Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 14.11.1991 Uredba o upravljanju nacionalnim parkovima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka l. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 39/91, 53A/91) Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. listopada 1991. donijela je

UREDBU

o upravljanju nacionalnim parkovima

Članak 1.

Ovom Uredbom propisuje se način upravljanja i financiranja nacionalnim parkovima kao dobrima od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku, u cilju očuvanja prirodnih i kulturno povijesnih vrijednosti na tom području.

Članak 2.

Nacionalnim parkom upravlja Uprava nacionalnog parka (u daljnjem tekstu: Uprava). Upravu osniva Vlada Republike Hrvatske kao javno poduzeće. Uprava je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Čtanak 3.

Organi Uprave su: Upravni odbor i direktor. Upravni odbor ima 3 - 9 članova. Dvije trećine članova Upravnog odbora imenuje Vlada Republike Hrvatske. a jednu trećinu biraju radnici Uprave. Predsjednika Upravnog odbora bira i razrješava Upravni odbor. Direktora Uprave imenuje Vlada Republike Hrvatske. Djelokrug organa iz stavka 1. ovog članka uređuje se Statutom u skladu sa zakonom.

Članak 4.

Uprava obavlja djelatnost zaštite, održavanja i promicanja nacionalnog parka. Uprava može obavljati i druge djelatnosti utvrđene statutom.

Članak 5.

Nepokretna i pokretna imovina unutar granica nacionalnog parka u društvenom vlasništvu osim sredstava iz članka 10. ove Uredbe postaje vlasništvo Republike Hrvatske.

Članak 6.

Vlada Republike Hrvatske osniva Savjet za nacionalne parkove (u daljnjem tekstu: Savjet) kao koordinativno i stručno savjetodavno tijelo. Savjet ima 12 članova. Predsjednika i članove Savjeta imenuje Vlada Republike Hrvatske iz reda stručnih i znanstvenih djelatnika. Savjet za svoj rad odgovara Vladi Republike Hrvatske.

Članak 7.

Zadaća je Savjeta da:

-daje prijedloge u svezi unapredenja zaštite nacionalnih parkova

- predlaže plan znanstveno-istraživačkih radova za nacionalne parkove daje mišljenje na: - određivanje granica nacionalnog parka

- donošenje prostornog plana nacionalnog parka

- donošenje programa gospodarenja šumama posebne namjene za područje nacionalnog parka

- prijedlog mjera i prijedlog radova za očuvanje nacionalnog parka. Savjet najmanje jedanput godišnje podnosi izvješće Vladi Republike Hrvatske o stanju u nacionalnim parkovima.

Članak 8.

Sredstva za rad Uprave i održavanje nacionalnih parkova osiguravaju se:

- iz prihoda od korištenja nacionalnih parkova

- iz sredstava osiguranih u proračunu Republike

- drugih izvora u skladu sa zakonom.

Članak 9.

Na području nacionalnog parka zabranjuje se pristup vojnih formacija i obavljanje vojnih aktivnosti u mirnodopskim i ratnim uvjetima.

Članak 10.

Sredstva, prava i obveze te djelatnike postojećih radnih organizacija nacionalnih parkova preuzimaju novoosnovane uprave kao njezini pravni sljedbenici, danom stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 11.

Vlada Republike Hrvatske će u roku 15 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donijeti odluke o osnivanju uprava, imenovanju članova upravnih odbora, te direktora tih uprava.

Članak 12.

Upravni odbori dužni su u roku od 30 dana od dana donošenja ove Uredbe, donijeti statute nacionalnih parkova a ostale akte u rokovima utvrđenim statutom.

Članak 13.

Aktom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada uprave utvrđuje se broj i zadaća djelatnika uprave, te se u skladu sa tim aktom vrši raspoređivanje preuzetih djelatnika. Djelatnicima koji ne budu raspoređeni u skladu s aktom iz stavka 1. ovog članka, prestaje radni odnos u skladu sa zakonom i općim aktima uprave.

Čllanak 14.

Ministar zaštite okoliša prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti, u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donosi pravilnik o unutarnjem redu u nacionalnom parku. Ovlašćuje se ministar zaštite okoliša prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti da u propisu iz stavka 1.ovog članka može propisati prekršaje te odrediti novčane kazne za te prekršaje.

Članak 15.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaju se primjenjivati odredbe stavka 3. članka 34. i čl. 65-71, Zakona o zaštiti prirode ("Narodne novine", broj 54/76, 25/77, 41 /83. 31 /86 i 47/86). .

Članak l6.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/91-05/06

Urbroj : 5030112-91 -4

Zagreb, 31. listopada 1991.

Potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.