Zakoni i propisi - Pravni savjeti 58 07.11.1991 Pravilniko kalendaru rada srednjih škola u 1991/92. školskoj godini
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

MINISTARSTVO PROSVJETE, KULTURE I ŠPORTA

Na osnovi članka 60. stavka 6. Zakona o usmjerenom obrazovanju ("Narodne novine", br. 11/91 - pročišćeni tekst) ministar prosvjete, kulture i športa donosi

PRAVILNIK

o kalendaru rada srednjih škola u 1991/92. školskoj godini

Članak 1.

Ovim se pravilnikom utvrđuje početak i završetak nastavne godine, semestara i odmori učenika.

Članak 2.

Školska godina počinje 1. rujna 1991. a završava 31. kolovoza 1992. godine.

Članak 3.

Nastavna godina počinje 9. rujna 1991. a završava 20. lipnja 1992. godine. Nastavna godina organizira se u dva semestra, i to - prvi semestar od 9. rujna 1991. do 22. prosinca 1991. godine - drugi semestar od 13. siječnja 1992. do 20. lipnja 1992. godine, a u završnim razredima do 22. svibnja 1992. godine. Nastavna godina može se produžiti i nakon 20. lipnja 1992. godine, ako je planirano dulje trajanje praktične nastave i ako škola ne ostvari propisani nastavni plan i program kao i broj nastavnih sati za pojedine predmete. Uputu o planiranju i izvedbi nastavnih sati po semestrima daje Zavod za školstvo.

Članak 4.

Zimski odmor učenika počinje 23. prosinca 1991. godine i završava 12. siječnja 1992. godine. Proljetni odmor učenika počinje 13. travnja i završava 20. travnja 1992. godine. Ljetni odmor učenika počinje 1. srpnja i završava 31. kolovoza 1992. godine. Učenici imaju pravo i na tjedne odmore i odmore u vrijeme blagdana i neradnih dana u skladu s propisima.

Članak 5.

U općinama gdje ne postoji opasnost od zračnih i drugih oružanih napada, općinski odnosno gradski organ uprave nadležan za poslove obrazovanja može zbog klimatskih i drugih opravdanih razloga odlučiti o pomicanju početka i završetka nastavne godine i razdoblja zimskog i proljetnog odmora učenika do sedam dana, uz prethodnu suglasnost Zavoda za školstvo.

Članak 6.

U općinama u kojima postoji opasnost od zračnih i drugih oružanih napada, o početku, dnevnom trajanju i višednevnim prekidima nastave, te pomicanju razdoblja zimskog i proljetnog odmora učenika odlučuje krizni štab općine odnosno Grada Zagreba. u skladu s procjenom sigurnosne situacije i o tome izvješćuje Zavod za školstvo. O skraćivanju trajanja nastavnih sati odlučuje ravnatelj škole u skladu s ratnim nastavnim planom i programom

Članak 7.

Đački domovi dužni su uskladiti svoj kalendar rada s odredbama ovoga pravilnika a u skladu s posebnostima svoga rada.

Članak 8.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o organiziranju školske godine u srednjim školama ("Narodne novine", broj 39/90)

Članak 9.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 602-03/91-01-482/09

Urbroj : 532-02-6/3-91-01

Zagreb. 31. listopada 1991.

Ministar prosvjete, kulture i športa akademik

Vlatko Pavletić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.