Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Uredba o organiziranju i funkcioniranju cestovnog, željezničkog, riječnog i zračnog prometa u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o organiziranju i funkcioniranju cestovnog, željezničkog, riječnog i zračnog prometa u slučaju ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Propisi kojima se uređuje oblast cestovnog željezničkog, riječnog i zračnog prometa koji vrijede na dan stupanja na snagu ove uredbe primjenjivat će se za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske ako ovom ili drugom uredbom sa zakonskom snagom nije drukčije određeno.

Članak 2.

Ovom uredbom uređuje se nadležnost i način funkcioniranja Ministarstva prometa i veza i općinskih organa uprave nadležnih za poslove prometa"u daljnjem tekstu: organi uprave za promet), "Hrvatske ceste" Poduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta u Hrvatskoj "u daljnjem tekstu: "Hrvatske ceste"), HŽP - Hrvatsko željezničko poduzeće "u daljnjem tekstu: HŽP), poduzeća u djelatnosti prometa, gradana koji obavljaju prijevozničku djelatnost osobnim radom i zračnih luka te riječnih pristaništa u ratnim uvjetima. Odredbe ove uredbe primjenjuju se i na ostala poduzeća i građane, koji posjeduju prometna sredstva"u daljnjem tekstu: posjednici prometnih sredstava).

Članak 3.

Općinski organ uprave nadležan za poslove prometa "u daljnjem tekstu: općinski organ za promet) određuje redoslijed prednosti prevoženja za potrebe gospodarstva i stanovništva.

Članak 4.

Prijevoznici i drugi posjednici prometnih sredstava, obavljaju prometne usluge prvenstveno po zahtjevu organa uprave za promet odnosno po zahtjevu oružanih snaga.

Članak 5.

Radi usklađivanja prijevoza od interesa za Republiku ili općinu, organi uprave za promet, mogu po potrebi organizirati preraspodjelu prometnih kapaciteta i preusmjeravanje prijevoza.

Članak 6.

Željeznički promet nastavlja funkcionirati po utvrđeom redu vožnje na područjima od interesa za Republiku. Izuzetno od stavka 1. ovog članka može se privremeno, radi obavljanja prevoženja za potrebe obrane Republike i ostalih prevoženja od značaja za Republiku, odstupiti od utvrđenog reda vožnje. U cestovnom prometu, riječnoj plovidbi i zračnom prometu prestaje važiti postojeći red vožnje u javnom linijskom prometu, a prijevoz se obavlja po ratnim redovima vožnje. Ratni red vožnje u cestovnom prometu utvrđuje ministair prometa i veza. Ratni red riječne plovidbe i ratni red odvijanja zračnog prometa utvrđuje ministar prometa i veza uz suglasnost ministra obrane. Prijevoznici koji nastavljaju obavljati javni linijski prijevoz putnika i robe u ratnim uvjetima, dužni su obavljati i prijevoz poštanskih pošiljaka.

Članak 7.

Radi obavljanja utvrđenih prevoženja, korištenja prometnih sredstava, cesta i plovnih puteva, organi uprave za promet i prijevoznici u oblasti prometa dužni su ostvariti najužu suradnju i svoj rad uskladiti s nadležnim zapovjedništvima oružanih snaga Republike.

Članak 8.

"Hrvatske ceste", HŽP i prijevoznici u oblasti prometa od posebnog značaja za obranu Republike dužni su svoje djelovanje uskladiti s potrebama Republike. U uvjetima kad se povezanost ne može uspostaviti, subjekti iz stavka 1. ovoga članka postupaju po zahtjevima općinskog organa za promet.

Članak 9.

Ako se zbog ratnih djelovanja na pojedinim dijelovima željezničkih pruga, cesta i plovnih puteva ne može osigurati neprekidno odvijanje prometa, općinski organ za promet poduzet će potrebne mjere za osiguranje daljnjeg prijevoza na takvim mjestima.

Članak 10.

"Hrvatske ceste" i HŽP, na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, obavljaju onesposobljavanje prometnica, objekata na njima i prometnih sredstava.

II. NADLEŽNOST ORGANA UPRAVE ZA PROMET

1. Ministarstvo prometa i veza

Članak 11.

Ministarstvo prometa i veza obavlja osobito ove poslove:

1. neposredno i preko općinskih organa uprave ostvaruje uvid u stanje organiziranosti prijevoznika, "Hrvatskih cesta" i HŽP;

2. planira prevoženje od interesa za Republiku, određuje prioritete i postavlja zahtjeve za izvršenje prevoženja;

3. utvrđuje linije ratnog reda vožnje "plovidbe) od značaja za Republiku u skladu s člankom 6. ove uredbe;

4. određuje u sporazumu s nadležnim zapovjedništvima oružanih snaga Republike prioritete održavanja, popravki i izgradnje cesta, pruga, pristaništa i drugih prometnih objekata od značaja za Republiku;

5. odlučuje o izmjenama u prioritetu prevoženja za potrebe zdravstvenih organizacija, civilne zaštite, gospodarstva i stanovništva, ako odluke o prioritetima nije utvrdilo zapovjedništvo oružanih snaga;

6. odlučuje u sporazumu s nadležnim zapovjedništvom oružanih snaga o premještanju prijevoznika "Hrvatskih cesta" i HŽP ili pojedinih njihovih dijelova s područja jedne na područje druge općine;

7. koordinira i usklađuje rad općinskih organa za promet;

8. koordinira preko općinskiil organa za promet, rad prijevoznika, "Hrvatskih cesta" i HŽP, naročito radi ižvršenja kombiniranih prevoženja;

9. obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost ovom uredbom i drugim propisima.

2, Općinski organi za promet

Članak 12.

Općinski organ za promet obavlja osobito:

1. ostvaruje uvid u stanje organiziranosti prometa u pogledu kadrova, prometno-transportnih kapaciteta, prometnica i kapaciteta za njihovo održavanje;

2. planira promet i prijevoz, osigurava izvršenje prevoženja kojeg su planirali nadležni organi Republike, usklađuje odnose između davalaca i korisnika prometnih usluga;

3. odlućuje o upotrebi kapaciteta cestovnog prometa osim onih koja su planirana od strane Republike;

4. brine o poduzimanju mjera protupožarne zaštite u prometu i za raščišćavanje i osposobljavanje prometnica;

5. osigurava neprekidnost prometa angažiranjem radne snage i mehanizacije kao i usmjeravanjem prometnlh tokova;

6. poduzima mjere maskiranja i zaštite prometnih objekata i prijevoza u pojedinim granama prometa, utovarno-istovarnih mjesta i dr;

7. uređuje prijelaz preko vodenih prepreka i organizira promet na tim prijelazima;

8. planira u suradnji s drugim nadležnim organima upotrebu kapaciteta niskogradnje, vodoprivrede i dr. za osposobljavanje i raščišćavanje prometnica i objekata;

9. utvrđuje ratni red vožnje u lokalnom (gradskom i prigradskom-općinskom) prometu;

l0. organizira i planira upotrebu zaprežnog, tovarnog i nosačkog transporta;

11. obavlja i druge poslove određene ovom uredbom s drugim propisima.

Ukoliko općinski organ za promet ne obavi poslove iz stavka 1. ovog članka, Ministarstvo prometa i veza, osigurat će obavljanje ovih poslova.

3. Kapetanija pristaništa sa svojim ispostavama

Članak 13.

Kapetanije pristaništa, sa svojim ispostavama, obavljaju osobito ove poslove:

1. vode evidenciju o stanju i kretanju plovnih sredstava, stanju pristanišnih uređaja i objekata sigurnosti plovidbe na plovnim putevima, te prate situaciju i druge okolnosti koje mogu utjecati na uredno odvijanje unutrašnje plovidbe ;

2. obavljaju nadzor i reguliraju održvanje veza s ućesnicima unutarnje plovidbe;

3. osiguravaju provodenje redoslijeda prednosti prevoženja po zahtjevima nadležnih zapovjedništava oružanih snaga i drugih nadležnih organa, te ućestvuju u određivanju plovnih sredstava za pojedina prevoženja;

4. usklađuje svoje djelovanje s nadležnim zapovjedništvima oružanih snaga i općinskim organima uprave;

5. osiguravaju brodovima i drugim plovnim sredstvima podatke o stanju i promjenama na plovnom putu;

6. određuje posebne mjere u svezi s ribolovom u skladu s ratnim režimom plovidbe.

III. POSEBNE NADLEŽNOSTI U FUNKCIONIRANJU CESTOVNOG, ŽELJEZNIČKOG, RIJEČNOG I ZRAČNOG PROMETA

1. Ceste i cestovni promet

Članak 14.

Po nalogu općinskog organa za promet, raspoloživa prometna sredstva posjednika prometnih sredstava osim sredstava HŽP i "Hrvatskih cesta" te prijevoznika koji su utvrđeni kao subjekti od interesa za Republiku ili posjednika prometnih sredstava koji Obavljaju djelatnost od posebnog interesa za općinu, mogu se radi obavljanja prevoženja značajnih za obranu, rasporediti u poduzeću javnog cestovnog prometa ili druga poduzeća koja će u ratnim uvjetima obavljati djelatnosti javnog cestovnog prometa.

Članak 15.

Za izvršenje određenih hitnih i prioritetnih prevoženja općinski organ za promet može angažirati sva raspoloživa prometna sredstva u općini, koja nisu raspoređena u oružane snage.

Članak 16.

Zahtjevi za podmirenje potreba u prevoženju odnosno u transportnim kapacitetima ostvaruju se u pravilu preko općinskog organa za promet. Zahtjevi za podmirenje potreba u prevoženju i transportnim kapacitetima mogu se ostvariti i preko Ministarstva prometa i veza. U izuzetno hitnim slučajevima i za prevoženja na kraćim relacijama, potrebe u prevoženju se mogu ostvariti i neposredno preko prijevoznika.

Članak 17.

U planiranju i izvršenju prijevoza od posebnog interesa za Republiku, organi uprave za promet mogu kod nadležnih zapovjedništava oružanih snaga zahtijevati posebno osiguranje.

Članak 18.

Radi korištenja nerazvrstane ceste u ratnim uvjetima od važnosti za promet u Republici, Ministarstvo prometa i veza će na prijedlog općinskog organa za promet njeno održavanje, zaštitu i upravljanje prenijeti na "Hrvatske ceste".

Članak 19.

"Hrvatske ceste" u ratnim uvjetima, u okviru svoje nadležnosti, osigurava izvršenje djelatnosti za koju je osnovano. Održavanje, rekonstrukciju i izgradnju cesta, obavljaju po ukazanoj potrebi i poduzeća komunalnih djelatnosti, niskogradnje i druga, određena od strane općinskog organa uprave nadležnog za komunalne poslove.

Članak 20.

"Hrvatske ceste", a po potrebi i poduzeća iz članka 19, dužne su organizirati službu za rasčišćavanje cesta, oštećenih i uništenih vozila kao i druge napuštene tehnike koja predstavlja prepreku ili smetnju na cestama za odvijanje prometa.

2. Željeznićki promet

Članak 21.

Nosilac željezničkog prometa od interesa za Republiku je HŽP. HŽP u obavljanju poslova od zajedničkog interesa za Republiku izvršava zadatke po planovima, zahtjevima i uputama Ministarstva prometa i veza. HŽP putem sekcija i pogona koji se nalaze u sastav u HŽP-a, dužne su ostvariti suradnju s općinskim organim a za promet za funkcioniranje željezničkog prometa.

Članak 22.

Pojedine sekcije i pogoni u sastavu HŽP-a u slučaju prekida veza s Direkcijom HŽP-a, postupaju po naredenjima i uputama organa uprave općine na čijem se području nalaze.

Članak 23.

Kad dođe do većih oštećenja, rušenja i zakrćenja željezničkih pruga koje su od interesa za Republiku i koje se ne mogu otkloniti vlastitim snagama i sredstvima HŽP-a odnosno sekcija i pogona u njihovom sastavu, mogu zahtijevati preko općinskih organe za promet, raščišćavanje porušenih i oštećenih pruga. U nemogućnosti brzog otklanjanja prekida željezničkog prometa, općinski organ za promet u suradnji s HŽP-om dužan je na mjestima prekida uspostaviti prijevoz drugim prijevoznim sredstvima.

Članak 24.

Za funkcioniranježeljezničkogprometa na isprekidanIm prugama, prigradskim, gradskim i industrijskim prugama, nadležni su općinski organi za promet i poduzeća koja upravljaju navedenim objektima.

3. Riječni promet

Članak 25.

Poduzeća unutrašnje plovidbe i drugi imaoci plovnih sredstava koji obavljaju plovidbu na unutarnjim vodama, svoje zadatke i obveze, ovisno od značaja i prioriteta, izvršavaju po zahtjevu i uputama organa uprave za promet i zapovjedništava oružanih snaga, a pod neposrednom kontrolom kapetanija pristaništa.

Članak 26.

Plovidbu na unutarnjim plovnim putevima, ovisno o značaju prevoženja, planiraju i organiziraju organi uprave za promet.

Članak 27.

Zapovjednici plovnih sredstava i njihove posade dužne su se pridržavati ratnog režima plovidbe i ostalih uputa za obranu i plovidbu u ratnim uvjetima. Pilotaža brodovima obavlja se po nalogu kapetanije pristaništa.

Članak 28.

Radi što efikasnijeg obavljanja prevoženja, svi plovni objekti i drugi potencijali unutarnje plovidbe, moraju biti organizirani na teritorijalnom principu. Organizaciju treba izgrađivati i postaviti na osnovama mirnodopske strukture, polazeći pri tome od slijedećih principa:

1. Sve čamce, jahte, glisere i druge manje plovne objekte organizirati u mjesnim zajednicama, a na bazi ribarskih, sportskih, turističkih i sličnih mirnodopskih aktivnosti poduzeća i udruženja građana;

2. Na razini općine, ovisno o broju i tipovima plovnih objekata, u okviru jednog ili više poduzeća obuhvatiti brodove i plovne objekte poduzeća u vlasništvu građana. U principu, brodove u vlasništvu građana rasporediti po osnovi materijalne obveze u poduzeća.

Članak 29.

Poduzeća unutarnje plovidbe, određene od posebnog značaja za Republiku, izvršavaju mobilizacijska, operativna, materijalna, osobna i druga prevoženja za potrebe oružanih snaga i obavljaju daljnja pothranjivanja jedinica oružanih snaga. Sva druga plovna sredstva poduzeća unutarnje plovldbe i drugih imalaca plovnih sredstava obavljaju poslove od interesa za općinu.

Članak 30.

Poduzeće za pristanišni pretovar obavlja ukrcaj, uskladištenje i distribuciju roba - tereta, po zahtjevima i uputama organa uprave za promet i nadležnih zapovjedništava oružanih snaga.

Članak 31.

Poduzeće za snabdijevanje i druga od utjecaja za funkcioniranje djelatnosti unutrašnje plovidbe, nastavljaju rad u ratnim uvjetima i obavljaju poslove prema određenim prioritetima. Poduzeće unutarnje plovidbe i drugi imaoci plovnih sredstava svoje potrebe za uslugama koje obavljaju poduzeća iz stavka 1. ovog članka zadovoljavaju preko organa uprave za promet ili neposredno.

Članak 32.

Specijalizirana poduzeća u unutarnjoj plovidbi obavljaju popravke oštećenih pristaništa, rasčišćavaju i zaprečavaju plovne puteve, osposobljavaju rezervna pristaništa i objekte na plovnim putevima, ućestvuju u pružanju pomoći i spašavanju na unutarnjim vodama po zahtjevima i uputama organa uprave općine, nadležnih zapovjedništava oružanih snaga, a pod neposrednom kontrolom kapetanija pristaništa.

Članak 33.

Specijalizirana poduzeća "Plovput" - Ustanova za održavanje riječnih plovnih puteva i Jadranski registar brodova jesu poduzeća od interesa za Republiku, a dužna su u skladu s odredbama ove uredbe i planovima obrane izravno i preko svojih područnih ureda koordinirati i osigurati izvršenje zadataka koje postavi Ministarstvo prometa i veza.

Članak 34.

Brodovi i druga plovna sredstva koja se u vrijeme mobilizacije nalaze izvan svoje matične luke moraju se odmah javiti najbližoj kapetaniji pristaništa i izvršavati njene naloge i upute.

4. Zračni promet

Članak 35.

Avioprijevoznička poduzeća, poduzeća privredne avijacije, aeroklubovi i aerodromska poduzeća, izvršavaju po zahtjevima i uputama Ministarstva obrane određene zadatke od posebnog interesa za Republiku.

Članak 36.

Ministarstvo prometa i veza u ratnim uvjetima surađuje s Ministarstvom obrane u prevoženju civilnog stanovništva.

IV. NADZOR

Članak 37.

Nadzor nad primjenom ove uredbe iz djelatnosti cestovnog, željezničkog i riječnog prometa provodi Ministarstvo prometa i veza.

Članak 38.

Nadzor nad primjenorri ove uredbe iz. djelatnosti zračnog prometa provodi Ministarstvo obrane.

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 39.

Potanje propise za provođenje ove uredbe za djelatnost cestovnog, željezničkog i riječnog prometa, po potrebi donosi ministar prometa i veza, a za djelatnost zračnog prometa, po potrebi, ministar obrane.

Članak 40.

Ministar prometa i veza može, neovisno od zakonom propisanih uvjeta i postupaka, razriješiti organ upravljanja i direktora odnosno drugi poslovodni organ poduzeća koja obavljaju djelatnost u oblasti cestovnog, željezničkog, riječnog i zračnog prometa i imenovati novi organ upravljanja odnosno drugi poslovodni organ, izuzev u poduzećima na kojima postoji vlasništvo U poduzećima iz stavka 1. ovaga članka organ upravIjanja donosi sve opće akte.

Članak 41.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.

Evidencijski broj 40

Broj : 979/91.

Zagreb,12. rujna 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.