Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Uredba o radnim odnosima, zapošljavanju, socijalnoj skrbi, mirovinskom i invaIidskom osiguranju, dječjem doplatku i zaštiti žrtava u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101. stavka l. Ustava Republike Hrvatske. na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o radnim odnosima, zapošljavanju, socijalnoj skrbi, mirovinskom i invaIidskom osiguranju, dječjem doplatku i zaštiti žrtava u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Propisi kojima se uređuju radni odnosi, zapošljavanje, socijalna skrb, mirovinsko i, invalidsko osiguranje, dječji doplatak i zaštita žrtava koji vrijede na dan,stupanja na snagu ove uredbe primjenjiva1 će se za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske, ako ovom ili drugim uredbama sa zakonskom snagom nije drukčije određeno.

Članak 2.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da uređuje prava u oblastima radnih odnosa, zapošljavanja, socijalne skrbi, mirovinskog i invalidskog osigurania, dječjeg doplatka i zaštite žrtava.

Ovlašćuje se ministar rada i socijalne skrbi da uređuje oblik, opseg, kvalitetu i način ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka.

II. RADNI ODNOSI

Članak 3.

Poduzeća i druge organizacije odnosno poslodavci određeni Zakonom o radnim odnosima "Narodne novine", broj 19/90) potrebe za,radnicima prijavljuju službama Zavoda za zapošljavanje i radnike zapošljavaju isključivo s lista prijavljenih radnika Zavoda za zapošljavanje, ako drugom uredbom sa zakonskom snagom nije dručije određeno.

Članak 4.

Radnik može, pored drugih slučajeva propisanih zakonom, ako je to u interesu procesa rada kojim se doprinosi obrani Republike Hrvatske, biti raspoređen na drugo radno mjesto ili iz jednog mjesta rada u drugo mjesto rada, zadržavajući pravo na osobni dohodak radnog mjesta s kojeg je rasporeden ako je to za njega povoljnije.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka radnik može uložiti prigovor koji ne odlaže izvršenje rješenja.

Uredbom sa zakonskom snagom kojom se uređuju pojedine djelatnosti mogu se urediti i drugi slučajevi i načini privremenog raspoređivanja radnika.

Članak 5.

Ovlašćuje se ministar rada i socijalne skrbi da po potrebi propisuje zapošljavanje pripravnika, radno vrijeme i njegovu preraspodjelu te odmore i dopuste, ako ta pitanja za pojedine djelatnosti nisu uređena u skladu s odredbama drugih uredbi sa zakonskom snagom.

Članak 6.

Radnik odgovara i za povrede radnih obaveza koje su ustanovljene ovom ili drugim uredbama sa zakonskom snagom.

Članak 7.

Radnik koji izostane s rada zbog poduzimanja ili pripremanja kažnjive činidbe propisane u glavi XX Krivičnog zakona Republike Hrvatske "Narodne novine", broj 25/77, 50/78, 25/84, 52/87, 43/89, 8/90. i 9/91), bez obzira na dužinu trajanja izostanka, prestaje radni odnos i sva prava iz rada i s temelja rada.

Radniku koji je obavijestio poduzeće, drugu organizaciju odnosno poslodavca o razlozima izostanka s posla, prestaje radni odnos ako organ nadležan za donošenje rješenja o prestanku radnog odnosa ocijeni da razlozi izostanka nisu opravdani.

Za slučaj obustavljanja postupka iz stavka 1. ovog članka ili donošenja oslobađajuće presude radniku iz stavka 1. ovog članka ponovno se uspostavlja radni odnos.

Članak 8.

Radniku izbjeglici ili radniku koji ne može dolaziti na radno mjesto zbog terorističkih oružanih akcija ili ozbiljnijih prijetnji ne može prestati radni odnos dok postoje ovi razlozi.

Članak 9.

Poduzeća i druge organizacije odnosno poslodavci za slučaj promjene u procesu rada ili prilagođavanja djelatnosti potrebama obrane Republike osiguravaju zaštitu na radu pod uvjetima i na način koji odredi Inspekcija zaštite na radu Ministarstva rada i socijalne skrbi, vodeći računa o osiguranju života i zdravlja radnika, očuvanja procesa rada i sredstava rada od uništenja.

Članak 10.

Poduzeća i druge organizacije odnosno poslodavci osiguravaju zaštitu objekata i sredstava rada od opasnosti i šteta, držeći se uputa nadležnih organa, a po potrebi imaju pravo na intervenciju državnih organa radi zaštite i čuvanja objekata i postrojenja.

Članak 11.

U ostvarivanju prava iz radnih odnosa s temelja ove uredbe poduzeća i druge organizacije odnosno poslodavci mogu zatražiti mišljenje sindikata s namjerom da ga razmotre.

III. ZAPOŠLJAVANJE

Članak 12.

Svi nezaposleni radnici korisnici novčane naknade dužni su se angažirati na društveno korisnim poslovima, naročito na zbrinjavanju izbjeglica i ostalim obrambenim aktivnostima po nalogu direktora Zavoda za zapošljavanje odnosno voditelja Područne službe. Nezaposlenim osobama koje se ne odazovu ovom pozivu obustavlja se isplata novčane naknade.

Članak 13.

Evidencije o nezaposlenim osobama u Zavodu za zapošljavanje moraju se svakodnevno ažurirati radi osiguravanja podataka o raspoloživim kadrovima za potrebe ratne industrije, obrane Republike i dr. Ukoliko Područna služba ne udovoljava ovom zahtjevu ministar rada i socijalne skrbi može smijeniti voditelja Područne službe.

Članak 14.

Obustavlja se isplata novčane naknade nezaposlenim osobama raspoređenim na radnu obvezu, ako po osnovi radne obveze ostvaruju plaću u visini jednakoj ili većoj od novčane naknade utvrđene rješenjem Zavoda za zapošljavanje iIi naredbom Ministarstva rada i socijalne skrbi.

Ukoliko je plaća osobe raspoređene na radnu obvezu manja od novčane naknade utvrđene rješenjem Zavoda iIi uredbom ministra rada i socijalne skrbi, razliku do punog iznosa novčane naknade zbog nezaposlenosti plaća Zavod za zapošljavanje.

Članak 15.

Usklađivanje visine novčane naknade vrši1 će se zavisno o materijalnim mogućnostima i kretanju plaća o ćemu odluku donosi ministar rada i socijalne skrbi.

Članak 16.

Ako se Upravni odbor Zavoda za zapošljavanje ne može sasta1, odluke iz nadležnosti Upravnog odbora donosi1 će ministar rada i socijalne skrbi.

Ministar rada i socijalne skrbi može dio ovlasti Upravnog odbora prenijeti na direktora Zavoda za zapošljavanje.

Čanak 17.

Ovlašćuje se ministar rada i socijalne skrbi da imenuje i razrješava direktora Zavoda za zapošljavanje.

IV. SOCIJALNA SKRB

Članak 18.

Socijalnom skrbi osigurava se i ostvaruje pomoć za podmirenje osnovnih životnih potreba socijalno nezbrinutih osoba, a osobito osobe u zbjegu, djece bez roditeljskog staranja, trudnica, tjelesno i duševno oštećenih i drugih invalidnih osoba te starih i nemoćnih osoba.

Članak 19.

Centri za socijalni rad i organizacije socijalne skrbi nastavljaju s radom u sklopu djelatnosti za obavljanje kojih su osnovani, ako Ministarstvo rada i socijalne skrbi ne odredi drukčije.

Članak 20.

Centar za socijalni rad dužan je odlučiti o zahtjevu socijalno nezbrinute osobe odnosno po službenoj dužnosti, ako ne treba provoditi ispitni postupak, u roku od 24 sata od prijema zahtjeva odnosno inicijative ili saznanja za potrebom primjene mjera socijalne skrbi, a u slučaju da je potrebno provoditi ispitni postupak u roku od osam dana.

Članak 21.

Centar za socijalni rad dužan je odmah po saznanju primijeniti mjere socijalne skrbi potrebne radi otklanjanja neposredne opasnosti za živo1 i zdravlje socijalno nezbrinutih osoba, a osobito u zbjegu i drugih socijalno nezbrinutih osoba zbog izvanrednih okolnosti.

Članak 22.

Ministar rada i socijalne skrbi:

1. Utvrđuje program socijalne skrbi u svrhu osiguravanja podmirivanja potreba socijalno nezbrinutih osoba, a osobito osoba u zbjegu, djece bez roditeljskog staranja, trudnica, tjelesno i duševno oštećenih i drugih invalidnih osoba te starih i nemoćnih osoba.

2. Raspoređuje sredstva osigurana u Proračunu Republike za osiguravanje ostvarivanja prave, potreba i interesa u oblasti socijalne skrbi i druga sredstva osigurana u Proračunu Republike za pomoć osobama u zbjegu te sredstva iz drugih izvora prikupljenih za tu.namjenu.

Članak 23.

Ministar rada i socijalne skrbi može, neovisno od propisanih uvjeta i postupaka, razriješiti organ upravljanja i direktora odnosno drugi poslovodni organ organizacije socijalne skrbi i imenovati novi organ upravljanja i direktora odnosno drugi poslovodni organ, izuzev u organizacijama na kojima postoji vlasništvo.

U organizacijama socijalne skrbi organ upravljanja donosi sve opće akte.

Odredbe stavka l. i 2. ovog članka odgovarajuće se primjenjuju i na poduzeća za zapošljavanje invalida.

V. MIROVINSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE I DOPLATAK ZA DJECU

Članak 24.

Osiguranicima koji su raspoređeni prema ratnom rasporedu ili raspoređeni na poslove civilne zaštite a za obavljanje kojih poslova primaju plaću iIi naknadu plaće, a podnijeli su zahtjev za mirovinu ili im je prestao radni odnos jer su ispunili uvjete za punu starosnu mirovinu, može se odgoditi donošenje rješenja o ostvarivanju prava na mirovinu.

Članak 25.

Korisnicima mirovine koji su raspoređeni prema ratnom rasporedu ili raspoređeni na poslove civilne zaštite ili na druge poslove a za koje poslove primaju plaću ili naknadu plaće obustavlja se isplata mirovine.

Članak 26.

Ako se upravni odbor Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja ne može sastati, odluke iz nadležnosti upravnog odbora donosi1 će ministar rada i socijalne skrbi.

Ministar rada i socijalne skrbi može dio ovlasti upravnog odbora prenijeti na direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osiguranja.

Članak 27.

Ovlašćuje se ministar rada i socijalne skrbi da imenuje i razrješava direktora Republičkog fonda mirovinskog i invalidskog osigurarija

VI. ZAŠTITA ŽRTAVA

Članak 28.

Novčane naknade borcima, vojnim invalidima, žrtvama terora i građanskim žrtvama rata isplaćiva1 će se u iznosima koji su korisnicima isplaćivani u mjesecu koji je prethodio mjesecu objave ratnog stanja, a korisnicima koji pravo na naknadu ostvare nakon donošenja ove uredbe u visini određenoj rješenjem nadležnog organa.

Sredstv za isplatu naknada iz stavka 1. ovoga članka osiguravaju se u Proračunu Republike, a korisnicima se isplaćuju preko nadležnog općinskog organa uprave prema prebivalištu korisnika ili općinskog organa uprave kojeg odredi ministar rada i socijalne skrbi.

Članak 29.

Naknade troškova smještaja korisnika iz članka 27. ove uredbe u organizacijama socijalne skrbi Ministarstvo rada i socijalne skrbi plaća neposredno toj organizaciji.

Ministarstvo rada i socijalne skrbi može izuzetno odlučiti da se naknada iz stavka 1. ovog članka plaća neposredno korisniku.

Članak 30

Korisnici zdravstvene zaštite ostvariva1 će tu zaštitu u opsegu i na način na koji će tu zaštitu u ratnim uvjetima ostvarivati i ostali radni ljudi i građani.

Članak 31.

Žalbe i drugi pravni lijekovi protiv rješenja o priznavanju prava iz članka 27. ove uredbe ne odlažu izvršenje rješenja.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Ministar rada i socijalne skrbi donije1 će propise za izvršavanje ove uredbe.

Članak 33.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.

Evidencijski broj 58

Broj : 961 /91.

Zagreb, 10. rujna 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.


ttp://www.nn.hr/search/iaquery.exe">