Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 07.11.1991 Uredba o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o preuzimanju saveznih zakona iz oblasti financija koji se u Republici Hrvatskoj primjenjuju kao republički zakoni ("Narodne novine", br. 53/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 31. listopada 1991. donijela je

UREDBU

o privremenoj odgodi vraćanja dijela kredita odobrenih iz primarne emisije pravnim osobama koje su pretrpjele štetu od ratnih razaranja

Članak 1.

Ovom se uredbom utvrđuju uvjeti i način privremene odgode vraćanja dijela kredita što su ih banke odobrile pravnim osobama sa sjedištem na teritoriju Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: krajnji korisnici) iz primarne amisije, i to za slijedeće namjene: poljoprivrednu proizvodnju, zalihe i rezerve osnovnih poljoprivrednih proizvoda, tov stoke, izvoz roba i usluga, uključujući proizvodnju i pripremu robe za izvoz i za pripremu turističke sezone (u nastavku teksta: krediti), zbog šteta uzrokovanih posljedicama ratnih djelovanja na teritoriju Republike Hrvatske koja su zahvaćena ratom u 1991. godini.

Članak 2.

Banke iz članka 1. ove uredbe odgodit će vraćanje dijela kredita iz primarne emisije krajnjim korisnicima kredita koji su se preko tih banaka koristili kreditima za namjene iz članka 1. ove uredbe, a čija je imovina privremeno zauzeta, oštećena ili uništena, ili su prinosi odnosno proizvodnja umanjeni u odnosu na stvarni opseg proizvodnje zbog šteta nastalih ratnim razaranjima na teritoriju Republike Hrvatske u l991. godini. Banke iz članka 1. ove uredbe privremeno će odgoditi vraćanje dijela kredita iz primarne emisije krajnjim korisnicima kredita do visine nastalih šteta., a najviše do knjigovodstvenog stanja tih kredita na dan 30. rujna 1991. godine.

Članak 3.

Narodna banka Hrvatske privremeno će odgoditi vraćanje kredita bankama u visini iz članka 2. ove uredbe, uz uvjet da su banke prethodno krajnjim korisnicima tih kredita odgodile vračanje kredita iz primarne emisije u skladu s ovom uredbom.

Članak 4.

Kredite iz članka 2. ove uredbe banke će privremeno odgoditi na temelju zahtjeva krajnjih korisnika tih kredita. Banka utvrđuje pojedinačno za svakog korisnika kredita opravdanost zahtjeva i iznos kredita po namjenama koji se, u smislu ove uredbe, privremeno odgađaju Krajnji korisnici kredita podnose bankama zahtjev iz slavka 1. ovog članka u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, uz koji se prilaže i potvrda o visini štete općinske komisije za popis i procjenu ratne štete, koja je verificirana od Republičke komisije za popis i procjenu ratne štete. Ako korisnik kredita uslijed ratnih djelovanja nije u mogućnosti podnijeti zahtjev ili je samovoljno prekinuo odnose s bankom iz članka 1. ove uredbe, banka može u ime krajnjeg korisnika podnijeti zahtjev Narodnoj banci Hrvatske za odgodu vraćanja kredita iz primarne emisije. Odgoda iz stavka 4. ovog članka odnosi se i na korisnika kredita koji ne vodi svoja sredstva na žiro-računu Službe društvenog knjigovodstva Hrvatske i u depozitu banaka, odnosno na korisnika kredita čija je imovina opljačkana ili je privremeno zauzeta, tako da se ne može koristiti, ili je korisniku kredita onemogućeno njezino korištenje zbog blokiranih komunikacija ili na drugi način, ili nije u mogućnosti obaviti žetvu. uskladištenje ili dovoz roba do prerađivačkih postrojenja.

Članak 5.

Banke iz članka 1. ove uredbe dužne su, pri podnošenju zahtjeva za privremenu odgodu vraćanja kredita iz članka 2. ove uredbe, Narodnoj banci Hrvatske podnijeti ugovore sklopljene o odgodi vraćanja kredita korištenih tijekom 1991. godine s krajnjim korisnicima kredita za namjene iz članka 2. ove uredbe i drugu dokumentaciju iz koje je vidljiva visina štete krajnjeg korisnika kredita.

Članak 6.

Krediti iz članka 1. ove uredbe privremeno se odgađaju, s time da će krajnji korisnici kredita vratiti bankama kredite u jednom obroku koji dospijeva 30. lipnja 1992. godine. Banke će Narodnoj banci Hrvatske vratiti kredite u roku koji ne može biti duži od 5 dana od proteka roka iz stavka 1. ovog članka uredbe.

Članak 7.

Banke plaćaju kamate Narodnoj banci Hrvatske u visini eskontne stope Narodne banke. Krajnji korisnici kredita plaćaju bankama kamate u visini eskontne stope Narodne banke, uvećane za 0,5 postotnih poena na godišnjoj razini. Kamate iz stavka 1. i 2. ovog članka obračunavaju se mjesečno, a naplaćuju u roku iz članka 6. ove uredbe.

Članak 8.

Narodna banka Hrvatske, po potrebi, donijet će upute za primjenu ove uredbe.

Članak 9. Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa:361-07/91-01/03

Urbroj : 5030105-91 -4

Zagreb, 31. listopada 199l.

Potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.