Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 14.11.1991 NAREDBA
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE

Temeljem članka 91. a u svezi s člankom 161. Zakona o upravi ("Narodne novine", broj 16/78, 58/78, 29/85, 48/85, 41/90. 47/90 i 53A/91), ministar pravosuđa i uprave Republike Hrvatske donosi

NAREDBU

I.

Na Sekretarijat za upravu i pravosuđe Grada Zagreba privremeno se prenose poslovi iz djelokruga rada i ovlasti Sekretarijata za opću upravu općine Glina utvrđeni za Mjesni ured Bučica. Poslovi koji se prenose dotično su: vodenje matičnih knjiga, izdavanje izvoda iz matičnih knjiga, obavljanje i drugih matičarskih poslova (zaključivanje braka); vođenje upravnog postupka u svezi s naknadnim upisom u matične knjige i postupak promjene osobnog imena: vođenje knjige državljana, izdavanje domovnica, obavljanje i drugih poslova u svezi s evidencijama o državljanstvu: obavljanje popisa zaostavštine iza umrlih osoba: obavtjanje ovjere potpisa, prijepisa i rukopisa, te izdavanje uvjerenja, a odnose se na matična područja Bučica, Taborište, Desni Degoj, Ilovačak i Slatina.

II.

Organ uprave Grada Zagreba iz točke I. ove naredbe osigurat će izvršavanje narečenih poslova u osobi dosadašnjeg matičara Mjesnog ureda Bučica u Područnom odsjeku Velika Gorica, dotično najbližem mjesnom uredu pristupačnom prognanicima iz općine Glina.

III.

Općina Glina dužna je nadoknaditi troškove uzrokovane provođenjem ove naredbe.

IV.

Ova naredba stupa na snagu danom potpisa.

Klasa: 023-05/91-01/l06

Urbroj : 514-04-02/ 1 -91-2

Zagreb, 7. studenoga 1991.

Ministar pravosuđa i uprave

Bosiljko Mišetić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.