Zakoni i propisi - Pravni savjeti 59 14.11.1991 Pravilnik o ustrojstvu i načinu rada Republičkog fonda socijalne zaštite
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO RADA, SOCIJALNE SKRBI I OBITELJI

Na osnovi članka 107. Zakona o socijalnoj zaštiti ("Narodne novine", br.10/91 - pročišćeni tekst i 19/91.) ministar rada, socijalne skrbi i obitelji donosi

PRAVILNIK

o ustrojstvu i načinu rada Republičkog fonda socijalne zaštite

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Republički fond socijalne zaštite (u daljnjem tekstu:

Fond) osnovan je Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti ("Narodne novine", br. 42/90.) radi ostvarivanja Ustavom i zakonom zajamčenih prava i utvrđenih potreba i interesa Republike Hrvatske u području socijalne zaštite i obavljanja poslova utvrđenih zakonom i propisom ministra rada, socijalne skrbi i obitelji.

Članak 2.

Naziv Fonda je: Republički fond socijalne zaštite. Sjedište Fonda je u Zagrebu, Prilaz Gjure Deželića 7.

Članak 3.

Fondom rukovodi i zastupa ga direktor.

Fond mogu zastupati iznimno i rukovodeći radnici Fonda na osnovi i u granicama ovlasti koje odredi direktor.

Članak 4.

U pravnom prometu Fond odgovara za preuzete obveze sredstvima kojima raspolaže (potpuna odgovornost)

Članak 5.

Fond ima pečat i štampilju.

Pečat Fonda sadrži grb Republike Hrvatske i naziv Fonda, "Republički Fond socijalne zaštite".

II. POSLOVI I USTROJSTVO FONDA

Članak 6.

Fond je samostalan u obavljanju poslova u granicama ovlasti utvrđenih zakonom i propisom ministra rada, socijalne skrbi i obitelji, a za svoj rad odgovara Ministarstvu rada, socijalne skrbi i obitelji.

Članak 7.

U okviru Fonda kao jedinstvene organizacije obavljaju se poslovi Fonda i poslovi centra za socijalni rad utvrđeni zakonom i propisom ministra rada, socijalne skrbi i obitelji.

Članak 8.

Fond, u okviru ovlasti utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti :

1. donosi godišnji program zadovoljavanja pojedinih potreba u socijalnoj zaštiti, utvrđuje način zadovoljavanja tih potreba i određuje organizacije socijalne zaštite i druge oblike organiziranja obavljanja djelatnosti socijalne zaštite, koji će ih pružanjem usluga i na drugi način zadovoljavati;

2. donosi godišnji plan potrebnih sredstava za ostvarivanje prava i zadovoljavanja potreba i interesa u oblasti socijalne zaštite;

3. donosi godišnji financijski plan;

4. utvrđuje cijene usluga socijalne zaštite;

5. utvrđuje standarde i normative usluga socijalne zaštite;

6. utvrđuje jedinstvenu nomenklaturu i klasifikaciju

usluga socijalne zaštite;

7. zaključuje ugovore s organizacijama socijalne zaštite i drugim oblicima organiziranj,a obavljanja djelatnosti socijalne zaštite u svrhu provođenja programka zadovoljavanja pojedinih potreba u socijalnoj zaštiti;

8. utvrduje periodične obračune i donosi zaključni račun;

9. predlaže ukidanje organizacija socijalne zaštite;

l0. kontrolira ispravnost podataka koje mu organizacije socijalne zaštite dostavljaju i vode u svojim knjigovodstvenim i drugim evidencijama od značaja za njihove međusobne odnose te zakonitost i pravilnost ostvarivanja i korištenja sredstava doznačenih organizacijama socijalne zaštite za izvršenje programa socijalne zaštite;

11. kontrollra poslovanje osoba koje samostalno osobnim radom obavljaju djelatnost socijalne zaštite kao i drugih oblika organiziranja obavljanja djelatnosti socijalne zaštite, kada ostvaruju sredstva u okviru Fonda;

12. podnosi izvješće o svom radu Ministarstvu rada, socijalne skrbi i obitelji i Vladi Republike Hrvatske o provođenju zadovoljavanja potreba u području socijalne zaštite i ostvarivanju prava korisnika socijalne zaštite, o sredstvima i rashodima za područje Republike i područja općina;

13. raspolaže sredstvima za investicije i investicijsko održavanje, prati i kontrolira namjensko korištenje sredstava, te predlaže poduzimanje mjera za efikasnije i racionalnije korištenje tih sredstava;

14. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i propisom ministra rada, socijalne skrbi i obitelji.

Članak 9.

Poslove u sklopu ovlasti organa starateljstva i drugih javnih ovlasti te druge poslove u svezi sa zadovoljavanjem potreba u socijalnoj zaštiti utvrđenih zakonom i odlukom ministra rada, socijalne skrbi i obitelji obavljaju centri za socijalni rad općina odnosno grada Zagreba kao podružnice Fonda (u daljnjem tekstu: centar).

Centar u obavljanju poslova iz stavka 1. ovoga članka osobito:

1. djeluje na otkrivanju uzroka i stanja socijalno-zaštitnih potreba;

2. primjenjuje i provodi odgovarajuće oblike socijalne zaštite i neposredno pruža usluge socijalne zaštite;

3. rješava u prvom stupnju o zahtjevima za ostvarivanje socijalne zaštite;

4. vodi evidenciju i prikuplja dokumentaciju o korisnicima socijalne zaštite, primijenjenim oblicima socijalne zaštite i utrošenim materijalnim sredstvima, izrađuje i podnosi izvješća nadležnim organima,

5. potiče, organizira i koordinira aktivnosti društvenih nositelja, socijalno-zaštitnih funkcija na području općine u provođenju socijalne zaštite;

6. sudjeluje u aktivnostima kojima se utječe na sprečavanje i suzbijanje socijalnih problema, koordinira socijalno-zaštitne aktivnosti u općini i pruža stručnu pomoć zainteresiranima;

7. predlaže i potiče poduzimanje drugih mjera i akcija u područjima društvenih djelatnosti, u mjesnim zajednicama, humanitarnim i društvenim organizacijama, udruženjima građana i drugim organiziranim.oblicima obavljanja djelatnosti socijalne zaštite u cilju sprečavanja i suzbijanja socijalnih problema;

8. pruža usluge i suraduje s građanima, mjesnim zajednicama, organima državne uprave, organima i ustanovama u drugim područjima društvenih djelatnosti, vjerskim zajednicama, humanitarnim i drugim društvenim organizacijama, udruženjima građana i drugima koji mogu doprinijeti podmirivanju potreba u području socijalne zaštite;

9. organizira i obavlja djelatnost savjetovališta za probleme braka i obitelji, odgojne probleme maloljetnika. delinkvencije, skitnje. ovisnosti o alkoholu i drugim sredstvima, probleme starijih i odraslih osoba, te invalidnih i drugih osoba, ometenih u psihofizičkom ili fizičkom razvoju;

10. organizira rad u klubovima i drugim oblicima rada u cilju socijalne rehabilitacije liječenih ovisnika o alkoholu i drugim sredstvima;

11. obavlja i poslove prihvatne stanice, disciplinskog centra za maloljetnike, servisa za pružanje pomoći i njege u kući i druge poslove ukoliko na području za koje je osnovan ne postoje specijalizirane ustanove socijalne zaštite za obavljanje tih poslova;

12. obavlja poslove organa starateljstva utvrđene Zakonom o braku i porodičnim odnosima i druge poslove organa starateljstva utvrđene zakonom;

13. u obavljanju poslova i nadležnosti organa starateljstva surađuje s pravosudnim i drugim organima, građansko-pravnim osobama, mjesnim zajednicama i građanima:

14. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, propisom ministra rada, socijalne skrbi i obitelji ili odlukom direktora Fonda.

Članak 10.

Radi ostvarivanja svoje funkcije, a u svrhu obavljanja poslova utvrđenih zakonom i odlukom ministra rada, socijalne skrbi i obitelji, u okviru ovlasti organa starateljstva iz drugih javnih ovlasti te drugih poslova Fond ima stručnu službu (u daljnjem tekstu: Stručna služba).

Članak 11.

Sredstva za rad Stručne službe osigurava Fond.

Članak 12.

Fond uz suglasnost ministra rada, socijalne skrbi i obitelji osniva centar za područje jedne ili više općina kao i za područje općina u kojima poslove iz djelokruga centra obavljaju općinski organi uprave nadležni za poslove socijalne zaštite.

Odlukom o osnivanju utvrdit će se područje za koje se osniva centar, ustrojstvo i način rada, naziv pod kojim će poslovati, sjedište i druga pitanja značajna za rad centra.

Članak 13.

U okviru centra Fond može osnovati područne odjele ako se na taj način osigurava efikasnije, kvalitetnije i racionalnije obavljanje poslova centra. a osobito ako se time osigurava veća neposrednost u ostvarivanju prava i podmirivanja potreba u socijalnoj zaštiti.

Članak 14.

Radom područnog odjela rukovodi voditelj. Voditelja područnog odjela imenuje i razrješava direktor Fonda.

Članak 15.

Naziv centra glasi: Republika Hrvatska, Republički fond socijalne zaštite. Podružnica s naznakom područja za koje je centar osnovan, Centar za socijalni rad.

Sjedište centra je u mjestu sjedišta skupštine općine za područje koje je osnovan.

Pečat centra je okruglog oblika u sredini kojeg se nalazi grb Republike Hrvatske, a na obodu je ispisan naziv centra.

Članak 16.

Naziv centra koji u svom sastavu ima područne odjele glasi: Republike Hrvatska, Republički fond socijalne zaštite, Podružnica s naznakom područja za koje je centar osnovan, Centar za socijalni rad, Područni odjel s naznakom područja za koje je područni odjel osnovan.

Područni odjel u svom poslovanju koristi pečat centra s odgovarajućom numeričkom oznakom.

Članak 17.

Sistematizacija poslova i zadataka, broj i naziv radnih mjesta. poslovi koji se na pojedinim radnim mjestima obavljaju te stručni uvjeti koje moraju ispunjavati radnici za obavljanje poslova pojedinih radnih mjesta utvrđuju se jedinstvenim općim aktom Fonda.

Akt iz stavka 1. ovoga članka donosi direktor Fonda uz suglasnost ministra rada, socijalne skrbi i obitelji.

Članak 18.

Prava, obveze i odgovornosti iz radnog odnosa radnika Fonda ureduju se općim aktima, u skladu sa zakonom, kolektivnim ugovorom i ovim pravilnikom.

Opće akte iz stavka 1. ovoga članka donose radnici Fonda uz prethodnu suglasnost direktora Fonda.

III. DJELOKRUG, OVLASTI TE PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI DIREKTORA FONDA

Članak 19.

Direktor Fonda u okviru djelokruga i ovlasti utvrđenih zakonom i ovim pravilnikom:

- zastupa i predstavlja Fond,

- organizira i rukovodi radom Fonda.

- ovlašćuje radnike Fonda za zastupanje Fonda,

- osigurava obavljanje poslova utvrđenih zakonom i propisom ministra rada, socijalne skrbi i obitelji,

- donosi akte za donošenje kojih je ovlašten Fond,

- gospodari sredstvima Fonda i raspolaže tim sredstvima neograničeno prema njihovoj namjeni, zaključuje ugovore s organizacijama socijalne zaštite i drugim oblicima organiziranja obavljanja djelatnosti socijalne zaštite kojima se osigurava pružanje usluga i drugi način zadovoljavanja pojedinih potreba u socijalnoj zaštiti.

- osigurava zakonitost reda Fonda i namjensko korištenje sredstava kojima Fond raspolaže,

- predlaže kandidate za imenovanje direktora centra i Zavoda za socijalni rad iz članka 133. Zakona o socijalnoj zaštiti,

- donosi odluke o rasporedu radnika u Fondu, osim rasporeda radnika unutar centra,

- obavlja i druge poslove od značaja za rad Fonda.

Članak 20.

Direktor Fonda odgovoran je za zakonitost rada Fonda za namjensko korištenje sredistava Fonda.

Direktor Fonda u svrhu ostvarivanja odgovornosti iz stavka 1. ovoga članka organizira unutrašnji nadzor i poduzima mjere potrebne za zaštitu prava i interesa Fonda.

Članak 21.

Direktor Fonda istodobno rukovodi radom Stručne službe i brine se za zakonitost u radu, efikasnost i ekonomičnost rada Stručne službe.

Direktor Fonda usmjerava i koordinira rad Stručne službe te osigurava jedinstvo u njezinom radu.

Direktor Fonda je ovlašten izdavati upute i smjernice za rad Stručnoj službi te izdavati naloge direktorima centra i voditeljima područnih odjela.

Članak 22.

Direktor Fonda imenuje i razrješava zamjenika i pomoćnike za pojedina područja rada Fonda, uz suglasnost ministra rada, socijalne skrbi i obitelji.

IV. DJELOKRUG I OVLASTI, TE PRAVA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI DIREKTORA CENTRA I VODITELJA PODRUČNOG ODJELA

Članak 23.

Direktor centra u okviru djelokruga i ovlasti centra utvrđenih zakonom, propisom ministra rada. socijalne skrbi i obitelji i ovim pravilnikom:

- zastupa centar,

- organizira i rukovodi radom centra.

- osigurava obavljanje poslova centra utvrđenih zakonom ili propisom ministra rada, socijalne skrbi i obitelji,

- donosi rješenja u upravnim stvarima o kojima rješava centar.

- ovlašćuje stručne radnike centra za poduzimanje radnji u upravnom postupku prije donošenja rješenja. odnosno za donošenje rješenja u smislu članka 131. Zakona o socijalnoj zaštiti,

- nalogodavac je za korištenje sredstava po otvorenom akreditivu ili računu za isplatu poštanskih uputnica (račun 533) odnosno odgovarajućem podračunu Fonda,

- imenuje osobe koje će ga zamjenjivati u slučaju odsutnosti s rada,

- ima ovlasti, prava i obveze poslovodnog organa glede prijavljivanja slobodnih radnih mjesta, izbora kandidata, zasnivanja i prestanka radnog odnosa radnika centra, raspoređivanja radnika, odobravanja odmora i dopusta, uvođenja prekovremenog rada, rasporeda radnog vremena, izdavanje radnih i putnih naloga radnicima, pokretanja postupka i odlučivanja o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti radnika centra, u skladu sa zakonom, propisom, ovim pravilnikom, općim aktima i odlukama direktora Fonda.

- odgovara za zakonitost rada centra i za namjensko korištenje sredstava.

Članak 24.

Voditelj podružnog odjela u okviru djelokruga i ovlasti utvrđenih ovim pravilnikom te odlukama direktora Fonda i direktora centra:

- organizira i rukovodi radom područnog odjela.

- imenuje osobu koja će ga zamjenjivati u slučaju odsutnosti s rada,

- donosi odluke o raspoređivanju radnika na radna mjesta unutar područnog odjela,

- nalogodavac je za korištenje sredstava po otvorenom akreditivu ili računu za isplatu poštanskih uplatnica (račun 533) odnosno odgovarajućem podračunu Republičkog fonda,

- odgovara za zakonitost rada područnog odjela i namjensko korištenje sredstava,

U područnim odjelima koji su ovlašteni za rješavanje u upravnim stvarima donosi rješenja, a može ovlastiti drugog stručnog radnika područnog odjela za poduzimanje radnji u postupku prije donošenja rješenja odnosno za donošenje rješenja u smislu članka 131. Zakona o socijalnoj zaštiti.

Članak 25.

Radnici centra prava i obveze iz radnog odnosa ostvaruju u centru.

Centar je obvezan voditi propisanu evidenciju i dokumentaciju o prisutnosti i odsutnosti radnika s rada,osobnu evidenciju, radne knjižice, dokumente o zdravstvenom, mirovinskom i invalidskom osiguranju radnika i drugo.

V. FINANCIJSKO POSLOVANJE FONDA

Članak 26.

Fond donosi godišnji financijski plan.

Način korištenja i raspolaganja sredstvima Fonda utvrđuje se odlukom o izvršenju financijskog plana, koju uz suglasnost ministra rada, socijalne skrbi i obitelji donosi direktor Fonda.

Članak 27.

Ako Fond ne donese financijski plan do kraja godine, financiranje Fonda vrši se privremeno, a najduže tri mjeseca, na osnovi privremenog financijskog plana kojeg donosi direktor Fonda.

Članak 28.

Financijski plan Fonda može se tijekom godine mijenjati (rebalans financijskog plana):

- ako se prihodi odnosno rashodi ne ostvaruju u planiranim iznosima

- ako to zahtijevaju odnosi utvrđeni općom bilancom Republike i

- ako zbog izvanrednih potreba u socijalnoj zaštiti nastane potreba za drukčijim rasporedom sredstava.

Izmjene i dopune financijskog plana Fonda donose se na način i po postupku propisanim za njegovo donošenje.

Članak 29.

Fond je dužan Ministarstvu rada, socijalrie skrbi i obitelji podnositi izvješća o svojem poslovanju (o ostvarenim prihodima i utrošenim sredstvima po namjenama).

Fond je obavezan podnositi izvješća iz stavka 1. ovog članka u skladu s rokovima utvrđenim za podnošenje periodičnih obračuna i zaključnog računa nadležnoj Službi društvenog knjigovodstva, kao i na poseban zahtjev ministra rada, socijalne skrbi i obitelji.

Članak 30.

Nalogodavac za izvršenje financijskog plana Fonda je direktor Fonda.

Direktor Fonda. u okviru ovlasti iz stavka 1. ovoga članka, otvara akreditive ili račune za isplatu poštanskih uputnica (račun 533) u korist Centara odnosno općinskih organa uprave nadležnih za poslove socijalne zaštite u općinama u kojima nisu osnovani centri, u svrhu isplate dospjelih obveza po osnovi priznatih prava i oblika socijalne zaštite i drugih obveza, u svezi s ostvarivanjem interesa u području socijalne zaštite, kao što su novčane pomoći i naknade sa.slijedećim redom prvenstva:

1. stalna novčana pomoć,

2. naknada za zaštitu životnog standarda socijalno ugroženog stanovništva.

3. doplatak za pomoć i njegu, ·

4. novčana pomoć za opremu djeteta,

5. jednokratna novčana pomoć,

6. privremena novčana pomoć.

7. naknada hranitelju za smještaj korisnika socijalne zaštite u drugu obitelj,

8. naknada za izvršenje mjere pojačane brige i nadzora.

9. novčana davanja po osnovi drugih prava i oblika socijalne zaštite,

10. pokriće materijalnih troškova u svezi s isplatama po ovom akreditivu (poštanski troškovi, troškovi uredskog materijala i slični troškovi).

Fond neposredno raspolaže sredstvima namijenjenim:

1. isplatu sredstava za izvršenje programa rada centara i općinskih organa uprave nadležnih za poslove socijalne zaštite.

2. isplatu cijena usluga organizacija socijalne zaštite kao naknadu ili dio naknade za usluge pružene korisnicima socijalne zaštite smještenim u te organizacije,

3. realizaciju programa investicija i investicijskog održavanja u centrima i organizacijama socijalne zaštite i drugim oblicima organiziranja obavljanja djelatnosti socijalne zaštite,

4. isplatu u svrhu izvršenja ostalih obveza utvrđenim zakonom i propisom ministra rada, socijalne skrbi i obitelji, te ugovorima zaključenim u skladu s financijskim planom Fonda.

Članak 31.

Fond je dužan voditi knjigovodstvene i druge evidencije o sredstvima osiguranim za ostvarivanje prava i zadovoljavanja potreba i interesa u području socijalne zaštite i o drugim sredstvima kojima Fond raspolaže.

Članak 32.

Fond je dužan pri korištenju sredstava pridržavati se redoslijeda isplata utvrđenog u članku 29. ovoga pravilnika.

Članak 33.

Fond je dužan osigurati racionalno i efikasno korištenje sredstava kojima raspolaže i u tu je svrhu dužan cijenama usluga i na drugi način poticati restrukturiranje postojećiti kapaciteta u djelatnošti socijalne zaštite, kao i objedinjavanje poslova nabave opreme, živežnih namirnica i potrošnog materijala i organizirati i obavljati druge poslove u vezi s unapređivanjem i proširenjem materijalne osnove rada djelatnosti socijalne.zaštite.

Fond je dužan poduzimati mjere za zaštitu sredstava i imovine kojom raspolaže i za osiguranje prava (zabilježba potraživanja u zemljišnim knjigama, postavljanje zahtjeva za naknadu štete odnosno za povrat sredstava isplaćenih korisnicima socijalne zaštite i drugo).

VI. JAVNOST RADA FONDA

Članak 34.

Rad Fonda je javan, a javnost rada osigurava se:

- obavještavanjem korisnika socijalne zaštite putem sredstava javnog priopćavanja i na drugi način o godi -šnjem programu zadovoljavanja pojedinih potreba u socijalnoj zaštiti, o načinu zadovoljavanja tih potreba i o organizacijama koje će ih pružanjem usluga i na drugi način zadovoljavati,

- objavom općih akata Fonda u "Narodnim novinama",

- obavještavanjem centara i organizacija socijalne zaštite i drugih oblika organiziranja obavljanja djelatnosti socijalne zaštite putem sredstava javnog priopćavanja i na drugi način o godišnjem programu zadovoljavarija pojedinih potreba, o cijenama usluga, o rokovima i uvjetima za zaključivanje ugovora o provođenju programa zadovoljavanja pojedinih potreba i o drugim pitanjima.

- · podnošenjem izvješća Ministarstvu rada socijalne skrbi i obitelji te drugim organima;

- organiziranjem i provođenjem rasprava o programu, cijenama usluga i općim aktima i

- na drugi način.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 35.

Do donošenja općih akata iz članka 17. i 18. ovoga pravilnika, a najkasnije u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga pravilnika primjenjivat će se odredbe općih akata centra ako nisu u suprotnosti za zakonom, propisom ministra rada, socijalne skrbi i obitelji i ovim pravilnikom.

Članak 36.

Danom stupanja na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organizaciji i načinu rada Republičkog fonda socijalne zaštite ("Narodne novine", br. 49/9o).

Članak 37.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 102-06/91-02/80

Urbroj : 524-01-01-91- 1

Zagreb, 13. studenoga 1991.

Ministar rada, socijalne skrbi i obitelji

Bernardo Jurlina, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.