Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 07.11.1991 Odluka o osnivanju graničnih veterinarskih stanica
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 106. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti životinja i veterinarskoj djelatnosti ("Narodne novine", br. 52/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održ.anoj 31. listopada l991. godine donijela je

ODLUKU

o osnivanju graničnih veterinarskih stanica

I.

Osnivaju se granične veterinarske stanice u mjestima Zagreb, Rijeka, Split, Osijek i Goričan za granične prijelaze kako to odredi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Granične veterinarske stanice iz stavka 1. ove točke osnivaju se kao područne organizacijske jedinice Ministarstva poljoprivrede. šumarstva i vodoprivrede - Uprave za veterinarstvo za obavljanje obveznih veterinarsko-sanitarnih pregleda i kontrole pošiljaka životinja, proizvoda životinjskog podrijetla, otpadne animalne tvari namijenjene utilizaciji, sjemena za umjetno osjemenjivanje, embrija i drugih predmeta kojima se može prenositi zarazna bolest ili ugroziti zdravlje ljudi i životinja, koje se uvoze, izvoze ili provoze.

II.

Na dan stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju graničnih veterinarskih stanica ("Službeni list SFRJ", br. 51/91).

III.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 212-02/91 -01 /03

Urbroj : 5030112-91-3

Zagreb, 3l. listopada 1991.

Potpredsjednik

dr. Mate Granić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.