Zakoni i propisi - Pravni savjeti 56 29.10.1991 Statut Hrvatske gospodarske komore
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

Na temelju članka 14. Uredbe o Hrvatskoj gospodarskoj komori,("Narodne novine" br.42/91).Skupština Hrvatske gospodarske komore, na 9. sjednici 1l. listopada 1991. godine. donosi

STATUT

Hrvatske gospodarske komore

I. OPCE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom uređuju se zadaće i poslovi Hrvatske gospodarske komore (u nastavku teksta: Komora). prava i dužnosti članica Komore, upravljanje poslovima Komore. oblici organiziranja i rada u Komori, osnivanje predstavništava Komore u inozemstvu, rad sudova pri Komori, suradnja s državnim organima, organizacijama i drugim komorama. opći akti Komore i njihovo donošenje, javnost rada Komore. općenarodna obrana. stručna služba Komore. te ostvarivanje sredstava za rad Komore.

Članak 2.

Komora je. u skladu s Uredbom o Hrvatskoj gospodarskoj komori (u nastavku teksta: Uredba), samostalna stručno-poslovna organizacija svih pravnih i fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost sa sjedištem na području Republike Hrvatske.

Članak 3.

Pravne osobe iz članka 2. ovoga statuta (poduzeća. banke i druge financijske organizacije, organizacije za osiguranje, zadruge, poljoprivredna gospodarstva i radnje) postaju članice Komore upisom u sudski registar.

Fizičke osobe iz članka 2. ovoga statuta (samostalni privrednici). članice su Komore preko svojih udruženja odnosno saveza.

Članak 4.

U Komoru se, kada to odgovara zajedničkim interesima, mogu učlaniti i organizacije kole obavljaju društvenu djelatnost. profesionalna i stručna društva i udruženja. te druge organizacije koje svojom djelatnošću unapređuju rad i poslovanje članica Komore.

Članak 5.

Članice Komore upravljaju poslovima Komore preko svojih predstavnika. po načelu demokratskog odlučivanja i uzajamne odgovornosti.

Članak 6.

Komora je pravna osoba s pravima. obvezama i odgovornostima utvrđenim Uredbom i ovim statutom.

Članak 7.

Naziv Komore je Hrvatska gospodarska komora.

Komora ima zaštitni znak koji se sastoji od: donjeg dijela grba Republike Hrvatske (crvena i bijela šahovska poIja) i gornjeg dijela Merkurovog šešira s oba Merkurova krila (bijela boja).

Komora ima pečat i metalni žig okruglog oblika s tekstom po rubu kruga pečata i žiga - Hrvatska gospodarska komora - Zagreb, a u sredini pečata i žiga nalazi se zaštitni znak Komore - HGK.

Pečat može biti izrađen prema potrebi i na stranim jezicima.

Sjedište Komore je u Zagrebu. Rooseveltov trg 2.

Članak 8.

Rad Komore je javan. .

Javnost rada Komore ostvaruje se na način određen ovim statutom i općim aktima Komore.

II. ZADAĆE I POSLOVI KOMORE

Članak 9.

Komora, u skladu sa Zakonom:

1. promiče. zastupa. usklađuje i štiti zajedničke interese članica pred državnim i drugim organima u zemlji i inozemstvu:

2. usklađuje međusobne interese članica:

3. promiče međuregionalno gospodarsko povezivanje:

4 procjenjuje mogućnosti i uvjete gospodarskog razvoja;

5. djeluje kod oblikovanja gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike:

6. uspostavlja i razvija sve vrste poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu;

7. daje mišljenja o bonitetu svojih članica:

8. potiče i razvija dobre poslovne običaje. poslovni moral i zaštitu potrošača;

9. razvija poduzetničku inicijativu;

10. sudjeluje u razvijanju sustava strukovnog obrazovanja za potrebe gospodarstva;

11. organizira dopunsku naobrazbu kadrova u gospodarstvu:

12. podržava i potiče istraživanja u gospodarstvu i za gospodarstvo, te inovacije postupaka. proizvoda i usluga:

13. razvija tehnološku infrastrukturu;

14. usklađuje gospodarske i društvene interese s područja ekologije:

15. razvija informacijski sustav Komore i poslovno informiranje članica;

l6. vodi registar poduzeća i radnji;

17. pruža pomoć prilikom osnivanja novih i pretvorbe postojećih poduzeća;

18. djeluje u procesu prestrukturiranja gospodarstva;

19. štiti interese članica na području radnog prava i socijalne skrbi:

20. priprema, zaključuje i prati primjenu kolektivnih ugovora:

21. surađuje s komorama u inozemstvu u cilju povezivanja komorskih sustava;

22. rješava tekuća pitanja od značaja za obavljanje gospodarskih djelatnosti:

23. obavlja druge zadaće određene Uredbom i ovim statutom.

Članak 10.

U izvršavanju zadaća i poslova iz članka 9. ovoga statuta sudjeluju članice Komore na način utvrđen ovim statutom.

Članak 11.

Komora obavlja određena javna ovlaštenja koja joj povjere državni organi.

Članak 12.

Komora izdaje svjedodžbe, uvjerenja i potvrde o činjenicama o kojima vodi evidenciju. te o drugim činjenicama za koje je to određeno Uredbom ili općim aktom.

Komora izdaje uvjerenja i druge isprave o poslovnim običajima na području Republike Hrvatske.

Isprave iz stavka l. i 2. ovoga članka imaju značaj javnih isprava:

Način vođenja evidencije i izdavanja isprava uređuje se posebnim aktom Komore. ukoliko nije uređeno Uredbom.

Na uvjerenja i druge isprave. kao i na druge pojedinačne isprave koje Komora donosi u izvršavanju iavnih ovlaštenja. može se uložiti prigovor Upravnom odboru.

III. PRAVA I DUŽNOSTI ČLANICA KOMORE

Članak 13.

Članice Komore su ravnopravne i imaju jednaka prava i dužnosti u Komori.

Članak 14.

Prava i dužnosti članica Komore su osobito da: l. biraju svoje predstavnike u organe Komore: 2. putem svojih predstavnika upravljaju poslovima Komore;

3. sudjeluju u radu strukovnih grupa i drugih oblika organiziranja u Komori;

4. razmjenjuju u Komori informacije i iskustva. obavIjaju konzultacije. te organiziraju savjetovanja;

5. pokreću inicijativu za donošenje i promjenu zakona i drugih propisa i mjera od interesa za gospodarstvo;

6. iskorišćuju stručnu pomoć Komore u pitanjima iz djelokruga Komore;

7. iskorišćuju usluge koje Komora obavlja po zakonskom ovlaštenju;

8. pred Sud časti iznose slučajeve povrede dobrih poslovnih običaja u vezi s odnosima na tržištu;

9. pred Stalno izabrano sudište iznose međusobne sporove radi sporazumnog rješavanja putem posredovanja i radi odlučivanja o tini sporovima:

10. daju podatke i obavještenja potrebna za izvršenje zadaća Komore;

11. pridržavaju se odredaba statuta. odluka. zaključaka i drugih akata organa Komore te razvijaju međusobnu odgovornost za provođenje zadaća Komore:

12. uredno podmiruju doprinos odnosno članarinu Komori.

IV. UPRAVLJANJE POSLOVIMA KOMORE

Članak 15.

Članice Komore upravljaju poslovima Komore preko svojih predstavnika u organima Komore i drugim oblicima organiziranja i rada u Komori.

Članak 16.

Rad u organima Komore i drugim oblicima organiziranja u Komori temelji se na zajedničkom odlučivanju i odgovornosti, te ravnopravnosti članova u ostvarivanju njihovih prava i dužnosti.

Član organa Komore odgovoran je i osobno za svoj rad i. u skladu sa svojim pravima i dužnostima. za rad i odluke organa Komore čiji je član.

U radu organa Komore i drugih oblika organiziranja i rada u Komori, ali bez prava da odlučuju, mogu sudjelovati i predstavnici članica Komore koje su zainteresirane za pitanja o kojima se raspravlja. kao i odgouarajući radnici stručne službe Komore.

Članak 17.

Predstavnika u organima Komore i drugim oblicima organiziranja i rada u Komori bira se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovno biran.

Svojstvo predstavnika u Komori prestaje i prije vremena na koje je izabran:

1. prestankom članice Komore;

2. prestankom radnog odnosa u članici Komore;

3. podnošenjem ostavke i

4. opozivom organa koji ga je izabrao.

Novoizabrani predstavnik dovršava mandat predstavnika kojemu je mandat prestao prije isteka vremena na koje je izabran.

Članak 18.

Organi Komore su: 1. Skupština:

2. Upravni odbor

3. Nadzorrn odbor i 4. predsjednik Komore

Skupština

Članak 19.

Skupština je najviši organ upravljanja Komorom. Skupština ima 75 članova.

Članak 20.

U Skupštini treba biti osigurana razmjerna granska i teritorijalna zastupljenost pojedinih dijelove gospodarstva.

Predstavnike u Skupštinu biraju gospodarska vijeća i Savez udruženja samostalnih privrednika Hrvatske. a šest članova Skupštine kooptira. na prijedlog Upravnog odbora, iz reda uglednih stručnjaka.

Izbore se raspisuje najkasnije 80 dana prije isteka mandata Skupštine.

Članak 21.

Skupština:

1. donosi:

- statut Komore;

- temeljne odrednice za program rada Komore:

- pravilnik o Sudu časti pri Komori;

- pravilnik o Stalnom izabranom sudištu pri Komori;

- odluku o određivanju stope i osnovice za plaćanje doprinosa Komori i financijski plan Komore;

- odluku o osnivanju i ukidanju regionalnih komora:

- odluku o raspisivanju izbora, kriterijima i načinu izbora članova Skupštine:

- poslovnik o radu Skupštine.

2. odobrava godišnji izvještaj o radu i završni račun Komore;

3. odlučuje o najznačajnijim pitanjima gospodarskog razvoja;

4. odlučuje o osnivanju i ukidanju predstavništava Komore u inozemstvu, kao i o udjelu Komore u radu odgovarajućih međunarodnih organizacija i o osnivanju mješovitih Komora;

5. bira i razrješava dio članova Upravnog odbore, predsjednika i članove Nadzornog odbora i predsjednika Komore.

6. odlučuje u slučaju potrebe i o drugim pitanjima.

Članak 22.

Sjednica Skupštine održava se najmanje dva puta godišnje.

Sjednicu Skupštine saziva Upravni odbor.

Sjednica Skupštine mora se sazvati na zahtjev:

1. Nadzornog odbora:

2. predsjednika Komore:

3. gospodarskog vijeća i

4. najmanje deset članova Skupštine.

Podnosilac zahtjeva dužan je svoj zahtjev obrazložiti. Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Komore.

Članak 23.

Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice članova Skupštine.

Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. a kada odlučuje o statutu, stopi i osnovici za plaćanje doprinosa i financijskom planu, potrebna je većina glasova svih članova Skupštine.

Član Skupštine koji se ne suglasi s prihvaćenim zaključkom može izdvojiti svoje mišljenje.

Rad Skupštine uređuje se poslovnikom.

Upravni odbor

Članak 24.

Upravni odbor upravlja poslovima Komore i za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 25.

Upravni odbor ima 19 članova.

Članovi Upravnog odbora su predsjednik Komore. predsjednici gospodarskih vijeća, predsjednik Saveza udruženja samostalnih privrednika Hrvatske i određeni broj članova koje, do ukupnog broja članova Upravnog odbora određenog u stavku 1. ovoga članka, bira Skupština.

Predsjednik Upravnog odbora je predsjednik Komore.

Članak 26.

Upravni odbor:

1. provodi odluke i zaključke Skupštine;

2. priprema prijedlog statuta. pravilnika i odluka koje donosi Skupština:

3. predlaže zaključke i stavove, te daje mišljenja o pitanjima o kojima će Skupština raspravljati;

4. ustanovljuje i zastupa razvojne interese članica Komore s gledišta gospodarskoga sustava. ekonomske politike i drugih pitanja od značaja za gospodarstvo Republike;

5. oblikuje stavove članica Komore na području radnog prava i socijalne skrbi;

6. ustanovljuje i usklađuje interese članica Komore u odnosu na kolektivne ugovore:

7. usklađuje međusobne interese strukovnih grupa;

8. ustanovljuje potrebe i stavove, te predlaže način provođenja stručnog obrazovanja;

9. donosi opće akte potrebne za rad stručne službe Komore i rebalans financijskog plana Komore:

10. bira i razrješuje predsjednika i suce Suda časti pri Komori;

11. imenuje i razrješuje tužitelja i zamjenike tužitelja Suda časti te predsjednika i članove disciplinske komisije;

12. ustanovljuje listu arbitara Stalnog izbranog sudišta pri Komori;

13. određuje predstavnike Komore u druge organe i organizacije:

14. određuje visinu naknada za usluge Komore i troškove Suda časti i Stalnog izbranog sudišta pri Komori;

15. odlučuje o kupnji nekretnina te o iskorištenju i raspolaganju nepokretnom imovinom Komore;

16. odlučuje u drugom stupnju o prigovorima na pojedinačne isprave donesene u izvršavanju javnih ovlaštenja i o prigovorima radnika stručne službe protiv pojedinačnih odluka iz područja radnih odnosa:

17. rješava i ostala pitanja što prema ovom statutu i drugim općim aktima pripadaju u njegov djelokrug.

Članak 27.

Sjednicu Upravnog odbora saziva predsjednik Komore.

U odsutnosti predsjednika Komore, sjednici Upravnog . odbora predsjedava jedan od članova Upravnog odbora.

Članak 28.

Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova.

Upravni odbor odlučuje većinom glasova prisutnih članova Upravnog odbora.

Rad Upravnog odbora uređuje se poslovnikom.

Nadzorni odbor

Članak 29.

Nadzorni odbor ima predsjednika i 6 članova, koje bira Skupština.

U Nadzorni ođbor ne mogu biti birani članovi Skupštine i Upravnog odbora.

Članak 30.

Nadzorni odbor kontrolira:

1. provođenje statuta i drugih općih akata Komore i ostvarivanje prava i izvršavanje obveza članica Komore:

2. materijalno i financijsko poslovanje Komore i raspolaganje sredstvima Komore:

3. izvršavanje prava i obveza stručne službe Komore. suglasno statutu i drugim općim aktima Komore.

Nadzorni odbor izvršava i druge poslove za koje ga zaduži Skupština.

Članak 31

Sjednicu Nadzornog odbora saziva i sjednici predsjedava predsjednik Nadzornog odbora.

Članak 32.

Nadzorni odbor podnosi Skupštini izvještaje o financijskom i materijalnom poslovanju Komore najmanje jedanput godišnje prilikom prihvaćanja godišnjeg izvještaja o radu i zaključnog računa Komore.

Nadzorni odbor u provedbi nadzora može koristiti, prema potrebi, usluge stručnih službi i radnika izvan Komore.

Rad Nadzornog odbora uređuje se poslovnikom.

Predsjednik Komore

Članak 33.

Predsjednika Komore bira Skupština na razdoblje četiri godine i može biti ponovno biran.

Predsjednik Komore za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 34.

Predsjedniku Komore mandat može prestati i prije roka na koji je izabran na vlastiti zahtjev ili razrješenjem po odluci Skupštine.

Članak 35.

Predsjednik Komore :

1. predstavlja i zastupa Komoru:

2. predsjedava Skupštini i Upravnom odboru i usklađuje aktivnosti organa i oblika organiziranja i rada u Komori:

3. surađuje sa Saborom i Vladom Republike Hrvatske i drugim organima, komorama, organizacijama i institucijama u zemlji i inozemstvu;

4. rukovodi stručnom službom Komore;

5. odlučuje o potrebi za radom, raspoređivanju radnika i pojedinačnim pravima, obvezama i odgovornostima iz radnog odnosa, u skladu s općim aktima Komore;

6. imenuje tajnika Komore i rukovoditelje organizacijskih jedinica u stručnoj službi Komore:

7. raspoređuje sredstva u okviru financijskog plana Komore;

8. odlučuje o rashodovanju i prodaji pokretne imovine Komore;

9. rukovodi obrambenim pripremama u Komori;

10. priprema prijedloge općih akata koje donosi Upravni odbor:

11. obavlja i druge poslove određene ovim statutom i općim aktima Komore.

Predsjednik Komore može pojedina svoja ovlaštenja prenijeti na druge,osobe.

Članak 38.

Predsjednik Komore u slučaju odsutnosti određuje osobu koja će ga zamjenjivati.

Tajnik Komore

Članak 37.

Tajnik Komore:

l. organizira i usklađuje rad organa Komore:

2. pomaže predsjedniku Komore u poslovima rukovođenja stručnom službom Komore u granicama dobivenih ovlasti;

3. obavlja druge poslove za koje ga ovlaste organi Komore.

Tajnika Komore se imenuje na rok četiri godine i može biti ponovno imenovan.

V. OBLICI ORGANIZIRANJA I RADA U KOMORI

Regionalne komore

Članak 38.

Regionalne komore osniva se. u skladu sa Zakonom. kao oblik organiziranja i djelovanja članica Komore na određenom području Republike

Regionalna komora kao sastavni dio Komore promiče. zastupa i usklađuje zajedničke interese članica Komore ria svom području, pridržavajući se odrednica organa Komore.

Regionalna komora obavlja poslove koji su joj povjereni ovim satutom.

Komora može osnovati ispostave regionalne komore.

Članak 39.

Članice Komore u regionalnoj komori imaju prava. dužnosti i zadaće Komore osobito kad je u pitanju rješavanje njihovih interesa i razvoj na području regionalne komore.

Regionalna komora u obavljanju poslova i zadaća koji su joj povjereni vodi računa o jedinstvenosti interesa hrvatskoga gospodarstva. a na temelju zajedničkih ciljeva, zadaća i poslova Komore.

Članak 40.

Regionalria komora na svom području:

1. zastupa interese članica Komore pred općinskim i drugim regionalnim organima;

2. sudjeluje u davanju usluga promotivnih aktivnosti proizvoda i usluga, organizacijom sajmova, izložbi i poslovnih kontakata:

3. promiče marketing. razvojno-istraživački i inovativni rad:

4. zastupa interese članica pri utvrđivanju mjera općinske i regionalne politike, a napose u oblasti poreza, doprinosa i,drugih davanja;

5. radi na odredivanju zajedničkih ciljeva. zadaća i prioriteta razvoja gospodarske djelatnosti. urbanističke i komunalne politike i ekologije;

6. promiče poduzetništvo;

7. sudjeluje u dopunskoj naobrazbi kadrova u gospodarstvu;

8. prati i analizira gospodarsku politiku i njeno djelovanje na razvoj poduzetništva;

9. prikuplja podatke za potrebe informatičkog sustava Komore i o drugim pitanjima iz svog djelokruga rada.

10. po ovlaštenju Komore. izdaje potvrde, mišljenja, uvjerenja i druge javne dokumente;

11. daje stručnu pomoć prilikom osnivanja novih poduzeća i radnji;

12. daje stručna mišljenja o osnivanju i organizaciji- javnih poduzeća:

13. upućuje stručna mišljenja i prijedloge općinskim i drugim regionalnim organima o potrebama poduzeća i gospodarstva;

14. pomaže članicama u pretvorbi vlasništva, te uspostavljanju projekata razvoja i drugih poduzetničkih inicijativa;

15. usklađuje interese članica u vezi s rasporedom radnog vremena. te funkcioniranjem javnih i komunalnih službi;

16. pomaže u izboru i ponudi potrebnih stručnih kadrova;

17. usklađuje i dogovara interese članica glede pitanja iz kolektivnih ugovora;

18. organizira zajedničke projekte promicanja rada i poslovanja članica:

19. obavlja, po ovlaštenju organa Komore. i druge po slove na temelju zadaća Komore.

Članak 41.

Rad sa članicama Komore organizira se u regionalnoj komori u strukovnim grupama i gospodarskom vijeću. u skladu s odredbama ovoga statuta.

Članak 42.

Regionalna komora ima svoj naziv koji se dodaje nazivu :

Hrvatska gospodarska komora.

Naziv regionalne komore određuje se odlukom o njenom osnivanju.

Regionalna komora ima pečat i metalni žig s oblikom i tekstom opisani u članku 7. stavak 3. ovoga statuta uz dodatak teksta što označuje naziv regionalne komore.

Članak 43.

Regionalna komora djeluje u granicama sredstava. prava. obveza i odgovornosti. na temelju ovoga statuta i ovlaštenja organa Komore.

Strukovne grupe

Članak 44.

Strukovne grupe,su temeljni oblik povezivanja članica Komore radi usklađivanja i rješavanja pitanja od zajedničkog interesa.

Strukovne grupe organizira se u regionalnoj komori na način da svaka strukovna grupa obuhvaća u pravilu jednu granu. a kada interes članica to zahtijeva, jednu skupinu ili jednu podskupinu.

U strukovnu grupu organiziraju se sve članice Komore s područja regionalne komore. koje obavljaju djelatnost koju ta strukovna grupa obuhvaća.

Strukovna grupa ima šifru i naziv grane, odnosno šifru i naziv skupine ili podskupine. određene Odlukom o jedinstvenoj klasifikaciji djelatnosti.

Strukovne grupe određuje gospodarsko vijeće. u skladu sa stavkom 2. i 3. ovoga članka. ovisno o strukturi gospodarstva na području regionalne komore.

Regionalni savezi udruženja samostalnih privrednika djeluju kao strukovne grupe.

Članak 45.

U strukovne grupe uključuju se i organizacijski dijelovi članica Komore na području regionalne komore.

Strukovnu grupu može činiti i samo jedna članica Komore ili organizacijski dio članice Komore

Članica Komore organizira se u, strukovnu grupu prema svojoj osnovnoj djelatnosti. s time da može. kad ima interesa, sudjelovati i u radu drugih strukovnih grupa.

Članak 46.

Strukovna grupa ima predsjednika kojeg,· bira iz reda predstavnika svojih članica.

Strukovna grupa koja ima više od tri članice bira i zamjenika predsjednika strukovne grupe.

Članak 47.

Strukovna grupa radi u plenumu

Strukovnu grupu saziva predsjednik strukovne grupe ili njegov zamjenik.

Kada se rješava pitanja od interesa za više strukovnih grupa može se sazivati zajedničke sastanke.

U radu strukovne grupe sudjeluju predstavnici njenih članiea. sa statusom promjenljivog predstavnika.

Gospodarsko vijeće

Članak 48.

Gospodarsko vijeće osniva se u regionalnoj komori, a čine ga predsjednici strukovnih grupa i određeni broj uglednih stručnjaka.

Kad je u strukovnoj grupi samo jedna članica, ona određuje osobu koja će je predstavljati u gospodarskom vijeću.

Gospodarsko vijeće bira predsjednika vijeća i zamjenika iz reda uglednih gospodarstvenika ili stručnjaka uza suglasnost predsjednika Komore.

Predsjednik gospodarskog vijeća nastupa kao predsjednik regionalne komore.

Članak 49.

Gospodarsko vijeće razmatra. rješava ili pokreće rješavanje pitanja od interesa za gospodarstvo cijele regije na temelju zadaća regionalne komore određenih u članku 40. ovoga statuta.

Odbor gospodarskog vijeća

Članak 50.

Gospodarsko vijeće može osnovati odbor gospodarskog vijeća i na njega prenijeti dio svojih poslova

Radom odbora rukovodi predsjednik gospodarskog vijeća.

Zajednica strukovnih grupa

Članak 51.

Zajednica strukovnih grupa je oblik povezivanja i rada odgovarajućih strukovnih grupa organiziranih u regionalnim komorama radi rješavenja ili pokretanja određenih pitanja od zajedničkog interesa na razini Republike.

Zajednica strukovnih grupa nije stalno tijelo, već se saziva prema potrebi i u sastavu što ga se prethodno dogovara ovisno o pitanjima koja treba raspraviti.

Sjednicu zajednice strukovnih grupa saziva direktor odgovarajućega gospodarskog sektora u stručnoj službi Komore na vlastitu inicijativu, inicijativu regionalnih komora ili zahtjev organa Komore.

Na sjednicu zajednice strukovnih grupa poziva se predsjednike odgovarajućih strukovnih grupa te, po potrebi. i druge osobe.

Savez udruženja samostalnih privrednika Hrvatske djeluje kao zajednica strukovnih grupa samostalnih privrednika.

Radna tijela

Članak 52.

Za razmatranje pitanja od značaja i zajedničkog interess za više područja gospodarstva i pojedine njegove dijelove, te izvršenje određenih zadaća iz djelokruga organa Komore može se u Komori osnivati stalna i povremena radna tijela.

Radna tijela osnivaju, u svom djelokrugu, organi Komore i gospodarska vijeća odnosno njihovi odbori.

Aktom o osnivanju radnih tijela određuje se njihov naziv, djelokrug, zadaća i sastav.

Predstavništva Komore u inozemstvu

Članak 53.

Radi zadovoljavanja interesa članica, Komora može osnivati svoja predstavništva u inozemstvu.

Članak 54.

Odluku o osnivanju predstavništva Komore u inozemstvu donosi Skupština.

Osnivanje i rad predstavništva Komore u inozemstvu usklađuje se s nadležnim organima u Republici.

Predstavništvo Komore u inozemstvu odgovorno je ze svoj rad Upravnom odboru.

Opće uvjete rada i druga pitanja od značaja za rad predstavništva Komore u inozemstvu uređuje se pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

VI. SUDOVI PRI KOMORI

Sud časti

Članak 55.

Pri Komori postoji Sud časti.

Sud časti sudi članicama Komore zbog povreda dobrih poslovnih običaja u obavljanju gospodarskih djelatnosti i prometa robe i usluga u prometu robe na području Komore, kao i zbog povreda ovoga statuta ili općih akata Komore, bilo da to čllanice učine u međusobnom poslovanju ili prema trećim osobama kad je za takvo ponašanje predviđeno izricanje mjere protiv narušavanja društvene discipline.

Članak 56.

Zbog povreda iz članka 55. ovoga statuta Sud časti može izreći sljedeće mjere:

1. opomenu

2. javnu opomenu za objavljivanje na sjednici Skupštine

3. javnu opomenu uz objavljivanje u tisku.

Članak 57.

Protiv presude Suda časti može se u roku od 15 dana podnijeti žalbu.

O žalbi protiv presude odlučuje drugostepeno vijeće. Presuda drugostepenog vijeća je izvršna.

Članak 58.

Sredstva za rad Suda časti osigurava Komora u svom financijskom planu.

Sastav i organizaciju Suda časti i postupak pred Sudom uređuje se pravilnikom.

Stalno izbrano sudište

Članak 59.

Pri Komori djeluje Stalno izbrano sudište.

Stranke koje su fizičke ili pravne domaće ili strane osobe (fizičke osobe s prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu, odnosno pravne osobe sa sjedištem u inozemstvu) mogu ugovoriti nadležnost Stalnog izbranog sudišta iz stavka 1. ovoga članka za posredovanje radi mirenja i za odlučivanje u sporovima o pravima kojima mogu slobodno raspolagati ako zakonom nije određeno da za odlučivanje o određenoj vrsti tih sporova postoji isključiva stvarna ili međunarodna nadležnost domaćeg redovitog suda

Pravorijek izbranog suda Stalnog izbranog sudišta je izvršan i među strankama ima snagu pravomoćne presude redovitog suda.

Nadležnost, sastav i organizaciju Stalnog izbranog sudišta, sastav izbranog suda i pravila o postupku u sporovima bez međunarodnog elementa i u sporovima s međunarodnim elementom, uređuje se pravilnikom.

VII. SURADNJA S DRŽAVNIM ORGANIMA, ORGANIZACIJAMA I DRUGIM KOMORAMA

Članak 60.

Komora surađuje, u skladu sa Zakonom, sa Saborom Republike Hrvatske, Vladom Republike Hrvatske, organima uprave. sindikatima i drugim organizacijama u izgradnji gospodarskog sustava. određivanju razvojne i tekuće ekonomske politike i rješavanju drugih pitanja od značaja za gospodarstvo Republike.

Članak 61.

Komora surađuje s gospodarskim komorama, udruženjima i drugim sličnim asocijacijama stranih zemalja, te međunarodnim ekonomskim organizacijama.

Članak 62.

Komora može s gospodarskim komorama stranih zemalja osnivati mješovite komore i druge institucionalne oblike suradnje kada se ocijeni da oni mogu u značajnijoj mjeri pridonijeti promicanju međusobnih ekonomskih odnosa.

Sjedište mješovite komore može biti u Republici Hrvatskoj i inozemstvu.

Mješovite komore sa sjedištem u Republici Hrvatskoj sastavni su dio Komore.

VIII. OPĆI AKTI KOMORE

Članak 63.

Opći akti Komore su statut Komore, pravilnici i drugi akti koje u svom djelokrugu donose organi Komore.

Opći akt potpisuje predsjednik organa koji ga je donio.

Članak 64.

Inicijativu za donošenje statuta i njegove promjene mogu dati Upravni odbor, Nadzorni odbor. gospodarsko vijeće i najmanje deset članova Skupštine.

Inicijativu iz stavka 1. ovoga članka upućuje se Upravnom odboru. Ako Upravni odbor inicijativu prihvati, izrađuje nacrt statuta, odnosno njegovih promjena za javnu raspravu, te određuje način vođenja i rok trajanja javne rasprave.

Članak 65.

Opći akti se objavljuju u glasilu Komore, a u "Narodnim novinama" kada je to predviđeno zakonom ili tim općim aktom.

Opći akti stupaju na snagu osmoga dana od dana objavljivanja. a samo kada je to opravdano, može se odrediti da stupaju na snagu u kraćem roku.

Članak 66.

U Komori se prati provođenje donesenih odluka, zaključaka, preporuka i drugih općih akata, kao i učinkovitost stavova, prijedloga i mišljenja upućenih republičkim. općinskim i drugim regionalnim organima i republičkim organizacijama o pitanjima iz njihove nadležnosti i o tome se obavještava organe i radna tijela u Komori.

IX. JAVNOST RADA KOMORE

Članak 67.

Javnost rada Komore ostvaruje se suradnjom sa sredstvima javnog priopćavanja.

Članak 68.

Komora osniva svoja glasila posebnim aktom kojim se određuju programska načela i sadržaj glasila, te međusobna prava i obveze Komore i izdavača.

Akt o osnivanju glasila donosi Upravni odbor.

Članak 69.

Općim aktom se određuje koje su isprave i podaci poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi. zbog njihove naravi i značaja. bilo protivno interesima Komore i njenih članica.

X. OPĆENARODNA OBRANA

Članak 70.

Sukladno s propisima i planovima društveno-političke zajednice, u Komori se pripremaju. donose i provode planovi i programi za obavljanje poslova iz djelatnosti Komore u slučaju rata, neposredne ratne opasnosti i u drugim izvanrednim okolnostima.

XI. STRUČNA SLUŽBA KOMORE

Članak 71.

Za obavljanje stručnih, administrativnih, pomoćnih i drugih poslova Komora ima stručnu službu.

Organizacija stručne službe Komore treba odgovarati potrebama i zahtjevima članica Komore i omogućavati stručno. kvalitetno. pravodobno i odgovorno izvršenje zadaća Komore iz ovoga statuta.

Organizacija stručne službe Komore uređuje se pravilnikom koji donosi Upravni odbor.

Članak 72.

Rukovoditelji organizacijskih jedinica u stručnoj službi Komore su tajnik Komore, direktori sektora, predsjednici gospodarskih vijeća te drugi radnici utvrđeni općim aktom.

Rukovoditelji organizacijskih jedinica iz stavka 1. ovog članka imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu biti ponovno imenovani.

Članak 73.

Radi davanja stručne pomoći i određenih poslovnih usluga članicama Komore, u Komori se može osnivati posebne biroe, agencije i centre.

XII. SREDSTVA ZA RAD KOMORE

Članak 74.

Komora određuje sredstva potrebna za rad Komore godišnjim financijskim planom na osnovi predviđenih troškova za izvršenje zadaća iz programa rada Komore. troškova za rad organa. radnih tijela i stručne službe Komore te drugih tekućih troškova,

U financijskom planu kojeg donosi Skupština u.dvanaestom mjesecu tekuće godine za narednu godinu. određuje se prihode i rashode Komore po namjenama.

Ako Skupština do kraja godine ne donese financijski plan, dužna je donijeti odluku o privremenom financirnju za prvo tromjesečje.

Članak 76.

Sredstva potrebna za rad Komore osigurava se doprinosom članica Komore, prihodima od naknada za usluge koje obavlja Komora i od drugih prihoda.

Članak 77.

Stopu doprinosa i osnovicu za obračunavanje doprinosa za svaku godinu određuje skupština svojom odlukom.

Članice Komore dužne su uplaćivati doprinos Komori u visini i na način određen odlukom Skupštine.

Članak 77.

U financijskom planu Komore može se izdvojiti dio prihoda kao neraspoređena sredstva (tekuća rezerva) za potrebe i zadatke za koje nisu osigurana sredstva ili nisu osigurana u dovoljnoj svoti.

O uporabi tekuće rezerve odlučuje Upravni odbor.

Članak 78.

Komora posluje s jedinstvenim žiro-računom, s tim da regionalne komore imaju svoje podračune.

Članak 79.

Financijsko poslovanje Komore obavlja se na način propisan zakonom i drugim propisima na temelju zakona, ovim statutom i općim aktima Komore.

Članak 80.

Komora određuje prihode i rashode periodičnim i godišnjim obračunima.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 81.

Opći akti Komore bit će usklađeni s odredbama ovoga statuta u roku dva mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu.

Članak 82.

Dok se ne osnuju gospodarska vijeća u regionalnim komorama, izvršni odbori osnovnih privrednih komora obavit će izbor predstavnika u Skupštinu i odrediti strukovne grupe.

Dok se ne konstituira Upravni odbor, članove skupštine koje skupština kooptira predložit će Izvršni odbor.

Članak 83.

Izborom organa Komore po odredbama ovog statuta prestaje mandat članovima organa Komore izabranim prije njegovog stupanja na snagu.

Članak 84.

Prava i obveze osnovnih privrednih komora određene bilancom stanja. na dan 31. prosinca 199l. godine preuzima Komora.

Članak 85.

Danom prestanka rada osnovnih privrednih komora. Komora preuzima njihove radnike koji su zasnovali radni odnos do 1. srpnja 1991. godine.

Članak 86.

Raspored radnika na radna mjesta određena novim općim aktom o sistematizaciji obavit će predsjednik Komore na prijedlog neposrednog rukovoditelja.

Članak 87.

Za tumačenje ovoga statuta ovlašten je Upravni odbor.

Članak 88.

Stupanjem na snagu ovoga statuta prestaju važiti odredbe Statuta Privredne komore Hrvatske

-"Narodne novine" br. 2/87, 27/88, 15/89, 2/90. 15/90. i 2/91.

Članak 89.

Ovaj statut stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Predsjednik

Ivica Gaži, dipl. inž., v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.