Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Uredba o izvršenju sankcija izrećenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 101. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o izvršenju sankcija izrećenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Članak 1.

Zakon o izvršenju sankcija izrećenih za krivična djela, privredne prijestupe i prekršaje (u daljnjem tekstu: Zakon) primjenjivat će se i za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike ukoliko ovom uredbom nije drukčije određeno.

Članak 2.

Ministar pravosuđa i uprave (u daljnjem tekstu: ministar) može donijeti odluku o osnivanju odjeljenja okružnih zatvora za područje jednog ili više općinskih sudova. O takvoj odluci dužan je obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.

Članak 3.

Okružni zatvori i odjeljenja okružnih zatvora osnovani u smislu članka 2. ove uredbe jesu posebni organi uprave pod neposrednim nadzorom Ministarstva pravosuđa i uprave. Ministar pravosuđa i uprave može prema potrebi određene poslove neposrednog nadzora nad okružnim zatvorima i njihovim odjeljenjima prenijeti na predsjednika Okružnog suda.

Članak 4.

U okružnim zatvorima i njihovim odjeljenjima mogu se izdržavati kazne zatvora čije trajanje prelazi 3 mjeseca.

Članak 5.

Kazneno-popravne ustanove i domovi za preodgoj maloljetnika (u daljnjem tekstu: ustanove) nastavljaju radom i za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike u mirnodopskom sjedištu a u slučaju potrebe, promjenu sjedišta ustanove naređuje ministar. O promjeni sjedišta ustanove može odlučiti i ministar obrane ili ministar unutarnjih poslova, odnosno osobe koje oni ovlaste.

Članak 6.

Ministar može donijeti rješenje o privremenom prestanku rada pojedine ustanove, ako nema potrebe za njezinim postojanjem. U slučaju iz stavka 1. ovog članka ministar će u istom rješenju odlučiti o rasporedu djelatnika ustanove, o raspolaganju s objektima i sredstvima za rad kao i o upučivanju zadržanih osoba lišenih slobode iz te u druge ustanove. O donesenom rješenju o privremenom prestanku rada ustanove ministar je dužan obavijestiti Vladu Republike Hrvatske.

Članak 7.

Unutarnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta u ustanovama utvrđuje ministar imajući u vidu svrhu izvršenja krivičnlh odnosno prekršajnih sankclja, kao i zadatke ustanove u odgovarajućim prilikama.

Članak 8.

Ministar postavlja i razrješava dužnosti rukovoditelja ustanove i njihove pomoćnike. Ostale djelatnike postavlja i razrješava rukovoditelj ustanove. Rukovoditelj ustanove može donijeti rješenje o razrješenju od dužnosti, kada djelatnik ne izvršava radne zadatke ili kada se utvrdi da nije podoban za rad u ustanovi.

Članak 9.

Ukoliko se ukaže potreba ministar može pojedine djelatnike iz jedne ustanove upućivati i raspoređivati na rad u drugu ustanovu. Ministar može uputiti na rad na ustanovu i pojedine djelatnike Ministarstva, ako za to postoji potreba. Na pojedina radna mješta u ustanovi mogu biti postavljene i osobe koje ne ispunjavaju uvjete u pogledu stručne spreme i starosne dobi određene zakonom.

Članak 10.

Rukovoditelj ustanove može po potrebi narediti da poslove straže obavljaju i drugi djelatnici u ustanovi. Ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka rukovoditelj ustanove utvrđuje rješenjem koje služi kao službena iskaznica pripadnIka straže.

Članak 11.

Pripadnici straže mogu upotrebiti vatreno oružje i kad je potrebno da se spriječi bijeg osobe pritvorene zbog osnovane sumnje za učinjeno krivično djelo za koje je zakonom zaprijećena kazna zatvora u trajanju od deset godina ili više.

Članak 12.

Za teže povrede radne dužnosti i discipline djelatnika na radu u kazneno-popravnim ustanovama disciplinske mjere izriće u prvom stupnju rukovoditelj ustanove. Rukovoditelj može za teže povrede radne dužnosti izreći disciplinske mjere premještaja na druge poslove i zadatke i prestanka radnog odnosa. Protiv odluke rukovoditelja ustanove iz stavka 1. ovog članka može se u roku od 3 dana izjaviti žalba Disciplinskom sudu pri ustanovi kojeg osniva ministar. Žalba ne zadržava od izvršenja odluku rukovoditelja ustanove.

Članak l3.

U slučaju neposredne ugroženosti, neovisnosti i jedinstvenosti Republike, ustanove vrše odgovarajuću klasifikaciju odnosno reklasifikaciju osoba lišenih slobode i maloljetnika na osnovi kriterija koje propisuje ministar pravosuđa i uprave.

Članak 14.

Odgojna mjera upućivanja u dom za preodgoj maloljetnika može se provoditi i u posebnom odjeljenju u sastavu kazneno-popravnog doma i u okružnom zatvoru.

Članak 15.

Mjera pritvora može se izvršavati i u kazneno-popravnom domu o ćemu odlučuju predsjednik suda nadležnog da sudi u prvom stupnju ili odjeljenju okružnog zatvora osnovanog pri općinskom sudu.

Članak 16.

Ministar može odrediti da se osobe osuđene za pojedina krivična djela ili na kaznu lišenja slobode u određenom trajanju uključujući i osobe prema kojima je primijenjena odgojna mjera upućivanja u dom za preodgoj maloljetnika, za određeno vrijeme ne upućuju na izdržavanje kazne odnosno odgojne mjere, a ako su poćele izdržavati kaznu odnosno mjeru da se daljnje izdržavanje prekine.

Članak 17.

Predsjednik općinskog suda nadležan za upućivanje na izdržavanje krivične sankcije može osobi osuđenoj na kaznu zatvora ili na kaznu maloljetničkog zatvora do 3 godine, ili kojoj je izrećena mjera upućivanja u dom za preodgoj maloljetnika, osim osobama kojima je sankcija izrećena radi krivičnog djela protiv Republike Hrvatske - napad na ustavno ustrojstvo Republike Hrvatske, krivičnih djela protiv čovječnosti i međunarodnog prava i bez molbe te osobe odgoditi izvršenje kazne odnosno odgojne mjere. Prijedlog za odgodu izvršenja kazne može podnijeti organ uprave nadležan za poslove obrane i unutarnjih poslova. Ovlaštenje iz stavka 1. ovog članka ima i općinski sudac za prekršaje u čijoj je nadležnosti upućivanje na izdržavanje kazne zatvora izrećene u prekršajnom postupku.

Članak 18.

Ako potrebe obrane zahtijevaju, izvršenje pojedinih mjera sigurnosti izrećenih u krivičnom postupku i zaštitnih mjera izrećenih u prekršajnom postupku, može biti obustavljeno. Rješenje o obustavi izvršenja sankcija iz stavka 1. ovog članka donosi, na prijedlog organa nadležnog.za poslove obrane, predsjednik općinskog suda na čijem području ta osoba ima prebivalište ili boravište.

Članak 19.

Ako se smještaj osoba lišenih slobode ne može osigurati po uvjetima predviđenim zakonom, smještaj će se osigurati po najpovoljnijim uvjetima koje omogućavaju prilike u kojima djeluje ustanova.

Članak 20.

Kada nastale prilike zahtijevaju, kućnim redom mogu se propisati ogranićenja prava osoba na izdržavanju kazne zatvora i odgojne mjere upućivanja u dom za preodgoj maloljetnika u pogledu posjeta, primanja pošiljki i dopisivanja, a mogu se predvidjeti i druge potrebne mjere radi održavanja reda, discipline i sigurnosti ustanove.

Članak 21.

Odredbe Zakona koje se odnose na korištenje godišnjeg odmora osoba lišenih slobode neće se primjenjivati.

Članak 22.

Prava osoba na izdržavanju kazne lišenja slobode i maloljetnika u domovima za preodgoj maloljetnika u pogledu ishrane i odijevanja, utvrđena zakonom, mogu biti ogranićena u skladu s mogućnostima snabdijevanja u ratu.

Članak 23.

Opće i stručno obrazovanje, razni oblici kulturno-prosvjetnog rada, sportske igre i fizička kultura organiziraju se zavisno od uvjeta djelovanja ustanove.

Članak 24.

Kada to sigurnost ustanove zahtijeva kao i radi sprečavanja neprijateljskog djelovanja ili štetnog utjecaja pojedinaca na ostale osobe, rukovoditelj ustanove može rješenjem odrediti usamljenje takve osobe na poćetku ili tokom izdržavanja kazne. Usamljenje može trajati najdulje šest mjeseci neprekidno.

Članak 25.

Ako interesi obrane to zahtijevaju, izvršenje kazne i odgojne mjere upućivanja u dom za preodgoj maloljetnika može se pojedinim osobama prekinuti. Rješenje o prekidu izdržavanja kazne odnosno odgojne mjere donosi ministar. Prekid traje do završetka rata ili dok to potrebe zahtijevaju, o ćemu odlučuje ministar.

Članak 26.

Predsjednik općinskog suda može na osnovi prijedloga javnog tužilaštva ili organa nadležnog za poslove obrane donijeti rješenje o opozivu prekida izdržavanja kazne ili odgojne mjere u slučajevima predviđenim u zakonu.

Članak 27.

Ministar može osnovati komisije za uvjetni otpust pri pojedinim kazneno-popravnim ustanovama. Predsjednika, članove i njihove zamjenike imenuje ministar od predstavnika ustanove u kojoj se sankcija izvršava, te sudaca i javnih tužilaca, a u komisiju se mogu imenovati i druge osobe.

Članak 28.

Osobe kojima je istekla kazna lišenja slobode ili koja druga sankcija zavodskog karaktera, ili se na temelju rješenja nadležnog organa trebaju otpustiti iz ustanove, a uslijed izvanrednih prilika nisu u mogućnosti da otputuju u mjesto svojeg ranije prebivališta, a podliježu vojnoj obvezi prijavit će se organu uprave nadležnom za poslove obrane. Za bolesne i nemoćne osobe, pod uvjetima iz stavka 1. ovog članka, uprava ustanove, u sporazumu s nadležnim organima uprave, osigurat će smještaj i uvjete za život dok se na drugačiji način ne riješi pitanje njihovog zbrinjavanja.

Članak 29.

Privredne jedinice i radionice kazneno-popravnih ustanova i domova za preodgoj maloljetnika posluju u skladu sa svojim planovima obrane koji moraju biti usaglašeni s planovima obrane općine na čijem se području privredne jedinice i radionice nalaze.

Članak 30.

Ovlašćuje se ministar da izdaje uputstva i obvezne naputke za provođenje ove uredbe.

Članak 31.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.

Evidencijski broj 08

Broj: 1012/91.

Zagreb, 30. rujna 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.