Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 07.11.1991 Uredba o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", broj 53/91). Vlada Republike Hrvatske, na sjednici održanoj 6 studenoga 1991. godine donijela je

UREDBU

o odobravanju posebnih kredita za popravak stanova u društvenom i državnom vlasništvu oštećenih ratnim razaranjima

Članak 1.

Ovom uredbom uređuju se uvjeti i način odobravanja posebnih kredita (u daljem tekstu: krediti) vlasnicima stanova u društvenom i državnom vlasništvu (u daljem tekstu: vlasnici) za popravak stanova u zgradama oštećenim u ratnim razaranjima. čije oštećenje ne dovodi u pitanje stabilnost zgrade.

Članak 2.

Na zahtjev vlasnika iz članka 1. ove uredbe banka odobrava kredit za kupnju osnovnog građevinskog materijala. Banka odobrava kredit na temelju zapisnika o procjeni štete, sa specifikacijom materijala i odgovarajućeg dokaza o vlasništvu stana.

Članak 3.

Banka odobrava iznos kredita ovisno o vrsti zgrade i kategoriji oštećenja i to:

- za I. kategoriju oštećenja, u dinarskoj protuvrijednosti do DEM 1.500.

- za II. kategoriju oštećenja, u dinarskoj protuvrijednosti do DEM 4.000,

- za III. kategoriju oštećenja, u dinarskoj protuvrijednosti do DEM 6.000.

Dinarska protuvrijednost kredita obračunava se po dnevnom tečaju utvrđenom na tržištu novca,Republike Hrvatske. na dan zaključivanja ugovora o kreditu. Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i stambeno-komunalne djelatnosti posebnim uputstvom utvrđuje osnovni građevinski materiijal, kategorizaciju oštećenja i vrstu zgrada u smislu ove uredbe.

Članak 4.

Kredit se odobrava na rok vraćanja od 5 godina. uz godišnju kamatu od 5%. Glavnica kredita se ne revalorizira. Otplata kredita počinje teći od 1. siječnja 1993. godine. Kamata se obračunava od dana početka korištenja kredita.

Članak 5.

Iznos kredita odobrava se isključivo kao kreditno pismo, a vraćanje se osigurava mjeničnim jamstvom dužnika.

Članak 6.

Nositelj stanarskog prava dužan je odmah obavijestiti vlasnika stana da su na tom stanu nastale štete u smislu članka 1. ove uredbe. Ukoliko vlasnik stana u roku 8 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 1. ovog članka ne pruži dokaze o podnošenju zahtjeva za odobrenje kredita za popravak stana. zahtjev za odobrenje kredita može pod jednakim uvjetima podnijeti nositelj stanarskog prava u tom stanu Iznos preuzetog kredita nositelju stanarskog prava priznaje se kao prvi obrok kod kupnje stana prema Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 27/91). Ako nositelj stanarskog prava ne kupi stan u kojem stanuje. iznos preuzetog kredita vlasnik je dužan vratiti nositelju stanarskog prava najkasnije u roku 5 godina u jednokratnom iznosu.

Članak 7.

Kontrolu primjene ove uredbe, uključivo i namjensko korištenje kredita provodit će nadležni organi uprave svaki u okviru svojih ovlaštenja.

Članak 8.

Novčanom kaznom od 200.000 do 250.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup banka, ako odobri kredit protivno odredbama članka 1. do 6. ove uredbe. Za privredni prijestup kaznit će se i odgovorna osoba u banci novčanom kaznom od 10.000 do 25.000 dinara.

Članak 9.

Vlasnik stana odnosno nositelj stanarskog prava za kojeg se utvrdi da kredit nije koristio namjenski za popravak stana u roku 3 mjeseca od dana kada mu je kredit stavljen na raspolaganje, dužan je primljeni iznos vratiti odmah odjednom.

Članak l0.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 36l-07/91-01/04

Urbroj : 5030116-91 -2

Zagreb, 6. studenoga 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.