Zakoni i propisi - Pravni savjeti 57 04.11.1991 Platni sporazum između Republike Hrvatske i Republike Slovenije
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Vlada Republike Hrvatske na sjednici od 13. listopada 1991. i Vlada Republike Slovenije na sjednici od 17. listopada 1991. prihvatile su

PLATNI SPORAZUM

između Republike Hrvatske i Republike Slovenije

Vlada Republike Hrvatske i Izvršno vijeće Republike Slovenije dogovorili su se:

Članak 1.

Sva plaćanja između Republike Hrvatske i Republike Slovenije obavljat će se od 8. listopada 1991. godine u domicilnim valutama Republike Hrvatske i Republike Slovenije i u konvertibilnim valutama, u skladu sa zakonodavstvom u svakoj od zemalja. Plaćanja se mogu obavljati u bilo kojem obliku prihvaćenom u međunarodnoj bankarskoj praksi.

Članak 2.

Potpisnici sporazuma omogućit će svojim propisima. da u njihovim poslovnim bankama nerezidenti iz druge republike mogu otvarati nerezidentske račune u domicilnoj valuti te republike. Potpisnici sporazuma omogućit će svojim propisima da njihovi rezidenti mogu otvarati nerezidentske račune kod poslovnih banaka druge republike u domicilnoj valuti te republike.

Članak 3.

Potraživanja u domicilnoj valuti prema članku 2. ovog sporazuma nerezidenti mogu koristiti za plaćanje roba i usluga i druga plaćanja, za prijenos na nerezidentski račun druge osobe, za kapitalna ulaganja i druge potrebe u sklaclu s domicilnim zakonodavstvom.

Članak 4.

Republika Hrvatska i Republika Slovenija omogućit će svojim propisima da fizičke osobe mogu iznositi određene iznose svoje domicilne valute i da u mjenjačnicama mogu mijenjati svoju valutu u valutu druge republike. Centralne banke republika potpisnica mogu se dogovoriti da se zamijenjene novčanice mogu repatrirati.

Članak 5.

Zatećena dinarska potraživanja na dan 7. listopada 1991. godine na osnovi robno-uslužnih odnosa pravnih i fizičkih osoba, republika potpisnica izvršit će se preko nerezidentskih računa iz članka 2. ovog sporazuma a mogu se izvršiti kompenzacijom, cesijom ili drugim oblikom prijeboja.

Članak 6.

Moguće nesporazume koji bi mogli nastati u vezi s izvršavanjem ovog sporazuma republike potpisnice rješavat će dogovorno.

Članak 7.

Ovaj sporazum stupa na snagu kada se obje strane uzajamno obavijeste da je proveden postupak u skladu s nacionalnim zakonodavstvom svake od republika, a primjenjivat će se od 8. listopada 1991. godine.

Članak 8.

Ovaj sporazum važi sve dok jedna od strana pismeno ne obavijesti drugu stranu i to najmanje šest mjeseci prije odustajanja.

Članak 9.

Nakon prestanka važnosti ovog sporazuma sva plaćanja iz ovog sporazuma mogu se izvršavati, ali ne duže od šest mjeseci nakon odustajanja od sporazuma, osim ako se potpisnice sporazuma ne dogovore drugačije.

Članak 10.

Ovaj sporazum je sastavljen u četiri originalna primjerka na hrvatskom i slovenskom jeziku, za svaku stranu po jedan primjerak na svakom jeziku, s tim što su primjerci na svakom jeziku pravno valjani.

Članak 11.

Potpisnici sporazuma objavit će potpisani sporazum u "Narodnim novinama" Republike Hrvatske i u "Službenom listu" Republike Slovenije.

U Zagrebu, 29. listopada 1991.

U Ljubljani, 29. listopada 1991.

Za Izvršni svet Republike Hrvatske Skupščine Republike

mr. Jozo Martinović, v.r.

Za Vladu Slovenije

minister Dušan Šeško, v.r.


PLAČILNI SPORAZUM

med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije in Vlada Republike Hrvaške sklepata:

1. člen Plačila med republikama se od 8. oktobra 1991. opravIjajo v domicilni valuti Republike Slovenije in Republike Hrvaške in v konvertibilni valuti, v skladu s zakonodajo posamezne republike pogodbenice. Plačila se lahko opravljajo v vseh oblikah mednarodne bančne prakse.

2. člen Republiki bosta s svojimi predpisi omogočili, da nerezidenti iz druge republike lahko odpirajo pri poslovnih bankah nerezidentske račune v domicilni valuti republike. Republiki bosta s svojimi predpisi omogočili, da njuni rezidenti lahko odpirajo nerezidentske račune v domicilni valuti druge republike pri poslovnih bankah druge republike.

3. člen Terjatve v domicilni valuti po 2. členu tega sporazuma lahko nerezidenti koristijo za plačevanje blaga in storitev ter za druga plačevanja, za prenos na nerezidentski račun druge osebe, za kapitalske naložbe ter za druge potrebe v skladu z domicilno zakonodajo.

4. člen Republiki bosta s svojimi predpisi omogočili, da lahko fizične osebe iznašajo določeno višino domicilne valute in jo v menjalnicah zamenjalo v valuto druge republike. Centralmi banki republik se lahko s posebnim sporazumom dogvorita, da bosta zamenjane bankovce repatriirali.

5. člen Republiki soglašata, da se bodo zatečene dinarske terjatve na dan 7. oktobra 1991. na osnovi blagovno-storitvenih odnosov pravnih in fizičnih oseb republik poravnale preko nerezidentskih računov iz 2. člena tega sporazuma, lahko pa se poravnajo tudi s kompenzacijo, cesijo ali drugo obliko pobota.

6. člen Morebitne spore in nesoglasja, ki bi izvirali iz izvajanja tega sporazuma, bosta republiki urejali sporazumno.

7. člen Ta sporazum stopi v veljavo z dnem, ko se republiki pismeno obvestita, da so opravljeni vsi potrebni postopki v skladu z domicilno zakonodajo za uveljavitev tega sporazuma, uporablja pa se za poravnavo medsebojnih terjatev in obveznosti od 8. oktobra l99l.

8. člen Ta sporazum velja, dokler ena od republik v pisni obliki, vendar najmanj šest mesecev pred odstopom ne obvesti druge republike o svojem odstopu od sporazuma.

9. člen Po prenehanju veljavnosti tega sporazuma se lahko plačila opravljajo v skladu s tem sporazumom še naprej, vendar največ šest mesecev po odstopu od sporazuma, će se podpisnici ne dogovorita drugače.

l0. člen Ta sporazum je sestavljen v štirih avtentičnih izvodih v slovenskem in hrvaškem jeziku, za vsako stran po en izvod v vsakem jeziku, pri čemer je vsak enako pravno veljaven.

11. člen Republiki soglašata; da se podpisani sporazum objavi v "Uradnem listu" Republike Slovenije in v "Narodnih novinah" Republike Hrvaške.

V Ljubljani. 29. oktobra 1991.

V Zagrebu. 29. oktobra t99t.

Za Izvršni svet Skupščine Slovenije

minister Dušan Šešok, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.

Za Vlado Republike Republike Hrvaške

minister mr. Jozo Martinović, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.