Zakoni i propisi - Pravni savjeti 60 15.11.1991 Pravilnik o postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO ENERGETIKE I INDUSTRIJE

Na temelju članka 60. stavka 4. Zakona o rudarstvu ("Narodne novine", br. 27/91) te članka 91. Zakona o upravi ("Narodne novine", br. 16/78, 50/79, 29/85, 48/85, 41/90, 47/90 i 53A/91) ministar energetike i industrije donosi

PRAVILNIK

o postupku utvrđivanja i ovjere rezervi mineralnih sirovina

Članak 1.

Rezerve mineralnih sirovina utvrđuje Komisija za utvrđivanje rezervi mineralnih sirovina (u daljem tekstu: Komisija) na osnovi izrađene dokumentacije i zahtjeva rudarskog poduzeća odnosno samostalnog poduzetnika.

Članak 2.

Komisija iz članka 1. ovoga pravilnika ima predsjednika, četiri člana i tajnika. Predsjednik i tajnik Komisije su radnici Ministarstva energetike i industrije. Članovi Komisije mogu biti osobe rudarske, geološke i ekonomske struke VII/1 stupnja stručne spreme s položenim stručnim ispitom i s najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima istraživanja i eksploatacije mineralnih sirovina nakon stečene stručne spreme.

Članak 3.

Administrativne i financijske poslove za potrebe Komisije obavljaju odgovarajuće službe Ministarstva energetike i industrije.

Članak 4.

Rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik dostavlja Komisiji tri primjerka dokumentacije o razvrstavanju rezervi u kategorije i klase. Po obavljenom postupku potvrđivanja, Komisija zadržava jedan primjerak dokumentacije u arhivi a dva primjerka dokumentacije vraća rudarskom poduzeću odnosno samostalnom poduzetniku.

Članak 5.

Za pregled dokumentacije o rezervama predsjednik Komisije određuje jednog ili više izvjestitelja koji o obavljenom pregledu izrađuju pismena izvješća. Izvješća o pregledu dokumentacije razmatraju se na sjednici Komisije na koju se poziva predstavnik rudarskog poduzeća odnosno samostalni poduzetnik koji je podnio zahtjev za utvrđivanje i ovjeru rezervi mineralnih sirovina. Izvjestitelji iz stavka 1. ovoga članka određuju se iz sastava Komisije ili iz redova stručnih radnika koji ispunjavaju uvjete iz članka 2. stavka 3. ovoga pravilnika.

Članak 6.

Na obrazloženi zahtjev rudarskog poduzeća i samostalnog poduzetnika, Komisija je dužna razmotriti i donijeti odgovarajuće rješenje o podnesenoj dokumentaciji o rezervama mineralnih sirovina i u rokovima kraćim od propisanih u članku 59. Zakona o rudarstvu.

Članak 7.

Rad Komisije obavlja se u skladu s poslovnikom kojega donosi ministar energetike i industrije.

Članak 8.

Troškove rada komisije i izvjestitelja snoši rudarsko poduzeće i samostalni poduzetnik koji je podnio dokumentaciju o rezervama mineralnih sirovina na utvrđivanje i ovjeru. Visinu satnice utvrđuje rješenjem ministar energetike i industrije, a isplata troškova vrši se preko računovodstvene službe Ministarstva energetike i industrije.

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 310-01 /91-03/33

Urbroj : 526-01 -91 -06

Zagreb, 25. listopada 1991.

Ministar energetike i industrije

dr. Enco Tireli, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.