Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 29.10.1991 Odluka o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i oduzimanja iz posjeda nekretnina u k. o. Kutina
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 5. Zakona o zabrani prijenosa prava raspolaganja i korištenja određenih nekretnina u društvenom vlasništvu na druge korisnike odnosno u vlasništvo fizičkih i pravnih osoba ("Narodne novine", broj 53/90), a povodom prijedloga Sekretarijata za gospodarstvo općine Kutina za izuzimanje određenih nekretnina od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja, Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 24. listopada 1991. godine donijela je

ODLUKU

o izuzimanju od zabrane prijenosa prava raspolaganja i oduzimanja iz posjeda nekretnina u k. o. Kutina

I.

Izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja te se oduzimaju iz posjeda nekretnine u k. o: Kutina i to: - dio kč. br. 4396 u površini od 49 m2, upisana u zk. ul. br.1497, prijašnje vtasništvo odnosno korisništvo Marcinek Željka i Ankice iz Kutine, Kolodvorska 36; - dio kč. br. 4384 u površini od 948 m2 i dio kč. br. 4385 u površini od 1138 m2 u zk. ul. br. 4343 upisani kao korisnici Gočan Marica r. Jandrić u 1/6 dijela i Jandrić Andela (Milković) u 5/6 dijela a u pošjedovnom listu br. 2042 upisani kao posjednici Žerjavić Vilim iz Kutine, I. G. Kovačiča 66, Kinderman Dragica iz Kutine, Soleničkova 25 i Rajčević Blaženka iz Kutine, Kolodvorska 40, svaki u 1/3 dijela; - dio kč. br. 4382/1 u površini od 542 m2 i dio kč. br. 4382/4 u površini od 472 m2 u zk. ul. br. 2563 kao korisnici upisani Mesić Miljenko i Milan iz Zagreba; - dio kč. br. 4382/3 u površini od 459 m2 u zk. ul. br. 2565 kao korisnici upisani Mesić Miljenko i Milan iz Zagreba; - dio kč. br. 4382/2 u površini 562 m2 u zk. ul. br. 2564 kao korisnici upisani Mesić Miljenko iz Zagreba, Zamenhofova 12 i Mesić Milan iz Zagreba. Tošovac 43, te - dio kč. br. 4398 u površini od 98 m2 i dio kč. br. 4400 u površini od 62 m2 u zk. ul. br. 1304 kao korisnik upisana Strakoš Živka rod. Velcl iz Zagreba, Ogrizovićeva 21, radi formiranja nove građevnske parcele kč. br. 4385 k. o. Kutina u svrhu izgradnje objekta gradske tržnice u Kutini.

II.

Nekretnine iz točke I. Odluke izuzimaju se od zabrane prijenosa prava raspolaganja i korištenja prema Uvjetima uređenja prostora broj 25/1991 Izvršnog vijeća Skupštine općine Kutina, klasa 022-05/91-02/1, urbroj 2143-01-02-91-18 od 15. veljače 1991. godine, Uvjerenja o uvjetima uređenja prostora Općinskog komiteta za privredu klasa 350-OS/9101/57, urbroj 2143-09-02-91-6 od 18. veljače 1991. godine i prijavnog lista Ureda za katastar Kutina, na kojem je Zavod za urbanizam, građevinarstvo, stambene i komunalne poslove dana 5. ožujka 1991. godine potvrdio da je izrađen u skladu s naprijed citiranim uvjetima uređenja prostora.

III.

Nekretnine iz točke 1. Odluke prenijete su u društveno - vlasništvo na temelju Zakona o nacionalizaciji najamnih zgrada i građevinskog zemljišta ("Službeni list FNRJ", broj 52/58).

IV.

Utvrđuje se da je općina Kutina, kao zainteresirana strana, pružila osiguranje za punu isplatu nadoknade prema tržišnim cijenama za nekretnine iz točke I. Odluke, u koju svrhu je Uprava društvenih prihoda općine Kutina dala podatak o visini tržišne vrijednosti za novu kč. br. 4385 k. o. Kutina (potvrda klasa: 410-20/91-01/2, urbroj 2143-0603/2-91-378 od 12. kolovoza 1991.godine),a služba društvenog knjigovodstva Hrvatske, sjedište Kutina izdala potvrdu broj ĐJ/04 od 13. kolovoza 1991. godine da na žiro-računu 32700-743-5257 - sredstva za otkup zemljišta gradske tržnice u Kutini na dan 13, kolovoza 1991. godine ima sredstava u iznosu od 1.300.000,00 dinara.

V.

Ova odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 840-01/91-01/01

Urbroj : 50301 19-91-59

Zagreb, 24. listopada 1991.

Predsjednik

dr. Franjo Gregurić, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.