Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Uredba o organiziranju i funkcioniranju pošta i telekomunikacija u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske. donosim

UREDBU

o organiziranju i funkcioniranju pošta i telekomunikacija u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Propisi kojima se uređuje oblas1 pošta i telekomunikacija koji vrijede na dan stupanja na snagu ove uredbe primjenjiva1 će se za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ako ovom ili drugom uredbom sa zakonskom snagom nije drukčije uređeno.

Članak 2.

Ovom uredbom uređuje se nadležnos1 i način funkcioniranja ministarstva nadležnog za poslove pošte i telekomunikacija i općinskih organa uprave nadležnih za poslove pošta i telekomunikacija "u daljnjem tekstu: organi uprave za veze), poduzeća HPT - Hrvatska pošta i telekomunikacije "u daljnjem tekstu: HPT), poduzeća Hrvatska radiotelevizija "u daljnjem tekstu: HRTV), posjednika os1alih sus1ava veza.,posjednika sredstava veza, kao i način ko rištenja radio-stanica koje posjeduju gradani, u ratnim uvjetima.

Članak 3.

U ratnim uvjetima, poslove iz oblasti pošta i telekomunikacija iz nadležnosti Republike, obavlja ministarstvo nadležno za poslove pošta i telekomunikacija "u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a poslove iz oblasti pošta i telekomunikacija iz nadležnosti općine obavljaju općinski organi uprave nadležni za poslove pošta i telekomunikacija "u daljnjem tekstu: općinski organi). .

Članak 4.

Posjednici sustava veza dužni su izvršavati zadatke koje im naloži Ministarstvo.

U slučaju nemogućnosti uspostavljanja redovne veze s Ministarstvom, posjednici sustava veza, dužni su izvršavati zadatke općinskih organa.

Članak 5.

Radi zadovoljavanja prioritetnih korisnika veza, posjednici sustava veza dužni su na zahtjev organa uprave izvršiti povezivanje i preraspodjelu kapaciteta svojih sustava veza.

Članak 6.

Korištenje sustava veza za potrebe općinskih organa mora se prilagoditi potrebema veza oružanih snaga i potrebama veza republičkih organa uprave.

Članak 7.

U slučaju većih oštećenja i poremećaja u radu HPT-a i HRTV, kada ova oštećenja i poremećaj nije moguće brzo otkloniti, posjednici sustava veza prilagodi1 će raspoložive kapacitete veza potrebma oružanih snaga. Ministarstvu za unutarnje poslove "u daljnjem tekstu: MUP) i ostalim organima uprave.

Članak 8.

Posjednici sustava veza koristit će svoj sustav veza na način utvrđen svojim plenom organiziranja i djelovanja u ratnim uvjetima, osim ako organ uprave ne odredi drukčije.

Članak 9.

Posjednici sredstava veza koristit će radio-stanice na način utvrđen svojim planom organiziranja i djelovanja u ratnim uvjetima, osim ako organ uprave ne odredi drukčije.

Amaterske radio-stanice koristi1 će se na način utvrđen planom organiziranja i djelovanja Hrvatskog radioamaterskog saveza.

Članak 10.

Način korištenja radio-stanica koje posjeduju građani, odredi1 će općinski organ one općine koja je izdala dozvolu odnosno odobrenje za radio-stanicu.

II. OGRANIĆENJA U KORIŠTENJU TELEKOMUNIKACIJA I POŠTA

Članak 11.

Korištenje međunarodnih veza i medunarodnog poštanskog prometa provodi1 će se u skladu s Planom mjera pripravnosti koji donosi Ministarstvo.

Članak 12.

U zoni neposrednih borbenih djelovanja način korištenja veza i poštanskog prometa utvrđiva1 će nadležno zapovjedništvo i štabovi oružanih snaga MUP-a.

Članak 13.

Organi uprave mogu koristiti sredstva veza građana, poduzeća i drugih pravnih osoba prema planovima veza za potrebe rukovođenja organa uprave.

Članak 14.

HPT, HRTV, kao i posjednici ostalih sustava veza provodi1 će ogranićenja u korištenju svojih sustava veza u slučajevima kada zbog preopterećenosti sustava veza prijeti opasnos1 njihovog raspada ili ako je zbog toga onemogućeno nesmetano korištenje veza od strane prioritetnih korisnika.

Ogranićenja u korištenju veza iz stavka 1. ovog članka provodi1 će se na osnovi planova posjednika sus1ava veza.

Ogranićenjima u korištenju veza, koja se provode u općinskim organima ne smije se ograničavati korištenje veza oružanih snaga MUP-a, kao i drugim prioritetnim korisnicima u Republici.

Članak 15.

U slučaju poremećaja i preopterećenja poštanskog prometa prioritetno će se prenositi službene pošiljke, a ostale prema mogućnosti i redu prispijeća u jedinice Poštanske mreže.

Članak 16.

Na zahtjev zapovjedništva i štabova oružanih snaga, MUP-a kao i na zahtjev organa uprave nadležnog za poslove obrane mogu se provoditi i druge mjere privremenog ogranićenja u oblasti veza, a naročito u pogledu korištenja frekvencija, lokacija, snage i vrste emisije radio-stanica, vremena rada i sl.

III. MJERE ZA ZAŠTITU VEZA I TAJNIH PRIOPĆENJA KOJE SE PRENOSE SREDSTVIMA VEZA

Članak 17.

Posjednici sustava veza i sredstava veza dužni su osigurati svoja sredstva veze od nenamjenske upotrebe.

Članak l8.

U slučaju mogućnosti korištenja raznih vrsta veza, prvenstveno će se koristiti one vrste koje su manje podložne prisluškivanju.

Članak 19.

Posjednici sustava veza dužni su poduzimati odgovarajuće mjere protuelektronske zaštite svojih veza.

Radi otkrivanja nepoznatih radio-stanica i poduzimanja drugih mjera protuelektronske zaštite, posjednici sustava veza, dužni su staviti na raspolagarije svoja sredstva zapovjedništvima i štabovima oružanih snaga i MUP-a. te Organima uprave.

Članak 20.

Korisnici sustava veza i sredstava veza dužni su bez odlaganja obavijestiti odgovornu osobu u zgradi, poduzeću ili drugoj pravnoj osobi, odnosno općinski organ o uoćenoj elektronskoj smetnji, obmanjivanju i drugim neuobičajenim pojavama I vezama.

Članak 21.

Priopćenja koja sadrže tajne podatke i čijim otkrivanjem mogu nastupiti štetne posljedice, moraju se prije njihovog prenošenja putem sredstava veze kriptografski ili na drugi prigodan način zaštititi.

Članak 22.

Pozivni i drugi znakovi identifikacije radio-stanica utvrđeni u dozvoli mijenja1 će se i dopunjavati u zavisnosti od okolnosti u ratnim uvjetima.

IV. PRIORITETI U KORIŠTENJU POŠTA I TELEKOMUNIKACIJA

Članak 23.

Priopćenja o opasnostima koje neposredno ugrožavaju ljude i gospodarska dobra imaju priorite1 u poštanskom i telekomunikacijskom prometu.

Pri prenošenju priopćenja iz stavka l. ovog članka koriste se ugovorni signali koje propisuje republički odnosno općinski organ uprave nadležan za poslove obrane.

Članak 24.

U korištenju telekomunikacija i pošta utvrđuje se opće pravilo prioriteta:

1. oružane snage i MUP,

2. organi uprave prema planovima posebnih veza za potrebe rukovođenja organa uprave,

3. poduzeća i druge pravne osobe koje su ukljućene u sustavu HPT-a namijenjen prioritetnim korisnicima, koristi1 će pravo prioriteta u tim vezama prema redoslijedu pristizanja zahtjeva za uspostavljanje veza.

Članak 25.

U primjeni općeg prava prioriteta u korištenju veza iz članka 24. točke 2. i 3. ove uredbe daju se slijedeći prioriteti:

1. republički organi uprave imaju priorite1 u odnosu na općinske organe uprave;

2. poduzeća i druge pravne osobe od posebnog interesa za obranu Republike Hrvatske, imaju priorite1 u odnosu na ostala poduzeća i druge pravne osobe.

V. PRAVA I DUŽNOSTI ORGANA UPRAVE ZA VEZE

Članak 26.

Ministarstvo obavlja slijedeće poslove:

1. Putem općinskih organa i neposredno ostvaruje uvid u stanje poštanskog i telekomunikacijskog sustava, posjednika ostalih sustava veza i radio-stanica koje posjeduju građani u pogledu organiziranja i funkcioniranja pojedinih sustava i sredstava veza, s težištem na vezama:

- međunarodnim,

- međurepubličkim,

- unutar Republike.

U cilju obavljanja poslova iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo vodi evidenciju sredstava veza i odgovarajuću dokumentaciju o sustavima veza, kao i njihovoj međusobnoj povezanosti.

2. Usklađuje funkcioniranje i korištenje veza HPT-a, HRTV-a i posjednika ostalih sustava veza, za potrebe oružanihsnaga, MUP-a, organa uprave, poduzeća i drugih pravnih osoba i pućanstva na teritoriju Republike;

3. Određuje način korištenja sustava veza za potrebe oružanih snaga i MUP-a te organa uprave, u slučajevima razaranja i stvaranja uskih grla pojedinih sustava veza;

4. Ogranićava i zabranjuje korištenje sustava i sredstava veza, na pravcima i u mjestima potrebnim oružanim snagama, MUP-u i republičkim organima uprave;

5. U dogovoru s općinskim organima odlućuje o premještanju s područja jedne na područje druge općine sredstava i radnika posjednika pojedinih sustava veza;

6. Sudjeluje pri dodjeljivanju sredstava veza i druge opreme iz republičkih robnih rezervi HPT-u, HRTV-u i posjednicima ostalih posjednika sustava veza;

7. Planira, usklađuje, dodjeljuje i mijenja frekvencije, znakove identifikacije posjednika sredstava veza dogovoreno s oružanim snagama, MUP-om i drugim republičkim organima uprave;

8. Sudjeluje u planiranju proizvodnje telekomunikacijske opreme:

9. Organizira i obavlja kontrolu rada radio-stanica, otkriva nepoznate radio-stanice, o ćemu obavještava oružane snage i MUP;

10. Određuje prioritete popravka i gradnje svih vrsta spojnih putova veza i drugih objekata veza za potrebe oružanihsnaga, MUP-a i republičkih organa uprave;

11. Surađuje sa zapovjedništvima i štabovima oružanihsnaga i MUP-a i drugim republičkim organom uprave kao i s posjednicime sustava veza, a naroćito po pitanju:

a) organiziranja i funkcioniranja sustava veza na području zahvaćenom ratnim operacijama;

b) obradivanja prioriteta u korištenju sustava veza od strane oružanihsnaga, MUP-a i ostalih republičkih organa uprave;

c) zabrane i ogranićenja korištenja sustava HPT-a;

d) dodjeljivanje znakova identifikacije za razne centre veza i korisnike sredstava veza;

e) dodjeljivanja radiofrekvencija;

f) prioriteta izgradnje novih i popravak porušenih objekata i sredstava telekomunikacija;

g) uskladivanja i planiranja korištenja poštanske mreže za javni promet;

h) zaštite prijenosa priopćenja preko tehničkih sredstava veza od elektronskog djelovanja neprijatelja "prisluškivanje, gonimetriranje, ometanje i slično);

i) zaštite objekata i sredstava veza od djelovanja klasičnih i nuklearnih sredstava neprijatelja;

12. Obavlja i druge poslove koje mu odredi Vlada Republike Hrvatske.

Članak 27.

Općinski organi obavljaju slijedeće poslove:

1. Na svom području ostvaruju uvid u stanje lokalnih radio-difuznih postaja, sustava veza posjednika ostalih posjednika sustava veza i radio-stanica koje koriste građani u pogledu organiziranja i funkcioniranja sustava i sredstava veza na razini:

- općina - Republika,

- općina - druge općine,

- općina - mjesna zajednica.

U cilju obavljanja poslova iz točke 1. ovog članka općinski organi vode evidenciju o sredstvima veza i odgovarajuću dokumentaciju o sustavima veza, kao i njihovoj međusobnoj povezanosti.

2. Na zahtjev Republike odnosno republičkog organa uprave dostavlja tražene podatke iz oblasti pošta i telekomunikacija:

3. Predlaže Ministarstvu uvođenje ogranićenja i zabrane korištenja pajedinih sustava veza na području pojedine općine kada je to potrebno oružanim snagama i MUP-u u cilju rasterećenja PT prometa i uklanjanja uskih grla u medumjesnom telekomunikacijskom prometu.

4. Surađuje sa zapovjedništvima i štabovima oružanih snaga i MUP-a, organima uprave nadležnim za poslove obrane u cilju osiguranja sigurnosti sustava veza i sredstava veza na svom području te zaštitu tajnosti prijenosa priopćenja preko sredstava veza i prijenosu važnih pismenih pošiljaka poštanskom mrežom.

5. Postupa prema uputama i smjernicama Ministarstva o funkcioniranju pošta i telekomunikacija na svom području u skladu s prioritetima.

6. Obavlja na svom području poslove iz nadležnosti Ministarstva, kada Ministarstvo nije u mogućnosti da ih obavlja.

7. Na zahtjev posjednika sustava veza osigurava;

a) održavanje i zaštitu sustava veza,

b) rezervne dijelove i druga materijalno-tehnička sredstva.

8. Obavlja i druge poslove koje im odredi izvršno vijeće općine i Ministarstvo.

VI. PRAVA I DUŽNOSTI POSJEDNIKA SUSTAVA VEZA

Članak 28.

U ratnim uvjetima HPT je dužan:

1. Na zahtjev oružanih snaga, MUP-a i Ministarstva organizirati i održavati poštanski i telekomunikacijski sustav :

- međunarodni,

- medurepublički,

- unutar Republike.

2. Osigurava uspostavljarije veza obilaznim putem u svom sustavu veza te osigurava uspostavljanje veza koje su nastale međusobnim povezivanjem sustavima veza radiodifuznih poduzeća s ostalim sustavima veza.

Članak 29.

Radiodifuzna poduzeća, posjednici ostalih sustava veza na teritoriju Republike osiguravaju veze za potrebe svoje djelatnosti.

Posjednici sustava veza iz stavka 1. ovog članka dužni su osigurati korištenje svojih sustava veza u ratnim uvjetima za potrebe prioritetnih korisnika u slučaju kada su veze HPT-a u prekidu na određenim pravcima.

Članak 30.

Posjednici sustava veza iz članka 29. ove uredbe obavještavaju organ uprave za veze o svim promjenama u svojim sustavima veza.

Članak 31.

Posjednici sustava veza iz članka 29. ove uredbe dogovaraju s HPT-om o mogućnostima i potrebama međusobnog povezivanja i zamjene sustava svojih veza sa sustavom veza HPT-a.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 32.

Nadzor nad primjenom ove uredbe obavlja Ministarstvo.

Članak 33.

Potanje propise za provođenje ove uredbe, po potrebi donosi ministar prometa i veza.

Članak 34.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.

Evidencijski broj 39

Broj : 980/91.

Zagreb, 12. rujna 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.