Zakoni i propisi - Pravni savjeti 60 15.11.1991 Naredba o graničnim prijelazima za koje su osnovane granične veterinarske stanice
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet usluga



Neslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE

Na temelju članka 106. stavka 3. Zakona o zdravstvenoj zašliti životinja i veterinarskoj djelatnosti("Narodne novine", br. 52/91), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donosi

NAREDBU

o graničnim prijelazima za koje su osnovane granične veterinarske stanice

I.

Uvoz, izvoz i provoz pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, otpadne animalne tvari namijenjene utilizaciji, sjemena za umjetno osjemenjivanje, embrija i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja obavlja se preko slijedećih graničnih prijelaza:

1. Zagreb, Bregana, Ribnik, Macelj i Lupinjak za koje je osnovana granična veterinarska stanica u Zagrebu;

2 Rijeka Bršica, Rupa, Kaldonija, Šapljani i Lupoglav za koje je osnovana granična veterinarska stanica u Rijeci;

3. Split, Ploče, Zadar i Dubrovnik za koje je osnovana granična veterinarska stanica u Splitu;

4 Osijek, Beli Manastir, Kneževo i Donji Miholjac za koje je osnovana granična veterinarska stanica u Osijeku;

5. Goričan, Kotoriba-Murakeresztur, Koprivnica-Gyekenyes, Mursko Središće, Trnovec i Čakovec za koje je osnovana granična Veterinarska stanica u Goričanu.

II.

Na dan stupanja na snagu ove naredbe prestaje važiti Naredba o određivanju graničnih prijelaza preko kojih će se izvoziti, uvoziti i provoziti pošiljke životinja, proizvoda, sirovina i otpada životinjskog podrijetla, sjemena za umjetno osjemenjivanje, oplođenih jajnih stanica oplodnju životinja i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest životinja ("Službeni list SFRJ", br. 43/89).

III.

Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 322-01 /91-01 /430

Urbroj : 525-01-91 -1

Zagreb, 13. studenoga 1991.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede

Ivan Tarnaj, dipl. ing., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.