Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 14.11.1991 Odluka o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada određenih materijalnih troškova
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

ADMINISTRATIVNA KOMISIJA SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 36. Zakona o izvršenju Proračuna Republike Hrvatske za 199I. godinu ("Narodne novine", br. 58/90), Administrativna komisija Sabora Republike Hrvatske, na 17. sjednici, održanoj 6. studenog 1991. godine, donijela je

ODLUKU

o visini dnevnice za službeno putovanje u zemlji i visini naknada određenih materijalnih troškova

I.

Dnevnica za službeno putovanje u zemlji bez troškova noćenja, iznosi 600,00 dinara. Troškovi noćenja priznaju se u punom iznosu prema priloženom računu, osim hotela kategorije "de luxe".

II.

Naknada troškova korištenja automobila u osobnom vlasništvu u službene svrhe - po prijeđenom kilometru iznosi 14,00 dinara.

III.

Naknada za povećane stvarne troškove života za rad na terenu preko 30 dana - terenski dodatak, iznosi dnevno 600,00 dinara. Terenski dodatak isključuje pravo na dnevnicu i pravo na naknadu za odvojeni život od obitelji.

IV.

Troškovi prijevoza na rad i sa rada nastali korištenjem sredstava međumjesnog javnog prometa priznaju se mjesečno za prijevoz najpogodnijim sredstvom javnog prometa. Troškovi prijevoza iz prethodnog stavka naknađuju se , u visini iznad svote troškova prijevoza organiziranog javnog mjesnog prijevoza u sjedištu organa u kojem je korisnik takvog prijevoza zaposlen, koji plaćaju zaposleni za dolazak na rad i odlazak sa rada, ali najviše u visini do trostruke svote te mjesečne odnosno pojedinačne karte za prijevoz na rad i sa rada. Ako prijevoz sredstvima javnog prometa nije moguće koristiti, naknađuju se troškovi cijene prijevoza u međumjesnom javnom prometu za odgovarajuću udaljenost prema potvrdi koju izdaje ovlašteni prijevoznik ovisno o grani prometa, ali najviše do visine iznosa odredenog u prethodnom stavku.

V.

Naknada za odvojeni život od obitelji iznosi mjesečno 5.350.00 dinara. Iznimno, naknada za odvojeni život od obitelji iznosi 50% od iznosa utvrđenog u prethodnom stavku kad korisnik naknade, po odobrenju nadležnog organa, koristi smještaj u hotelu na teret organa u kojem je zaposlen.

VI.

Dnevnica i druge naknade čija je visina utvrđena ovom odlukom, priznaju se kao materijalni trošak svim korisnicima republičkog proračuna.

VII.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama", a primjenjuje se od 1. prosinca 1991. godine.

Klasa: 121-01/91-01/01

Zagreb, 6. studenoga 1991.

SABOR REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Administrativne komisije

Milan Kovač, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.