Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Uredba o poljoprivredi i šumarstvu za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka l01. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o poljoprivredi i šumarstvu za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Članak 1.

Propisi kojima se uređuje oblast poljoprivrede, prerade poljoprivrednih proizvoda, slatkovodnog ribarstva i prerade ribe, šumarstva, zaštite bilja od bolesti i štetočina, prerade drveta, lovstva i veterinarske djelatnosti koji vrijede na dan stupanja na snagu ove uredbe primjenjivat će se i za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju ugroženosti neovisnosti ili jedinstvenosti Republike Hrvatske, ako ovom uredbom ili drugom uredbom sa zakonskom snagom nije drukčije odredeno.

Članak 2.

Vlada Republike Hrvatske može odrediti općinama odnosno gradu Zagrebu (u daljnjem tekstu: općina) i poduzećima na teritoriju Republike Hrvatske, proizvodne zadatke, zadatke pružanje usluga i druge mjere u oblasti i djelatnostima iz članka 1. ove uredbe. O neposredno određenim zadacima i drugim mjerama iz stavka 1. ovoga članka Vlade Republike Hrvatske obavještava izvršno vijeće skupštine općine.

Članak 3.

Izvršno vijeće skupštine općine, u skladu s planom obrane općine, zahtjevima oružanih snaga Republike Hrvatske i zahtjevima Vlade Republike Hrvatske, može odrediti poduzećima i drugim pravnim osobama i građanima na području općine proizvodne zadatke, zadatke pružanja usluga i druge mjere u oblasti i djelatnostima iz članka 1. ove uredbe. Proizvodne zadatke i druge mjere koje se odnose na individualne poljoprivredne proizvođače neposredno utvrđuje općinski organ uprave nadležan za poslove privrede rješenjem o zadacima i mjerama iz ovoga stavka ili navedene poslove prenosi na mjesne zajednice, ako su za to kadrovski i tehnički osposobljene. Rješenja o zadacima i mjerama za ostale subjekte iz stavka 1. ovoga članka donosi općinski organ uprave nadležan za poslove privrede.

Članak 4.

Držaoci sredstava za poljoprivrednu i šumarsku proizvodnju, sredstava za uzgoj i ulov ribe, sredstava za preradu poljoprivrednih proizvoda, duhana, ribe i drveta dužni su obavljati proizvodnju odnosno preradu i iskorištavati sredstva na način i u skladu s planovima ratne proizvodnje i proizvodnim zadacima određenim prema članku 3. i 4. ove uredbe. Ako se sredstvo za proizvodnju ili preradu navedeno u stavku 1. ovoga članka, ne koristi odnosno ne koristi prema svojoj namjeni, izvršno vijeće skupštine općine odredit će način njegovog korištenja.

Članak 5.

Izvršno vijeće skupštine općine može narediti obveznu organiziranu upotrebu mehanizacije i drugih sredstava rada u društvenom vlasništvu i vlasništvu građana radi pravovremenog izvršenja poljoprivrednih odnosno šumskih radova na području općine.

Članak 6.

Korisnici i vlasnici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište iskorištavati prema njegovoj namjeni te na način da se ostvare proizvodni zadaci i obveze koji su utvrđeni planom obrane općine odnosno naređeni putem izvršnih organa Republike odnosno općine.

Članak 7.

Izvršno vijeće skupštine općine može odlućiti da se osim postojećih ratarskih površina, za ratarsku proizvodnju koriste i pašnjaci, livade, utrine, voćnjaci, maslinici, vinogradi, šumska zemljišta, neizgrađena građevinska zemljišta i druge površine, vodeći računa da se korištenjem ovih površina ne dovodi u pitanje zaštita od erozije i bujica, odnosno očuvanje nasada u voćnjacima, maslinicima i vinogradima.

Članak 8.

Izvršno vijeće skupštine općine može dozvoliti de sjeme za pojedine vrste poljoprivrednog bilja može odstupiti od određenih normi kvalitete kao i upotrebu sjemena nepriznatih sorti, kada nema dovoljno sjemena koje odgovara propisanoj kvaliteti ili sjemena priznatih sorti.

Članak 9.

Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva može dozvoliti da se za određeno vrijeme stavi u promet određena količina stočne hrane i umjetnih gnojiva koja ne odgovaraju propisanoj kvaliteti, ako ne sadrže štetne tvari u količinama većim od dozvoljenih i pod uvjetom da je odstupanje od propisane kvalitete naznačeno u deklaraciji.

Članak 10.

Za vrijeme ratnog stanja koze se mogu držati i uzgajati u slobodnom uzgoju.

Članak 11.

Izvršno vijeće skupštine općine može dozvoliti skupljanje šumskih plodova i drugih sporednih šumskih proizvoda, iskorištavanje humusa, pijeska, šljunka, kamena i smolarenje, kao i odrediti uvjete i način pašarenja i žirenja u šumama i na šumskim zemljištima.

Članak 12.

Pojavi li se opasnost od neke opasne zarazne bolesti koja se brzo širi (epizootija) i koja može ugroziti cijelu Republiku, a koja nije predviđena zakonom kao zarazna bolest, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva može odrediti da se za zaštitu od takve zarazne bolesti primjenjuju odredbe za sprečavanje, suzbijanje i iskorjenjivanje zaraznih bolesti životinja i druge odredbe predviđene važećim zakonima

Članak 13.

Izvršno vijeće skupštine općine može odrediti da javna poljoprivredna služba organizira i brine se o primjeni agrotehničkih i zootehničkih mjera i mjera zaštite bilja na čitavom području općine, bez obzira u čijem su vlasništvu sredstva za poljoprivrednu proizvodnju i preradu poljoprivrednih proizvoda. Na području općine gdje ne postoji javna poljoprivredna služba, izvršno vijeće skupštine općine može odrediti da poslove iz stavka 1. ovoga članka na čitavom području općine obavlja poljoprivredna stanica odosno poljoprivredna služba poduzeća, ako takva postoji. Ako na području općine ne postoji javna poljoprivredna služba odnosno poljoprivredna stanica niti poljoprivredna služba poduzeća, izvršno vijeće skupštine općine donijet će odluku da se za izvršenje zadataka iz stavka 1. ovoga članka osnuje javna poljoprivredna služba. Sredstva za osnivanje te poljoprivredne službe i stvaranje uvjeta za njezin rad osigurava općina.

Članak 14.

Javna poljoprivredna služba odnosno poljoprivredna stanica ili poljoprivredna služba poduzeća uz poslove koje obavlja u miru, za vrijeme ratnog stanja obavlja i slijedeće poslove :

- organizira i nadzire provođenje zaštite bilja na području općine, u okviru svog djelokruga rada;

- učestvuje u zaštiti i spašavanju bilja od djelovanja borbenih sredstava neprijatelja, posebno od radiološke, kemijske i biološke kontaminacije te u uklanjanju posljedica primjene ovih sredstava.

Članak 15.

Veterinarska stanica, uz poslove koje obavlja u miru, za vrijeme ratnog stanja obavlja i slijedeće poslove:

- učestvuje u zaštiti i spašavanju životinja i namirnica životinjskog podrijetla od djelovanja borbenih sredstava neprijatelja, posebno od radiološke kemijske i biološke kontaminacije, te u uklanjanju posljedica primjene ovih sredstava;

- učestvuje u veterinarskcim zbrinjavanju za potrebe oružanih snaga Republike Hrvatske. Pri veterinarskoj stanici odnosno ambulanti organizira se i potkivanje stoke, ako na području općine nema odgovarajućih radionica koje se bave potkivanjem.

Članak 16.

Izvršno vijeće skupštine općine može povjeriti veterinarskoj stanici da iz nadležnosti općinskog organa veterinarske inspekcije obavlja poslove veterinarske inspekcije.

Članak 17.

Vlada Republike Hrvatske utvrđuje područja djelovanja i zadatke onih poljoprivrednih, prehrambenih, ribarskih, šumarskih i veterinarskih instituta, zavoda odnosno centara koji su od posebnog značenja za obranu Republike. Za ostale institute, zavode odnosno centre Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva odredit će obavljanje poslova iz svog djelokruga na području dviju ili više općina. Poljoprivredni, prehrambeni, ribarski šumarski i veterinarski instituti i zavodi koje odredi Vlada Republike Hrvatske obavljat će i određene poslove utvrđivanja i određivanja radiološke, biološke i kemijske kontaminacije.

Članak 18.

Žalba protiv rješenja donesenih na temelju ove uredbe ne odlaže izvršenje rješenja.

Članak 19.

U slučaju ako ovlašteni općinski organ ne izvrši zadatke utvrđene ovom uredbom, propisane mjere poduzet će Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva.

Članak 20.

Ministar poljoprivrede i šumarstva može, neovisno od propisanih uvjeta i postupaka, razriješiti organ upravljanja i direktora odnosno drugi poslovodni organ poduzeća koja obavljaju djelatnosti u oblasti iz članka 1. ove uredbe i imenovati novi organ upravljanja odnosno drugi poslovodni organ, izuzev u poduzećima na kojima postoji vlasništvo. U poduzećima iz stavka 1. ovoga članka organ upravljanja donosi sve opće akte.

Članak 21.

Ministar poljoprivrede i šumarstva organizira republičku poljoprivrednu, ribarsku, lovnu i veterinarsku inspekciju, a izvršno vijeće skupštine općine organizira odgovarajuće prvostepene inspekcije za područje svoje općine.

Članak 22.

Ovlašćuje se ministar poljoprivrede i šumarstva da može, po potrebi, donijeti bliže propise za provedbu ove uredbe.

Članak 23.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.

Evidencija broj 35

Broj : 958/91.

Zagreb,10. rujna 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.