Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 04.11.1991 Uredba o činovima, dodjeli činova, promaknučima u viši čin, te prevođenju i odoram pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i članka 64. stavka 2. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 49/91 i 53A/91), donosim

UREDBU

o činovima, dodjeli činova, promaknučima u viši čin, te prevođenju i odorama pripadnika oružanih snaga Republike Hrvatske

Članak 1

činovi u oružanim snagama Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: oružane snage) jesu: .

1. ZA VOJNIKE I GARDISTE:

pozornik

razvodnik

2. ZA DOČASNIKE (djelatne i pričuvne):

desetnik

vodnik

stožerni vodnik

narednik

stožerni narednik

časnički namjesnik

ZA ČASNIKE (djelatne i pričuvne):
u rodovima (osim
pomorstva) i u
službama:        u pomorstvu :
zastavnik        zastavnik
poručnik        poručnik korvete
natporučnik       poručnik fregate
satnik         poručnik bojnog broda
bojnik         kapetan korvete
pukovnik        kapetan fregate
brigadir        kapetan bojnog broda
general-bojnik     kontraadmiral
general-pukovnik    viceadmiral
general-zbora      admiral

Izgled činova vojnika i gardista, dočasnika i časnika, te ostalih službenih oznaka na odori otiskan je uz ovu uredbu i čini njezin sastavni dio.

Članak 2.

Oznaka činova i dužnosti je pleter žute boje. Vojnici, gardisti i dočasnici oznake činova nose ušivene na nadlakticama rukava odore.

Časnici oznake činova nose ušivene na podlakticama rukava odore.

Članak 3.

Pripadnik oružanih snaga koji je stekao čin i klasu sukladno Zakonu o službi u oružanim snagama ("Službeni list SFRJ", broj 7/85, 20/89 i 18/90), prevodi se u pravilu u čin oružanih snaga, i to:

- vodnik u čin desetnika

- vodnik I. klase u čin vodnika

- stariji vodnik u čin stožernog vodnika

- stariji vodnik I. klase I vojni službenik IX.

klase u čin narednika

- zastavnik i vojni

službenik VIII. klase u čin stožernog narednika

- zastavnik I. klase u čin časničkog

namjesnika

- potporučnik i vojni

službenik VII. klase u čin zastavnika

- poručnik i vojni

službenik VI. klase u čin poručnika- kapetan i vojni

službenik V. klase u čin natporučnika

- kapetan I. klase i vojni

službenik IV. klase u čin satnika

- major i vojni službenik

III. klase u čin bojnika

- potpukovnik i vojni

službenik II. klase u čin pukovnika

- pukovnik i vojni

službenik I. klase u čin brigadira

- general major u čin general-bojnika

- general-potpukovnik u čin general-pukovnika

- general-pukovnik u čin general-zbora

Predsjednik Republike, na prijedlog ministra obrane, donosi akt o prevođenju u čin časnika.

Članak 4.

Pričuvni dočasnici i časnici oružanih snaga mogu biti promaknuti do čina pukovnika, a za ratne zasluge u viši čin.

Članak 5.

Osobi u pričuvnom sastavu može se dodijeliti čin dočasnika i časnika, ako ispunjava i slijedeće uvjete:

za dočasnike

- da ima završen najmanje III. stupanj stručne spremei

- da nije stariji od 40. godina

za časnika

- da ima završen VI. ili VII. stupanj stručne spreme i

- da nije stariji od 45. godina.

Članak 6.

Dodjela dočasničkih i časničklh činova u ratnom stanju ili neposrednoj ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske može se obavljati i mimo uvjeta iz članka 5. ove uredbe, uzimajući u obzir osvjedoćenu hrabrost, ratne zasluge i sposobnost za zapovijedanje i vođenje sukladno propisu ministra obrane.

Članak 7.

Predsjednik Republike dodjeljuje čin djelatnog i pričuvnog časnika, na prijedlog ministra obrane.

Ministar obrane dodjeljuje čin djelatnog dočasnika. Zapovjednici postrojbi oružanih snaga, koje ovlasti ministar obrane, dodjeljuju činove pozornik i razvodnik, i činove pričuvnih dočasnika.

Članak 8.

Promaknuće dočasnika i časnika u viši čin obavlja se kad su ispunjeni slijedeći uvjeti:

1) da su imali čin propisano vrijeme,

2) da su ocijenjeni zadovoljavajučom ocjenom,

3) da u posljednje dvije godine nisu kažnjavani za krivično djelo kaznom zatvora i da se protiv njih ne vodi krivični postupak.

Članak 9.

Promaknuće dočasnika i časnika u ratnom stanju ili neposrednoj ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske može se obavljati i neovisno o uvjetima iz članka 8. ove uredbe, na temelju iskazane hrabrosti, ratnih zasluga i sposobnosti zapovijedanja i vođenja.

Članak 10.

Ovlašćuje se ministar obrane da propiše postupak za promaknuća osoba iz članka 9. ove uredbe za vrijeme ratnog stanja, te postupak za dodjelu činova i promaknuće u viši čin pripadnika oružanih snaga.

Članak 11.

Odora pripadnika oružanih snaga je zimska i ljetna. Zimsku odoru pripadnika oružanih snaga sačinjava: službena kapa, hlaće, košulja, kravata, surka, ogrtač i vjetrovka s uloškom, te odgovarajuće čarape i cipele, odnosno čizme.

Ljetnu odoru pripadnika oružanih snaga sačinjava: službena kapa, hlaće i ljetna košulja, odgovarajuće čarape i cipele, odnosno čizme.

Članak 12.

Ovlašćuje se ministar obrane da propiše kroj i boju odora pripadnika oružanih snaga.

Članak 13.

Oznake dužnosti za ministra obrane, zamjenika ministra, pomoćnika ministra i vojne zapovjednike bez činova (zapovjednik desetine, zapovjednik voda, zapovjednik satnije, zapovjednik bataljuna, zapovjednik brigade i zapovjednik korpusa) otiskane su uz ovu uredbu i čine njezin sastavni dio.

Članak 14.

Oznake dužnosti za ministra obrane, zamjenika ministra i pomoćnike ministra nose se na lijevoj nadlaktici rukava odore.

Zapovjednici iz članka 13. ove uredbe nose oznake dužnosti na gornjoj strani grudnog dijela odore.

Članak 15.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Narodnim novinama".

Broj : 1130/91

Zagreb, l0. listopada 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

ČINOVI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

ZA VOJNIKE I GARDISTE

1

POZORNIK

STOŽERNI VODNIK

RAZVODNIK

ZA DOČASNIKE

(djelatne i pričuvne)

NAREDNIK

DESETNIK

VODNIK

STOŽERNI NAREDNIK

NATPORUČNIK kopnene vojske i ratnog zrakoplovstva - PORUČNIK FREGATE

ČASNIČKI NAMJESNIK

ZA ČASNIKE

(djelatne i pričuvne)

U RODOVIMA I SLUŽBAMA

SATNIK kopnene vojske i ratnog zrakoplovstva - PORUČNIK BOJN0G BRODA

ZASTAVNIK kopnene vojske, ratnog zrakoplovstva i ratne mornarice

PORUČNIK kopnene vojske i ratnog zrakoplovstva - PORUČNIK KORVETE

BOJNIK kopnene vojske i ratnog zrakoplovstva - KAPETAN KORVETE

PUKOVNIK kopnene vojske i ratnog zrakoplovstva - KAPETAN FREGATE

GENERAL-PUKOVNIK kopnene vojske i ratnog zrakoplovstva - VICEADMIRAL

BRIGADIR kopnene vojske i ratnog zrakoplovstva - KAPETAN BOJNOG BRODA

GENERAL-ZBORA kopnene vojske i ratnog zrakoplovstva - ADMIRAL

GENERAL-BOJNIK kopnene vojske i ratnog zrakoplovstva - KONTRAADMIRAL

OZNAKE NA KAPAMA VOJNIKA, DOČASNIKA I ČASNIKA I OZNAKE NA REVERIMA SURKE

Oznaka koju nose vojnici kopnene vojske i rat- nog zrakoplovstva na službenoj kapi

Oznaka je pozlaćena

Oznaka koju nose dočasnici i časnici ratnog zrakoplovstva na službenoj kapi

Oznaka dočasnika je posrebrena s time da je grb u pleteru pozlaćen

Oznaka časnika je pozlaćena

Oznaka koju nose mornari na službenoj kapi s time da je sidro posrebreno, povijesni grb u boji, a grbovi povijesnih pokrajina su pozlaćeni

Oznaka koju nose dočasnici i časnici ratne mornarice na kapi

Kod dočasnika sidro i vijenac su posrebreni, dok su grbovi povijesnih pokrajina pozlaćeni

Kod časnika vijenac i grbovi povijesnih pokrajina su pozlaćeni dok je sidro posrebreno

Na oba znaka povijesni hrvatski grb je u boji

Oznaka koju nose dočasnici i časnici kopnene vojske na službenoj kapi

Oznaka dočasnika je posrebrena s time da je Oznaka koju nose dočasnici kopnene vojske na grb u pleteru pozlaćen reveru surke

Oznaka časnika je pozlaćena Oznaka je posrebrena

Oznaka koju nose dočasnici ratnog zrakoplovstva na reveru surke

Oznaka je posrebrena

Oznaka koju nose generali kopnene vojske na reveru surke

Oznaka je pozlaćena

Oznaka koju nose dočasnici sanitetske službe na reveru surke

Oznaka je posrebrena

Oznaka koju nose generali ratnog zrakoplovstva na reveru surke

Oznaka je pozlaćena

Oznaka koju nose časnici kopnene vojske na reveru surke

Oznaka je pozlaćena

Oznaka koju nose časnici ratnog zrakoplovstva na reveru surke

Oznaka je pozlaćena

Oznaka koju nose časnici sanitetske službe na reveru surke

Oznaka je pozlaćena

OZNAKE ZAPOVJEDNIH DUŽNOSTI

MINISTAR

ZAMJENIK MINISTRA

POMOĆNIK MINISTRA

ZAPOVJEDNIK DESETINE

ZAPOVJEDNIK VODA

ZAPOVJEDNIK SATNIJE

ZAPOVJEDNIK BATALJUNA

ZAPOVJEDNIK BRIGADE

ZAPOVJEDNIK KORPUSA