Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Odluka o načinu i uvjetima davanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAVJET NARODNE BANKE HRVATSKE

Na temelju člana 20. stava 1. točke 6, člana 25. i člana 80. stava 1. točke 9. Zakona o Narodnoj banci. Jugoslavije i jedinstvenom monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina ("Službeni list SFRJ",br. 34/89, 88/89, i 61/90) i članka 1. i 7. stavka 1 Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine",br. 53/91), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici od 12. studenoga 1991. donio je

ODLUKU

o načinu i uvjetima davanja kredita bankama za održavanje dnevne likvidnosti

1. Narodna banka Hrvatske daje bankama kratkoročne kredite za održavanje njihove dnevne likvidnosti (u nastavku teksta: "kredit za likvidnost") u visini, uz uvjete i na način što su utvrđeni ovom odlukom.

2. Kredit za likvidnost Narodna banka Hrvatske daje na temelju ovih vrijednosnih papira kojima banka raspolaže:

1) blagajničkih zapisa Narodne banke, i to:

- blagajničkih zapisa što su ih banke obvezne upisati na temelju propisa o načinu održavanja minimalne likvidnosti banaka

- do iznosa 30% nominalne vrijednosti tih zapisa,

- ostalih blagajničkih zapisa

- do iznosa l00% nominalne vrijednosti tih zapisa; .

2) obveznica što ih je izdala Republika Hrvatska koja je preuzela obvezu da ih amortizira ili za koje garantira, a izdala ih je radi prikupljanja novčanih sredstava i glase na dinare - do iznosa 50% nominalne vrijednosti tih obveznica koje dospijevaju u roku od tri mjeseca od dana korištenja kredita;

3) eskontiranih mjenica što su ih izdala poduzeća s rokom od dva mjeseca ili više mjeseci, na koje su banke dale avale - do visine 20% nominalne vrijednosti mjenica do čijeg roka dospijeća preostaje najviše 30 dana;

4) blagajničkih zapisa banaka i drugih izdavalaca izdanih s rokom od šest ili više mjeseci - do iznosa 30% nominalne vrijednosti zapisa do čijeg roka dospijeća preostaje najviše 30 dana;

5) komercijalnih zapisa izdanih s rokom od dva ili više mjeseci - do visine 20% nominalne vrijednosti zapisa do čijeg roka dospijeća preostaje najviše 30 dana.

3. Kreditom za likvidnost banka se može koristiti uz uvjet da u proteklih 60 dana nije imala dospjelih nenamirenih obveza iz kredita za likvidnost.

4. U dane korištenja kredita za likvidnost, u smislu ove odluke, banka ne može povećavati kredite ni druge plasmane. Pod kreditima i drugim plasmanima. u smislu ove odluke, razumijevaju se plasmani propisani Odlukom o metodologiji utvrđivanja ukupnih,plasmana banaka ("Službeni list SFRJ", br. 9/90 i 27/90, "Narodne novine" br. 53/91). međubankarski plasmani i plasmani u blagajničke zapise Narodne banke.

5. Kreditom za likvidnost, u smislu ove odluke, banka se može koristiti neprekidno ili s prekidima do ukupno deset radnih dana u mjesecu, bez obzira na iznos korištenog kredita. Danom početka korištenja kredita smatra se dan kad su banci prenesena sredstva na njezin žiro-račun, a dan kad banka vrati kredit ne računa se kao dan korištenja kredita. Ako banka vrati kredit istog dana kad su joj sredstva prenesena na žiro-račun, smatrat će se da se kreditom koristila jedan dan. Radnim danom, u smislu ove odluke, ne računa se subota.

6. Iznimno od točke 5. ove odluke, banke se mogu u studenom i prosincu 1991. godine koristiti kreditom za likvidnost svakodnevno.

7. Iznimno od točke 2, 3, i 5. ove odluke, banke koje od 1. siječnja do 30. studenog 1991. imaju neto smanjenje devizne štednje mogu se do 31. prosinca 1991. svakog dana koristiti kreditom za likvidnost po osnovi blagajničkih zapisa banaka i komercijalnih zapisa - do iznosa od l00% njihove nominalne vrijednosti, bez obzira na rok na koji su fzdani i vrijeme koje preostaje do njihova dospijeća. Korištenje kredita iz stavka 1. ove točke iznad iznosa koji je korišten u smislu točke 2. odredaba pod 4) i 5) ove odluke nijednog dana ne može biti veće od iznosa dinarske protuvrijednosti neto smanjenja devizne štednje u razdoblju siječanj-svibanj uvećanog za 30% dinarske protuvrijednosti neto smanjenja devizne štednje u lipnju 1991. godine, za 50% dinarske protuvrijednosti neto smanjenja devizne štednje u srpnju 1991. godine i za 50% dinarske protuvrijednosti neto smanjenja devizne štednje u kolovozu, izračunatog na temelju kumulativnog obračuna za prvo tromjesečje mjesečnih obračuna za travanj, svibanj, lipanj, srpanj i kolovoz 1991. godine po metodologiji što je primjenjivana za 1990. godinu na temelju Uputstva o načinu plaćanja realiziranih tečajnih razlika i kamata na iznos javnog duga ("Službeni list SFRJ" br. 33/90). Iznosi kredita iz stavka 2. ove točke mogu biti povećani od 1. listopada za 100% dinarske protuvrijednosti neto smanjenja devizne štednje u rujnu, od 1. studenoga za 100% dinarske protuvrijednosti neto smanjenja devizne štednje u listopadu i od 1. prosinca za 100% dinarske protuvrijednosti neto smanjenja devizne štednje u studenom 1991, izračunatog na temelju mjesečnih obračuna prema Uputstvu iz stavka 2. ove točke. Mjesečni obračun neto smanjenja devizne štednje za prethodni mjesec banke će dostavljati Narodnoj banci Hrvatske do 8. u mjesecu za prethodni mjesec.

8. Vrijednosni papiri na temelju kojih se banka koristi lombardnim kreditom ili reeskontnini kreditom ne mogu biti osnova za korištenje kredita za likvidnost u smislu ove odluke.

9. Pod bankom, u smislu ove odluke, razumijevaju se banke koje su osnovane kao pravna osoba na temelju Zakona o bankama i drugim financijskim organizacijama ("Službeni list SFRJ", br. l0/89, 40/89, 87/89, 18/90, i 72/90, "Narodne novine" br. 53/91).

10. Danom stupanja na snagu ove Odluke, u Republici Hrvatskoj neće se primjenjivati Odluka o uvjetima i načinu davanja kredita bankama i drugim financijskim organizacijama za održavanje dnevne likvidnosti ("Službeni list SFRJ" br. 8/91, 15/91, 20/9l, 22/91, 23/91, 30/91, 32/91, 40/91, 46/91, 48/91, 58/91 i 66/91).

11. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

O. br. 40/91.

Zagreb,12. studenoga 1991.

Zamjenjuje predsjednika Savjeta Narodne banke Hrvatske Zamjenik guvernera. Narodne banke Hrvatske

mr. Zdravko Rogić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.