Zakoni i propisi - Pravni savjeti 61 19.11.1991 Odluka o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Besplatna izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Poslovni forum d.o.o. ove godine obilježava dvadeset godina uspješnog poslovanja. Tim povodom, poklanjamo Vam BESPLATNU izradu CMS web stranica.
Inače, redovna cijena izrade CMS web stranica je 3900 kuna + PDV

Link za opširnije informacije o BESPLATNOJ izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

SAVJET NARODNE BANKE HRVATSKE

Na temelju člana 20. stava 1. točke 6, člana 25. i člana 80. stava 1. točke 9. Zakona o Narodnoj banci Jugoslavije i jedinstvenome monetarnom poslovanju narodnih banaka republika i narodnih banaka autonomnih pokrajina ("Službeni lsit SFRJ" br. 34/89, 88/89 i 61/90) i članka 1. i 7. stavka 1. Zakona o preuzimanju saveznih propisa iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91) Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj 7. sjednici, održanoj 12. studenog 1991. godine, donio je

ODLUKU

o načinu i uvjetima odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima

1. Ovom se odlukom reguliraju način i uvjeti odobravanja posebnog kredita po štednim ulozima i tekućim računima građana u dinarima (u nastavku teksta "štedni ulozi građana") kod banaka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i filijala koje posluju na teritoriju Hrvatske, a čija su sjedišta banaka na područjima izvan Hrvatske kojs obavljaju platni promet u dinarima (u nastavku teksta "banka"), kad banka na svojem žiro-računu ili posebnom računu (u nastavku teksta "računu") nema dovoljno sredstava za tekuće isplate po štednim ulozima građana, a za održavanje svoje likvidnosti iskoristila je sredstva obvezne rezerve.

2. Posebni kredit iz točke 1. ove odluke odobrava se kad:

1 ) banka podiže gotovinu na teret svojega računa za isplate po štednim ulozima građana preko svoje blagajne:

2) banka nalogom za prijenos plaća obvezu imaoca tekućeg računa u dinarima prema njegovu vjerovniku, čiji se račun vodi kod Službe društvenog knjigovodstva, na teret računa banke ili posebnog računa za obavljanje novčanog prometa dijela banke. Posebni kredit točke 1. ove odluke odobrava se i kad na teret računa banke ili posebnog računa za obavljanje novčanog prometa dijela banke:

1) treba izvršiti nalog za naplatu druge banke ili druge pravne osobe koja je za račun banke obavila isplatu po štednim ulozima građana kod banke;

2) treba izvršiti nalog za naplatu imaoca čekova po tekućem računu građana u dinarima kod banke, primljen po osnovi naplate prodane robe ili obavljene usluge

3. Kad organizacijska jedinica Službe društvenog knjigovodstva kod koje se vode sredstva banke utvrdi da su stvoreni uvjeti za odobravanje pnsebnog kredita iz točke 2. ove odluke, izdat će nalog za prijenos sredstava radi isplate odnosno pokrića već isplaćenih štednih uloga građana u korist računa banke; na teret računa Narodne banke Hrvatske, koji se odmah izvršava, i o tome istog dana obavijestiti Narodnu banku Hrvatske. Istovremeno s davanjem naloga za prijenos potrebnih sredstava u korist računa banke, organizacijska jedinica Službe društvenog knjigovodstva izdaje i nalog za prijenos sredstava iz stavka 1. ove točke na teret računa banke, u korist računa Narodne banke Hrvatske, koji izvršava iz prvoga idućeg priljeva sredstava na račun banke nakon osiguravanja pokrića na računu, prije vraćanja sredstava obvezne rezerve korištenih za oržavanje likvidnosti.

4. Sredstva prenesena u korist računa banke u smislu točke 3. ove odluke predstavljaju kredit Narodne banke Hrvatske odobren banci koja je nelikvidna.

5. Na iznos posebnog kredita iz stavka 1. ove točke banka plaća Narodnoj banci Hrvatske kamatu u visini eskontne stope uvećane za 100%.

6. Narodna banke Hrvatske za iznos odobrenog posebnog kredita po štednim uložima i tekućim računima građana u dinarima iskazat će potraživanje prema Narodnoj banci Jugoslavije.

7. Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 16. listopada 1991. godine.

O. br. 38/91.

Zagreb, 12. studenoga 1991.

Zamjenjuje predsjednika Savjeta Narodne banke Hrvatske Zamjenik guvernera Narodne banke Hrvatske

mr. Zdravko Rogić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.