Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 29.10.1991 Uredba o korlštenju sredstava amortizadje stanova i stambenih zgrada
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 1. Zakona o ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske za donošenje uredbi kojima će uređivati pojedina pitanja iz djelokruga Sabora Republike Hrvatske, ("Narodne novine", broj 39/91 i 53A/91), Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. listopada 1991. donijela je

UREDBU

o korlštenju sredstava amortizadje stanova i stambenih zgrada

Članak 1.

Ovom uredbom propisuje se način korištenja sredstava amortizacije stanova i stambenih zgrada koja se izdvajaju temeljem Zakona o stambenim odnosima ("Narodne novine", br. 51/85, 42/86) osim sredstava amortizacije iz članka 58. stavak 1. tog zakona.

Članak 2.

Sredstva amortizacije iz članka 1. ove uredbe rasporeduju se:

- 60% Fondu za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu,

- 30% fondu u stambenom gospodarstvu općine odnosno grada,

- 10% vlasnicima stanova i stambenih zgrada, Fondovi u stambenom gospodarstvu općine odnosno grada dužni su sredstva iz stavka 1. alineja 1. i alineja 3. ovog članka dostaviti do 20-og u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 3.

Sredstva iz članka 2., stavak 1. alineja 2. ove uredbe koriste se za velike popravke stambenih zgrada i za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu, temeljem programa kojeg donosi izvršno vijeće skupštine općine odnosno grada, i koji se usklađuje s Programom Vlade Republike Hrvatske.

Članak 4.

Fond u stambenom gospodarstvu općine odnosno grada nije dužan rasporediti sredstva u smislu odredbe članka 2., stavka 1., alineja l. ove uredbe za stan na kojemu je u oružanom sukobu nastala šteta veća od 3% njegove gradevinske vrijednosti, već se ta sredstva koriste za obnovu i popravak toga stana odnosno zgrade u kojoj se taj stan nalazi.

Članak 5.

Visina štete iz članka 4. ove uredbe utvrđuje se prema količini oštećenih elemenata primjenom cijene elemenata objavljenih u Biltenu o standardnoj kalkulaciji radova u visokogradnji koji objavljuje Fakultet građevinskih znanosti. Šteta iz stavka 1. ovog članka izrazava se u postotku prema građevinskoj vrijednosti (Cg) toga stana koji se utvrđuje prema odredbama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo ("Narodne novine", broj 27/91 ). Visinu šteta iz stavka 1. ovog članka utvrđuje sudski vještak ili ovlaštena pravna osoba.

Članak 6.

Fondovi u stambenom gospodarstvu općine odnosno grada dužni su doznačiti Fondu za izgradnju i popravak građevinskih objekata srušenih ili oštećenih u oružanom sukobu, u roku od 8 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe, 60% sredstava amortizacije zatečenih na računu.

Članak 7.

Novčanom kaznom od 30.000 dinara kaznit će se za prekršaje odgovorna osoba ako ne postupi u skladu s odredbom članka 2., 3., 4., 5. i 6. ove uredbe.

Članak 8.

Program iz članka 3. ove uredbe donosi izvršno vijeće skupštine općine odnosno grada u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove uredbe.

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove uredbe prestaju se primjenjivati: - odredba članka 53. stavak 1. Zakona o stambenim odnosima, u dijelu koji se odnosi na amortizaciju, i odredba članka 57. u odnosu na rok u kojem se sredstva doznačuju vlasniku stana, - odredbe Zakona o korištenju dijela sredstava amortizacije stambenih zgrada i stanova u društvenom vlasništvu za velike popravke stambenih zgrada ("Narodne novine", broj 39/88 i 33/89), osim odredbe članka 2. tog zakona.

Članak 10.

Ova uredba stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 370-01/91-01/19

Urbroj : 5030112-91-2

Zagreb, 24. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurlć, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.