narodne banke i sredstva u blagajni u obliku dinarske gotovine. Pod dinarskim kratkoročnim izvorima sredstava, u smislu stavka 1. i 2. ove točke, razumijevaju se dinarski depoziti iskazani u pasivi kratkoročne bilance banke, i to: depozitni novac, ostali depoziti po viđenju, ograničeni depoziti, kratkoročne obveze po oročenim depozitima i izdanim vrijednosnim papirima i udružena sredstva. Pri obračunu minimalne likvidnosti, u smislu ove odluke, banke će kratkoročne izvore sredstava iz stavka 4. ove točke umanjiti za iznos sredstava solidarnosti primljenih na posebni račun za otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda i ratnih razaranja. Pod elementarnim nepogodama, u smislu stavka 5. ove točke, razumijeva se potres, poplava, suša, tuča, olujni vjetar i druge nepogode kojima je ugrožen život ili zdravlje većeg broja ljudi odnosno uzrokovana šteta većeg opsega.

2. Iznimno od točke 1. ove odluke banke mogu dio obveze iz točke 1. stavka 1. ove odluke, umjesto u novčanim sredstvima držati u blagajničkim zapisima Narodne banke, što ih banke upisuju na dobrovoljnoj osnovi najviše do 50% te obveze.

3. Prosjek novčanih sredstava u smislu točke 1. stavka 1. i 2. ove odluke računa se za kalendarski mjesec i izračunava tako da se zbroje dnevna stanja novčanih sredstava svakoga radnog dana u mjesecu i dobiveni zbroj podijeli brojem radnih dana u tom mjesecu. Mjesečni prosjek blagajničkih zapisa u smislu točke 1. stavka 2. i 3. ove odluke računa se za razdoblje od 11. u mjesecu do l0. u idućem mjesecu i izračunava se tako da se zbroje dnevna stanja blagajničkih zapisa svakoga radnog dana u tom razdoblju i dobiveni zbroj podijeli brojem radnih dana u tom razdoblju. Radnim danom, u smislu ove odluke, ne smatra se subota.

4. Banke su dužne Narodnoj banci Hrvatske podnijeti obračun o minimalnoj likvidnosti u novčanim sredstvima, najkasnije do 5. radnog dana u mjesecu za protekli mjesec, a obračun o minlmalnoj likvidnosti u blagajničkim zapisima - najkasnije do 13. u mjesecu za proteklo obračunsko razdoblje, na obrascima što ih propiše Narodna banka.

5. Danom stupanja na snagu ove Odluke, u Republici Hrvatskoj neće se primjenjivati Odluka o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka ("Službeni list SFRJ" br. 23/91, 48/91, 58/91 i 66/91 ).

6. Ova odluka stupa na snagu idućeg dana od dana objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1 1. studenog 1991. godine.

O. br. 37/91.

Zagreb, 12. studenoga 1991.

Zamjenjuje predsjednika Savjeta Narodne banke Hrvatske Zamjenik guvernera Narodne banke Hrvatske

mr. Zdravko Rogić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.