Zakoni i propisi - Pravni savjeti 55 25.10.1991 Uredba o prostornom planiranju i uređivanju prostora za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske
     
   

Internet i poslovne usluge za poduzetnike


Izrada web stranice za tvrtke, obrtnike i udruge

Tvrtka Poslovni forum d.o.o. već dugi niz godina izrađuje i razvija vlastite CMS sustave.
Naši CMS sustavi omogućuju tvrtkama, obrtnicima, udrugama i građanima kvalitetne web stranice.

Link za opširnije informacije o izradi web stranica

 
 
     


Link na pregled svih poslovnih i internet uslugaNeslužbeni pregled iz Narodnih novina:

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka l0l. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, na prijedlog Vlade Republike Hrvatske, donosim

UREDBU

o prostornom planiranju i uređivanju prostora za vrijeme ratnog stanja ili u slučaju neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske

Članak 1.

Za vrijeme ratnog stanja ili neposredne ugroženosti neovisnosti i jedinstvenosti Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: ratno stanje) primjenjuju se propisi iz oblasti prostornog planiranja i uređivanja prostora koji vrijede na dan stupanja na snagu ove uredbe, ako ovom ili drugim uredbama sa zakonskom snagom nije drugačije određeno.

Članak 2.

Izvršno vijeće općine odnosno grada određuje iz organa uprave nadležnog za poslove planiranja i uredivanja prostora odgovornu osobu koja rukovodi radom stručne komisije za obavljanje poslova i zadataka prostornog planiranja i uređivanja prostora u ratnom stanju(u daljnjem tekstu: komisija). Komisiju od najmanje 5 članova osniva izvršno vijeće općine odnosno grada od predstavnika organa nadležnog za poslove prostornog planiranja i uređivanja prostora i predstavnika sanitarne, vodoprivredne, veterinarske, protupožarne i urbanističke inspekcije odnosno drugih nadležnih organa i stručnih organizacija.

Članak 3.

U slučaju nemogućnosti djelovanja komisije, odluke iz djelokruga reda komisije donosi odgovorna osoba. Odgovorna osoba član je Štaba civilne zaštite.

Članak 4.

Komisija je dužna osigurati evidentiranje stanja, nastalih šteta i ugroženosti prostora u ratnom stanju te donositi mjere iz oblasti uređivanja prostora za sprečavanje, smanjivanje i otklajanje posljedica ratnih razaranja(u nastavku: mjere), osiguravati i nadzirati njihovo provođenje. O donesenim mjerama i njihovoj provedbi komisija obavještava Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 5.

Mjere iz članka 4. obuhvaćaju:

1. određivanje privremenih lokacija za:

- nužni smještaj ljudi,

- groblja,

- deponije otpada,

- ukop životinja,

- masovnu dekontaminaciju i sl;

2. koordinaciju i nadzor nad obavljanjem izvanrednih i redovnih poslova i zadataka prostornog planiranja i uređivanja prostora. Privremene lokacije iz točke 1. određuju se ukoliko nisu predviđene posebnim planovima ili je njihovo korištenje onemogućeno.

Članak 6.

Evidentiranje stanja, nastalih šteta i ugroženosti prostora kao i mjere iz točke 1. članka 5. izrađuju se na raspoloživim geodetskim podlogama. Organi i organizacije koji raspolažu podacima o prostoru dužni su te podatke dostaviti odgovornojˇosobi.

Članak 7.

Odgovorna osoba dužna je osigurati čuvanje dokumentacije prostora u ratnom stanju odnosno odrediti način njenog sklanjanja. Odgovorna osoba ovlaštena je u slučajevima nemogućnosti osiguranja čuvanja odnosno sklanjanja dokumentacije prostora narediti njeno uništenje u djelu za koji ocijeni da može utjecati na obranu određenog prostora.

Članak 8.

Mjere iz točke 1. članka 5. određuju se prema uvjetima privremenog korištenja prostora koje utvrđuje komisija.

Članak 9.

Potanje propise za provedbu ove uredbe kao i odredaba Zakona o prostornom planiranju i uređivanju prostora donosi ministar zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva.

Članak l0.

U slučaju ako ovlašteni općinski organ ne izvrši zadatke propisane ovom uredbom propisane mjere poduzet će Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uredenja i graditeljstva.

Članak 11.

Na cjelokupnom teritoriju Republike Hrvatske primjenjuju se odredbe članaka 1, 2. i 10. ove uredbe, a na ugroženom području Republike Hrvatske ova uredba se primjenjuje u cijelosti.

Članak 12.

Ova uredba stupa na snagu danom donošenja.

Evidencijski broj 33

Broj : 957/91.

Zagreb, 10. rujna 1991.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


Prema Ustavu Republike Hrvatske, a uzimajući u obzir jedno od glavnih načela prava ignorantia iuris nocet (s latinskog nepoznavanje prava šteti - nitko se ne može ispričavati da nije znao da nešto zakonom nije bilo zabranjeno ili regulirano), prije nego što stupe na snagu zakoni i svi drugi propisi državnih tijela obvezno se objavljuju u Narodnim novinama. Osim zakona i drugih akata Hrvatskog sabora, u Narodnim novinama objavljuju se uredbe i drugi akti Vlade Republike Hrvatske, pravilnici, naredbe, napuci koje donose nadležni ministri, presude Ustavnog suda Republike, imenovanja i razrješenja državnih dužnosnika, veleposlanika, te i svi drugi akti državnih institucija. Također u posebnom dijelu (Narodne novine - Međunarodni ugovori) objavljuju se međunarodni ugovori koje je sklopila Republika Hrvatska. U narodnim novinama nalazi se i oglasnik javne nabave.