Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Uredba o djelatnosti odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK EPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o djelatnosti odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Članak 1.

Ovom se uredbom uređuju pitanja funkcioniranja djelatnosti odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske. Propisi kojima se uređuje djelatnost odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa koji vrijede na da stupanja na snagu ove uredbe primjenjiva se za vrijeme ratnog stanja ili u slučju neposredne ugrožnosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske,ako ovom ili drugim uredbama sa zakonskom snagom nije drukčje određno.

Članak 2.

Ministarstvo prosvjete i kulture "u daljnjem tekstu: Ministarstvo) za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske preuzima ovlasti i zadaće Savjeta za zaštitu spomenika kulture Hrvatske, muzejskog savjeta Hrvatske, Arhivskog savjeta Hrvatske i Savjeta za biblioteke Hrvatske.

Članak 3.

Organizacije u djelatnosti odgoja: obrazovanja kulture, tehničke kulture i športa nastavljaju rad po planu obrane i za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske. Organizacije iz stavka 1. ovog članka koje su planom obrane utvrđene organizacijama od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku, nastavljaju s radom prema planu obrane i posebnim uputama Ministarstva.

Članak 4.

Regionalni i općinski zavodi za zaštitu spomenika kulture, Arhiv Hrvatske i regionalni arhivi, Nacionalna i sveučilišna biblioteka, te biblioteke, muzeji i galerije od republičkog i regionalnog znaćenja nastavljaju radom prema planu obrane i posebnim uputama Ministarstva. Ministar prosvjete i kulture, može donijeti odluku o privremenom prestanku rada organizacija iz stavka 1. ovog članka, i o njihovim statusnim promjenama, ako je to neophodno radi zaštite interesa Republike Hrvatske, a osobito radi izvršavanja posebnih zadaća kojima je cilj zaštita kulturnih dobara.

Članak 5.

Skupštine općina, odnosno Skupština grada Zagreba, osiguravaju uvjete i odgovorne su Ministarstvu za nastavljanje rada organizacija u djelatnosti kulture, tehničke kulture i športa na području tih općina odnosno grada Zagreba. Organizacije, udruženja i savezi u djelatnosti športa i tehničke kulture nastavljaju rad za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske radi održavanja fizičke spremnosti i tehničke osposobljenosti stanovništva za borbu i druge oblike djelovanja u skladu s planom obrane. Nadležni organi općine odnosno grada Zagreba za špor1 i tehničku kulturu, usmjeravaju njihov rad u skladu s planom obrane. Ministarstvo prosvjete i kulture uređuje organiziranje športskih natjecanja i športskih priredbi, a ministar prosvjete i kulture odobrava njihovo održavanje.

Članak 6.

Skupštine općina, odnosno Skupština grada Zagreba osiguravaju uvjete i odgovorne su Ministarstvu za rad predškolskih organizacija, osnovnih i srednjih škola na svom području. Ministarstvo osigurava uvjete i odgovorno je za rad visokoškolskih organizacija u Republici. Ministar prosvjete i kulture može odlučiti da se u srednjim školama i visokoškolskim organizacijama realiziraju planovi i programi od posebnog interesa za Republiku. U slučajevima iz stavka 3. ovog članka ministar prosvjete i kulture odlučuje o upisima i smještaju ućenika i studenata u đačke i studentske domove.

Članak 7.

Ovlašćuje se Vlada Republike Hrvatske da ureduje prava u oblastima društvene brige o djeci predškolske dobi, osnovnom, srednjem i visokom školstvu, te u oblasti kulture. Ministar prosvjete i kulture uređuje oblik, opseg, kvalitetu i način ostvarivanja prava iz stavka 1. ovog članka.

Čanak 8.

Ministar prosvjete i kulture, na prijedlog skupštine općine ili Skupštine grada Zagreba. odnosno organa od njih ovlaštenih donosi odluku o privremenom prestanku rada, osnivanju i ukidanju predškolskih organizacija, osnovnih i srednjih škola. Odluku o privremenom prestanku rada. osnivanju i ukidanju visokoškolskih organizacija, na prijedlog ministra prosvjete i kulture donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 9.

Ministar prosvjete i kulture, na prijedlog skupštine općine ili Skupštine grada Zagreba. odnosno organa od njih ovlaštenih, donosi odluku o privremenom prestanku rada, o osnivanju i ukidanju kazališta, muzeja, galerija, biblioteke, arhiva i drugih organizacija u kulturi koje su od značaja za općinu, odnosno grad Zagreb. Odluku o privremenom prestanku rada, o osnivanju i ukidanju organizacija u kulturi koje su od regionalnog ili republičkog značaja, na prijedlog ministra prosvjete i kulture donosi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 10.

Odluku o prestanku rada, osnivanju i ukidanju organizacija u tehničkoj kulturi i športu donosi skupština općine ili Skupština grada Zagreba, po pribavljenoj suglasnosti ministra prosvjete i kulture.

Članak 11.

Nadležni organi općine odnosno grada Zagreba, u skladu s planom obrane, poduzimaju mjere i akcije u cilju osiguranja uvjeta za obavljanje djelatnosti odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa, te vode brigu o smještaju djece, ućenika i nastavnika, te o zaštiti, smještaju i osiguranju kulturnih dobara na svom podrčćju, osim za organizacije iz članka 3. stavka 2. ove uredbe. Uvjete za obavljanje djelatnosti i zaštitu organizacija iz članka 3. stavka 2. ove uredbe osigurava Ministarstvo.

Članak 12.

Predškolske organizacije i đački domovi u suradnji s organizacijama socijalne skrbi dužne su prvenstveno zbrinjavati djecu bez roditelja, djecu roditelja ukljućenih u oružane snage Republike Hrvatske i roditelja koji su pozvani na izvršenje propisanih ili od ovlaštenih organa utvrdenih obveza, u skladu s uputama Ministarstva.

Članak 13.

Financiranje djelatnosti odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture i športa za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske obavlja se iz proračuna Republike, grada Zagreba ili općine u skladu s odlukama koje donosi ministar prosvjete i kulture. Odbori fondova prestaju s radom, a njihovu zadaću preuzimaju direktori fondova, odnosno rukovoditelji nadleženih organa uprave općina ili grada Zagreba.

Članak 14.

Odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u predškolskim organizacijama, osnovnim i srednjim školama, te organizacijama u oblasti kulture donosi organ uprave općine ili grada Zagreba nadležan za poslove odgoja, obrazovanja i kulture, uz suglasnos1 ministra prosvjete i kulture. Odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u organizacijama kulture koje su od regionalnog ili republičkog značaja donosi ministar prosvjete i kulture. Odluke o zasnivanju i prestanku radnog odnosa u visokoškolskim organizacijama donose nadležni organi tih organizacija, uz suglasnos1 ministra prosvjete i kulture. U donošenju odluke iz stavka 1. do 3. ovog članka ne primjenjuju se odredbe propisa koji ureduju uvjete i postupak zasnivanja, radnog odnosa u predškolskim organizacijama. osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim organizacijama, te organizacijama u oblasti kulture.

Članak 15.

Ministar prosvjete i kulture može, neovisno od propisanih uvjeta i postupaka, razriješiti organe upravljanja i ravnatelje predškolskih organizacija, osnovnih i srednjih škola, organizacija iz oblasti kulture i imenovati nove organe upravljanja i nove ravnatelje.

Članak 16.

Ministar prosvjete i kulture može, neovisno od propisanih uvjeta i postupaka, na prijedlog znanstveno-nastavnog vijeća sveučilišta ili predsjedništva skupštine sveučilišta, razriješiti organe upravljanja i poslovodne organe organizacija članica sveučilišta i samog sveučilišta, te imenovati nove organe upravljanja i nove poslovodne organe.

Članak 17.

U predškolskim organizacijama, osnovnim i srednjim školama, visokoškolskim organizacijama i organizacijama u oblasti kulture sve opće akte donosi organ upravljanja.

Članak l8.

Nadležni organi uprave općine odnosno grada Zagreba i Ministarstvo osiguravaju zaštitu kulturnih dobara u skladu s Konvencijom za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba "Haška konvencija) i aktime donijetim na temelju te Konvencije.

Članak 19.

Zavod za zaštitu pomenika kulture Ministarstva koordinira provodenje Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba u svim djelatnostima kulturnih dobara. Zavod za zaštitu spomenika kulture sastavlja spisak nepokretnih kulturnih dobara, centara u kojima se nalazi znatan broj kulturnih dobara i zgrada, kojima je glavna namjena čuvanje ili izlaganje pokretnih kulturnih dobara, radi obilježavanja znakom raspoznavanja predvidenim člankom 16. Konvencije za zaštitu kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba, te izdaje ovlaštenja za postavljanje znakova raspoznavanja na određena kulturna dobra u smislu članka 17. citirane Konvencije.

Članak 20.

Ministar prosvjete i kulture predlaže Vladi Republike Hrvatske poduzimanje mjera zaštite kulturnih dobara i njihovu provedbu, u skladu s mjerama predviđenim Konvencijom o zaštiti kulturnih dobara u slučaju oružanog sukoba. Na temelju ovlasti Vlade Republike Hrvatske ministar prosvjete i kulture nalaže poduzimanje mjera zaštite kulturnih dobara od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku na području pojedinih općina i grada Zagreba. Na temelju ovlasti Vlade Republike Hrvatske ministar prosvjete i kulture može propisati privremena ogranićenja i zabrane prijenosa prava raspolaganja i prava vlasništva na kulturnim dobrima od osobitog interesa za Republiku Hrvatsku.

Članak 21.

Ministar prosvjete i kulture donije1 će propise kojima se pobliže ureduje provođenje ove uredbe.

Članak 22.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.

Evidencijski broj 55

Broj : 969/91.

Zagreb, 10. rujna 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v.r.