Zakoni i propisi - Pravni savjeti 60 15.11.1991 Pravilnik o iskaznici rudarskog inspektora
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ENERGETIKE I INDUSTRIJE

Na temelju članka 91. i članka 123. Zakona o upravi ("Narodne novine" br. 16/78, 50/7829/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) ministar energetike i industrije donosi

PRAVILNIK

o iskaznici rudarskog inspektora

Članak 1.

Svojstvo rudarskog inspektora dokazuje se posebnom iskaznicom rudarskog inspektora (u daljnjem tekstu: iskaznica).

Članak 2.

Iskaznicu izdaje Ministarstvo energetike i industrije.

Članak 3.

Iskaznica je pravokutnog oblika veličine 85 x 55 mm, presvučena plastičnim materijalom. Prednja strana iskaznice sadrži: naziv "Republika Hrvatska" sa utisnutim grbom Republike Hrvatske ispod kojeg velikim slovima piše "Ministarstvo energetike i iridustrije" i "iskaznica rudarskog inspektora". Obrazac iskaznice s odgovarajućim sadržajem tiskan je uz ovaj pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Iskaznica vrijedi od dana njezina izdavanja do prestanka ovlaštenja za obavljanje inspekcijskih poslova. Inspektor koji je razriješen dužnosti inspektora dužan je vratiti iskaznicu organu uprave, koji ju je izdao s danom razrješenja.

Članak 5.

U slučaju nestanka iskaznice inspektor je dužan odmah, najkasnije u roku tri dana od nestanka iskaznice o tome obavijestiti organ uprave koji ju je i dao.

Članak 7.

Organ uprave koji izdaje iskaznicu vodi evidenciju o izdanim i vraćenim iskaznicama.

Članak 8.

Zamjena iskaznica izdanih po dosadašnjim propisima izvršit će se u roku 30 dana od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Članak 9.

Na dan stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje važiti "Pravilnik o legitimaciji rudarskog inspektora" ("Narodne novine" broj 42/77).

Članak 10.

Ovaj pravilnrk stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa:023-03/91-01/1l

Urbroj : 526-01-91-1

Zagreb, 21. listopada 1991.

Ministar energetike i industrije

dr. Enco Tireli, dipl., ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Prednja strana _________________________________________________________________________

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ENERGETIKE I INDUSTRIJE

ISKAZNICA RUDARSKOG INSPEKTORA

______________________________ (Ime i prezime inspektora)

_________________________________________________________________________

Poleđina _________________________________________________________________________

OVLAŠTENJE

OVLAŠTEN JE U OKVIRU SVOJE NADLEŽNOSTI UTVRĐENE ZAKONOM I DRUGIM PROPISIMA OBAVLJATI POSLOVE RUDARSKE INSPEKCIJE

Ev. broj iskaznice:___________

Datum izdavanja iskaznice ________________

M.P.

__________________________ (MINISTAR)

ISKAZNICA VRIJEDI DO OPOZIVA

_________________________________________________________________________