Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 07.11.1991 Uredba o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine". broj 53/9l). Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 6. studenoga 1991. godine donijela je

UREDBU

o davanju posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima

Članak 1.

Ovom uredbom uređuje se odobravanje posebnih kredita individualnim poljoprivrednim proizvođačima na teritoriju Republike Hrvatske čija gospodarstva nisu neposredno ugrožena ratnim razaranjima.

Članak 2.

osebne kredite individualnim poljoprivrednim proizvođačima odobrava banka, a mogu se koristiti za:

1. povećanje osnovnog stada u gospodarstvu. ovčarstvu i svinjogojstvu;

2. povećanu proizvodnju stočne hrane.

Članak 3.

Pod osnovnim stadom, u smislu ove uredbe. razumijeva se u :

1. govedarstvu: krava, rasplodna steona junica;

2. ovčarstvu: rasplodna ovca, breda šiljezad, ovan;

3. svinjogojstvuˇ rasplodna krmača, nazimica, nerast.

Članak 4.

Za osnovno stado banka odobrava iznos kredita u visini tržne cijene:

1. u govedarstvu - do tri grla krave;

2. u ovčarstvu - do 15 grla ovaca ili šilježadi ili ovnova:

3. u svinjogojstvu - do pet rasplodnih krmača ili nazimica ili nerastova.

Članak 5.

Za povećanu proizvodnju stočne hrane banka odobrava iznos kredita u visini tržne cijene poljoprivrednog sjemena (kukuruza. lucerne, djeteline i djetelinske travne smjese), gnojiva i zaštitnih sredstava za sjetvenu površinu do 4 ha.

Članak 6.

Posebni krediti iz članka 2. ove uredbe odobravaju se uz rok vraćanja od pet godina i godišnju kamatu u visini 30%eskontne stope Narodne banke. Sredstva za regres dijela kamata u visini 70% eskontne stope iz stavka 1. ovog članka osiguravaju se poslovnim bankama iz Proračuna Republike Hrvatske. Glavnica kredita se ne revalorizira. Otplata kredita počinje teći 12 mjeseci po iskorištenju kredita. Kredit se otplaćuje u potugodišnjim obrocima. Kamata se obračunava od dana početka korištenja kredita. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede uz suglasnost ministra financija propisat će način i postupak ostvarivanja regresa iz stavka 2. ovog članka.

Članak 7.

Iznos kredita iz članka 2. ove uredbe odobrava se isključivo kao kreditno pismo, a vraćanje se osigurava mjeničnim jamstvom dužnika i drugim instrumentima osiguranja.

Članak 8.

Kontrolu primjene ove uredbe uključivo i namjensko korištenje kredita provodit će banke i mjerodavni organi uprave u okviru svojih ovlaštenja.

Članak 9.

Ministar poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede propisat će posebnim uputstvom uvjete korištenja kredita koje treba ispunjavati korisnik kredita.

Članak 10.

Novčanom kaznom od 200.000 do 250.000 dinara kaznit će se za privredni prijestup banka, ako odobri posebni kredit protivno odredbama članaka 2. do 6. ove uredbe. Za privredni prijestup kaznit će se i odgovorna osoba u banci novčanom kaznom od 10.000 do 25.000 dinara.

Članak 11.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 320-01/91-02/16

Urbroj : 5030112-91 -4

Zagreb, 6. studenoga 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.