Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 04.11.1991 Uredba o informativnoj djelatnosti za vrijeme ratnoga stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju odredbe članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske donosim

UREDBU

o informativnoj djelatnosti za vrijeme ratnoga stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom uredbom utvrđuju se ustrojstvo i ovlasti državnoga tijela za informiranje, te pravila postupanja izvora informacija i sredstava priopćavanja za vrijeme ratnoga stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske.

Članak 2.

Propisi kojima se uređuje informativna djelatnost, koji vrijede na dan stupanja na snagu ove uredbe, primjenjivat će se za vrijeme ratnoga stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, ako ovom uredbom ili drugom uredbom sa zakonskom snagom nije drukčije odredeno.

II. INFORMATIVNI ŠTAB REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 3.

Djelovanje sredstava priopćavanja u Republici Hrvatskoj, te rad domaćih i stranih novinara usklađuje i nadzire Informativni štab Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Informativni štab RH). Informativni štab RH čine ministar informiranja Republike Hrvatske, osobe koje imenuje Vlada Republike Hrvatske i stručnjaci masovnoga komuniciranja koje imenuje ministar informiranja Republike Hrvatske. Radom Informativnoga štaba RH rukovodi ministar informiranja Republike Hrvatske.

Članak 4.

Tijela izvršne vlasti, osim Vlade Republike Hrvatske, izvješćuju javnost o svome radu u skladu s uputama Informativnoga štaba RH. Priopćenja Informativnoga štaba RH radijske i televizijske postaje dužne su objaviti odmah, a novine i druge povremene tiskovine u prvome slijedećem izdanju.

Članak 5.

Hrvatski radio - Studio Zagreb, kao središnja radijska postaja, djeluje u skladu sa zahtjevima Informativnoga štaba RH i planom obrane. Ako Hrvatski radio - Studio Zagreb bude onesposobljen za rad ili onemogućen u radu, Informativni štab RH odredit će drugu radijsku postaju koja će preuzeti zadaće središnje radijske postaje.

Članak 6.

Hrvatska televizija, kao središnja televizijska postaja, djeluje u skladu sa zahtjevima Informativnoga štaba RH i planom obrane. Ako Hrvatska televizija bude onesposobljena za rad ili onemogućena u radu, Informativni štab RH odredit će drugu televizijsku postaju koja će preuzeti zadaće središnje televizijske postaje.

Članak 7.

Dnevnici koji su Planom pripravnosti Ministarstva informiranja Republike Hrvatske određeni kao ratni dnevnici, djeluju u skladu sa zahtjevima Informativnoga štaba RH i planom obrane. Informativni štab RH osigurat će tiskanje i raspaćavanje ratnih dnevnika.

Članak 8.

Druga sredstva priopćavanja dužna su djelovati u skladu sa zahtjevima Informativnoga štaba RH, općinskih upravnih tijela nadležnih za informiranje i zapovjedništva obrane na području kojih se nalazi njihovo sjedište.

Članak 9.

Informativni štab RH može imenovati direktore poduzeća i organizacija informativne djelatnosti u državnom ili pak društvenome vlasništvu, glavne i odgovorne i odgovorne urednike sredstava priopćavanja.

III. NOVINARI

Članak 10.

Dozvolu za izvještavanje s područja ratnih sukoba u Republici Hrvatskoj domaćim i inozemnim novinarima daju zapovjedništva obrane na tim područjima.

Članak 11.

Novinari mogu objavljivati informacije o oružanim snagama Republike Hrvatske i drugim pitanjima od posebnoga značenja za obranu zemlje ako dobiju odobrenje osobe zadužene za informiranje u zapovjedništvima, stožerima, jedinicama i ustanovama oružanih snaga Republike Hrvatske.

Članak 12.

Tijela izvršne vlasti dužna su novinarima pomoći u njihovu radu.

IV. ZABRANA ŠIRENJA INFORMACIJA

Članak 13.

Zabranjeno je raspačavanje tiska, emitiranje radijskih i televizijskih priloga, te promet i prikazivanje filmova u kojima se:

1) objavljuju dokumenti ili podaci o oružanim snagama Republike Hrvatske ili o obrani koji su vojna tajna:

2) čini krivično djelo pozivanja na nasilnu promjenu ustavnoga ustrojstva Republike Hrvatske:

3) objavljuju informacije štetne za obranu zemlje. Rješenje o zabrani iz stavka 1. ovoga članka donosi Ministarstvo informiranja Republike Hrvatske ili pak općinsko upravno tijelo nadležno za informiranje ako se sredstvo priopćavanja raspačava samo na dijelu područja Republike Hrvatske. Rješenje o zabrani raspačavanja tiska, emitiranja radijskoga ili televizijskoga priloga. odnosno prometa i prikazivanja filma Ministarstvo informiranja Republike Hrvatske, ili pak općinsko upravno tijelo nadležno za informiranje dostavit će Ministarstvu unutarnjih poslova Republike Hrvatske s nalogom da oduzme sve primjerke tiska, tonskoga ili video priloga, odnosno filma. Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba.

Članak 14.

Ministarstvo informiranja Republike Hrvatske može ukinuti sredstvo priopćavanja raspačavanje kojega bude zabranjeno najmanje dva puta.

Članak 15.

Informacije inozemnih novinara mogu podlijegati cenzuri. O uvođenju i načinu provedbe cenzure odlučuje Informativni štab RH.

Članak 16. Inozemni radijski i televizijski program može u Republici Hrvatskoj reemitirati radijska. ili pak televizijska postaja koja dobije dozvolu Ministarstva informiranja Republike Hrvatske.

V. KAZNENE ODREDBE

Članak 17.

Novinar koji objavi informaciju o oružanim snagama Republike Hrvatske ili o drugome pitanju od posebnoga značenja za obranu zemlje bez dopuštenja osobe zadužene za informiranje u zapovjedništvima, stožerima, jedinicama i ustanovama oružanih snaga Republike Hrvatske, i time nanese teže štete interesima obrane zemlje, kaznit će se za krivično djeto zatvorom do pet godina.

Članak 18.

Tko nastavi s izdavanjem sredstva priopćavanja koje ukine Ministarstvo informiranja Republike Hrvatske kaznit će se za krivično djelo zatvorom do pet godina.

Članak 19.

Tko protivno zabrani izrečenoj prema odredbama ove uredbe raspačava tisak, emitira radijski ili televizijski prilog, ili pak stavlja u promet i prikazuje film, kaznit će se za krivično djelo zatvorom do tri godne.

Članak 20.

Glavni i odgovorni urednik radijske ili televizijske postaje, novine ili druge povremene tiskovine koja ne objavi priopćenje Informativnoga štaba RH kaznit će se za krivično djelo zatvorom do jedne godine.

Članak 21.

Tko reemitira inozemni radijski ili televizijski program bez dopuštenja Ministarstva informiranja Republike Hrvatske kaznit će se za krivično djelo zatvorom do jedne godine.

VI. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 22.

Izdavači sredstava priopćavanja uskladit će odmah planove obrane s ovom uredbom.

Članak 23.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.

Evidencijski broj 57

Broj : 1134191.

Zagreb, 30. listopada 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.