Zakoni i propisi - Pravni savjeti 60 15.11.1991 Uredba o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 14. studenog 1991. godine donijela je

UREDBU

o kontroli cijena određenih proizvoda i usluga

Članak 1.

Cijene odnosno tarife za prodaju električne energije, nafte i prirodnog plina, osnovnih naftnih derivata (motorni benzini, plinska i lož ulja, primarni benzini, mlazno gorivo, tekući naftni plin, bitumen i bazno ulje), umjetnih gnojiva, lijekova za humanu upotrebu, usluga prijevoza putnika i stvari u unutarnjem željezničkom prometu (pisma, dopisnice i telefonski impuls) mogu se mijenjati uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske.

Članak 2.

Poduzeća koja se bave proizvodnjom odnosno obavljanjem usluga iz članka 1. ove uredbe, zahtjev za suglasnost pri povećanju cijena podnose Vladi Republike Hrvatske putem Ministarstva trgovine.

Članak 3.

Novčanom kaznom u iznosu 450.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup poduzeće ako postupi protivno odredbi članka l. ove uredbe. Za radnju iz stavka 1. ovog članka kaznit će se za privredni prijestup odgovorna osoba u poduzeću novčanom kaznom u iznosu 25.000 dinara.

Članak 4.

Uz kaznu za privredni prijestup iz članka 3. ove uredbe izreći će se i mjera oduzimanja imovinske koristi. Imovinsku korist iz stavka 1. ovog članka čini dobit ostvarena prodajom proizvoda odnosno obavljanjem usluga po cijenama na koje Vlada Republike Hrvatske nije dala suglasnost, a koje su više od cijena formiranih u skladu s propisima. Oduzeta imovinska korist prihod je Proračuna Republike Hrvatske.

Članak 5.

Stupanjem na snagu ove uredbe neće se primjenjivati u cijelosti članak 3, 7, 8, 9. i 10, te članak 12, 19. i 21. u dijelu koji se odnose na proizvode i usluge iz članka 1. ove uredbe, Zakona o sistemu društvene kontrole cijena ("Službeni list", broj 84/89) koji je zakon preuzet kao republički, Zakonom o preuzimanju saveznih zakona iz područja trgovine, tržišta i cijena koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/9t).

Članak 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:307-01/91-01/04

Ur broj 5030105-91-2

Zagreb, 14. studenoga 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.